ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Вид
Основание
Начин на разпореждане
Насрещна страна
Данъчна оценка
Имот цена
Цена определена от Общински съвет
Крайна цена
Пазарна цена
Акт Номер
Акт Дата
Собственост
Вид и описание на имот
Местонахождение
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
123417.05.2004 г.Предоставяне на право за ст. и у-ерешение на ОС Добрич         ПубличнаКЛУБ, ет. 1, Масивна, 2000 г. 
90715.11.1999 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №113/30.09.1999г.продажба      106615.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от две стаи, кухня и сервизно помещение с площ 56.35 кв.м Избено помещение № 6 с площ 3.27 кв.м Общи части - 0.01359 от 677.03 кв.м Право на строеж - 0.01359 от 355.58 кв.м с площ 4.83 кв.м Конструкция - пълз.кофрж. Година на построяване 1970гр. Добрич, бул. Трети март 12, ап.1, ет.1 пл.№1071, кв. 67, парцел І, зона Зона І
32417.12.2008 г.ПродажбаРешение №11-16/29.07.2008г. на Общински съвет гр.Добрич Миглена Керанова Йорданова16720,90 лв. 43930,00 лв.43930,00 лв.43930,00 лв.401419.05.2008 г.ЧастнаАпартамент със застроена площ 57.03 /Петдесет и седем цяло и три стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идент. 72624.623.4416.1.26 /седем, две, шест две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, едно, шест, точка, едно, точка, две, шест/ по Кад. карта на град Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич. 0.03369 от об.ч. на сградата с идент. 72624.623.4416.1, представляващи 6.93 /Шест цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м. и ОПС - 19.87 /Деветнадесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м. Изба № 7 с площ 10.56 /Десет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м. Строителна система - монолитно; Година на строителство - 1964 г. Етажност на имота: 3 /три/ етажа и магазини.гр. Добрич, ул. Любен Каравелов бл.6, вх.В, ет.4, ап.8 , сам. обект в сграда 72624.623.4416.1.26 , кв. 101, парцел ІІІ, Зона І
72029.05.2008 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба №564/04.06.2007г. Валентин Асенов Демирев     320006.10.2006 г.ЧастнаДворно място с площ 750.00 /седемстотин и петдесет/ квадратни метра, представляващо поземлен имот 72624.618.221 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, две, едно/ по Кадастралната карта на град Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, изменена със заповед № КД-14-08-Д-585/03.05.2006 г. на Началника на СК-Добрич.гр. Добрич, ж.к. Балик, ул. Емона, поземлен имот 72624.618.221, кв. 18, Урбанизирана територия за ниско застрояване, парцел ІХ, Зона ІІІ
110023.08.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №242/13.07.2012г.продажба"Фортера "ЕАД     482401.06.2012 г.ЧастнаДворно място с площ 153.00 /сто петдесет и три/ кв.м, представляващо 153/680 /сто петдесет и три от шестотин и осемдесет/кв.м идеални части от поземлен имот целият с площ 680 кв.м, с идентификатор 72624.623.511 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, пет, едно, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК и изменени със Заповед КД-14-08-570/26.04.2012г. на Началника на СГКК - Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен комплексОбл.Добрич, Общ.гр. Добрич, гр.Добрич, ул."България" №2; поземлен имот с идентификатор 72624.623.511 по КК; УПИ ІІІ, кв. 47 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006г. на Общински съвет гр.Добрич
34521.11.2012 г.ПродажбаРешение №8-7/29.05.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаВеселина Иванова Василева12970,50 лв. 34870,00 лв.34870,00 лв.34870,00 лв.351207.05.2007 г.ЧастнаАпартамент със застроена площ 71.28 кв.м. /седемдесет и едно цяло двадесет и осем стотни/, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно п-ние и балкони, представляващ сам. обект в сграда с идент. 72624.619.216.4.11 /седем две шест две четири точка шест едно девет точка две едно шест точка четири точка едно едно/ по Кад. карта на гр. Добрич, одобрена със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на АК, ведно с Кич 0.00795 от об.ч. на сградата с идент. 72624.619.216.4, представляващи 8.56 кв.м. /осем цяло и петдесет и шест стотни/ и ОПС- 10.13 кв.м. /десет цяло и тринадесет стотни/. Изба № 22 с площ 3.86 кв.м. /три цяло осемдесет и шест стотни/ Строителна система - ЕЖБ; Година на строителство - 1978 г. Етажност на имота - 8 /осем/ етажа.гр. Добрич, ж.к. Балик, бл.9, вх.А, ет.4, ап.11,сам. обект в страда 72624.619.216.4.11, кв. 37, парцел ІV, зона Зона ІІІ
22226.04.2017 г.Продажба Придобиване право на собственост.Пламен Аврамов Димитров6552,00 8155,008155,008155,00530131.01.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 72624.606.291 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, две, девет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 364.00 (триста шестдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Генерал Столетов" №25 а, ПИ с идентификатор 72624.606.291 по КККР; УПИ ІІІ-291, кв. 1259 по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, одобрен с Решение № 24-10/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.
72928.05.2007 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба № 557/30.03.2007 г       190310.10.2002 г.ЧастнаДворно място, представляващо урегулиран поземлен имот VІІІ за търговия и услуги в кв.12 по плана на ЖК "Балик-Йовково-север" с площ 443.00 км.м.гр. Добрич, ж.к. Балик-Йовково-север, ул. Трапезица кв. 12, парцел VІІІ, зона Зона ІІ
90715.11.1999 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №101/29.07.1999г.продажба      106515.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон с площ 47.86 кв.м Таван № 36 с площ 5.27 кв.м Общи части - 0.01099933 от 677.03 кв.м - 7.45 кв.м Право на строеж - 0.01099933 от 355.58 кв.м - 3.91 кв.м Конструкция - пълз.кофрж. Година на построяване - 1970гр. Добрич, бул. Трети март 12, ап.28, ет.6 пл.№1071, кв. 67, парцел І, зона Зона І
109823.08.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №338/20.08.2012г.продажбаЕлена Иванова Енева     485125.07.2012 г.ЧастнаАпартамент със застроена площ 46.19 кв.м, /четиридесет и шест цяло и деветнадесет стотни/ състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.218.5.8 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, осем, точка, пет, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0,01365 /нула цяло хиляда триста шестдесет и пет/ ид.части от общите части на сградата с идентификатор 72624.619.218.5, представляващи 5,42 /пет цяло четиридесет и две стотни/ кв.м. и отстъпено право на строеж 0,01365 от ЗП 434,64 кв.м, представляващи 5,93 /пет цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м Изба №8 с площ 2,75 /две цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м. Строителна система - ЕЖБ. Година на строителство - 1980г., етажност на блока - 8 /осем/етажагр. Добрич, ЖК "Балик" бл. 16, вх.А, ет.2, ап.8 Самостоятелен обект в сграда с ид. 72624.619.218.5 УПИ V, кв. 38 по ЗРП на ЖК "Балик-Йовково-юг", одобрен със Заповед № 252 от 27.03.2001 г. на Кмета на Община гр.Добрич
72928.05.2007 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба № 558/30.03.2007 г.       194712.12.2002 г.ЧастнаДворно място, представляващо урегулиран поземлен имот І за жилищно строителство и озеленяване в кв.37 по плана на ЖК "Балик-Йовково-юг" с площ 1762.00 кв.м.гр. Добрич, ж.к. Балик, ул. Христо Ботев пл.№329, кв. 37, парцел І, зона Зона ІІІ
65519.09.2012 г.ПродажбаРешение №6-10/27.03.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаТошко Йорданов Георгиев22448,00 лв. 73500,00 лв.44200,00 лв.73500,00 лв.468524.08.2011 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1121.00 /Хиляда сто двадесет и един/ кв.м, с идентификатор 72624.621.265 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, две, шест, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-843/20.07.2011г. на Началника на СГКК-Добричгр.Добрич, ЖК "Добротица"; поземлен имот с идентификатор 72624.621.265 по КК; УПИ V, кв. 735 по ПУП-ПРЗ на ЖК "Добротица", одобрен със Заповед № 608 от 31.05.2010 г. на Кмета на Община гр.Добрич
131917.10.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №655/19.09.2012г.продажбаТошко Йорданов Георгиев     468524.08.2011 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 1121.00 /Хиляда сто двадесет и един/ кв.м, с идентификатор 72624.621.265 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, две, шест, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-843/20.07.2011г. на Началника на СГКК-Добричгр.Добрич, ЖК "Добротица"; поземлен имот с идентификатор 72624.621.265 по КК; УПИ V, кв. 735 по ПУП-ПРЗ на ЖК "Добротица", одобрен със Заповед № 608 от 31.05.2010 г. на Кмета на Община гр.Добрич
65611.10.2012 г.ПродажбаРешение №11-15/18.09.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаЕТ"Вива Вет- Добрин Добрев65396,60 лв. 42850,00 лв.42850,00 лв.42850,00 лв.401317.05.2008 г.ЧастнаЧаст от едноетажна сграда със застроена площ 187.00 кв.м / сто осемдесет и седем квадратни метра/ с предназначение Сграда за култура и изкуство, състояща се от клуб, кафе, склад, зала за видиоигри и сервизни помещения, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, три, шест, точка, две/ и пристройка със застроена площ 67.00 кв.м /шестдесет и седем квадратни метра/ представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, три, шест, точка, три/ по Кадастралната карта на град Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-433/24.03.2008 г. на началника на СГКК-Добрич, попадащи в сграда с идентификатор 72624.615.7636 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, три, шест/гр. Добрич, ж.к. Дружба 3, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 72624.615.7636.2 и 72624.615.7636.3, кв. 601, Урбанизирана територия, парцел І, Зона ІІ
131917.10.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №656/11.10.2012г.продажбаЕТ"Вива Вет- Добрин Добрев     401317.05.2008 г.ЧастнаЧаст от едноетажна сграда със застроена площ 187.00 кв.м / сто осемдесет и седем квадратни метра/ с предназначение Сграда за култура и изкуство, състояща се от клуб, кафе, склад, зала за видиоигри и сервизни помещения, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, три, шест, точка, две/ и пристройка със застроена площ 67.00 кв.м /шестдесет и седем квадратни метра/ представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, три, шест, точка, три/ по Кадастралната карта на град Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-433/24.03.2008 г. на началника на СГКК-Добрич, попадащи в сграда с идентификатор 72624.615.7636 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, три, шест/гр. Добрич, ж.к. Дружба 3, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 72624.615.7636.2 и 72624.615.7636.3, кв. 601, Урбанизирана територия, парцел І, Зона ІІ
88303.10.2000 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №117/01.12.1999г.продажба      106415.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от три стаи, кухн.ниша, сервизни помещения и балкон с площ 86.46 кв.м Таван № 29 с площ 6.61 кв.м Общи части - 0.01778 от 677.54 кв.м - 12.05 кв.м Право на строеж - 0.01778 от 355.58 кв.м - 6.32 кв.м Конструкция - пълз.кофрж. Година на построяване - 1970гр. Добрич, ул. Иларион Макариополски 45, ап.56, ет.12 пл.№7070, кв. 9, парцел І, зона Зона ІІ
34617.12.2012 г.ПродажбаРешение №9-11/26.06.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаЙовчо Кирилов Тачев10 502.50 лв. 29 100.00 лв.29 100.00 лв.29 100.00 лв.482507.06.2012 г.ЧастнаАпартамент със застроена площ 64.12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет стотни/ кв.м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.620.11.14.140 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, едно, точка, едно, четири, точка, едно, четири, нула/ по кадастрал- ната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0,00460 от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.11.14, представляващи 5,74 /пет цяло седемдесет и четири стотни/ кв.м. и отстъпено право на строеж 0,00460 - от ЗП 1560,32 кв.м, представляващи 7,18 /седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м Изба №24 с площ 2,30 /две цяло и тридесет стотни/ кв.м. Строителна система - ЕЖБ. Година на строителство - 1977г., етажност на блока - 8 етажагр. Добрич, жк "Дружба" бл. 18, вх.Д, ет.8, ап.23 Самостоятелен обект в сграда с ид. 72624.620.11.14.140 УПИ І, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба", одобрен с Решение №3-11/20.12.2011г. на Общински съвет гр.Добрич
905.01.2001 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №364/2000г.       118408.02.2000 г.ЧастнаМагазин, представляващ едноетажна масивна сграда с пл.№ 8056 със ЗП 54.00 кв.м, ет.1, масивна конструкция, година на построяване - 1950 г Застроено и незастроено дворно място, представляващо имот с пл.№ 8056, включен в парцел ХVІІ, кв.20 по плана на жк "Север" с площ 54.00 кв.мгр. Добрич, ул. Отец Паисий 62, пл.№8056, кв. 20, парцел ХVІІ,
90715.11.1999 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №112/13.10.1999г.продажба      106315.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от една стая, столова, кухн.бокс, сервизно помещение и балкон с площ 51.13 кв.м Избено помещение № 12 с площ 4.25 кв.м Общи части - 0.00783 от 739.00 кв.м - 5.79 кв.м Право на строеж - 0.00783 от 894.34 кв.м - 7.00 кв.м Конструкция - ППП Година на построяване - 1983гр. Добрич, бул. Добричка епопея 14, вх.Б, ап.20, ет.7 пл.№3728, кв. 95, парцел VІІІ, зона Зона І
90715.11.1999 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №110/01.10.1999г.продажба      106115.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон с площ 45.29 кв.м Избено помещение № 3 с площ 2.63 кв.м Общи части - 0.0041878 от 1092.28 кв.м - 4.57 кв.м Право на строеж - 0.0041878 от 1409.06 кв.м - 5.90 кв.м Конструкция - БЖБ Година на построяване - 1974гр. Добрич, ул. Дунав 20, вх.Д, ап.20, ет.7 пл.№3197, кв. 556, парцел І, зона Зона І
90715.11.1999 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №104/25.08.1999г.продажба      106015.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от две стаи, кухня, сервизни помещения и балкони с площ 77.09 кв.м Избено помещение № 17 с площ 4.52 кв.м Общи части - 0.05550 от 148.82 кв.м - 8.26 кв.м Право на строеж - 0.05550 от 228.20 кв.м - 12.66 кв.м Конструкция - БЖБ Година на построяване - 1987гр. Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев 6, вх.А, ап.17, ет.5 пл.№7418, кв. 23, парцел І, зона Зона ІІ
90715.11.1999 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №106/02.09.1999г.продажба      105915.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от една стая, кухня и сервизно помещение с площ 46.30 кв. Избено помещение № 12 с площ 4.26 кв.м Общи части - 0.00807 от 725.68 кв.м - 5.86 кв.м Право на строеж - 0.00807 от 849.86 кв.м - 6.86 кв.м Конструкция - БЖБ Година на построяване - 1977гр. Добрич, ж.к. жк Дружба, 31, вх.Б, ап.7, ет.3 пл.№3629, кв. 598, парцел І, зона Зона ІІ
88303.10.2000 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №118/06.12.1999г.продажба      105815.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон с площ 40.90 кв.м Избено помещение № 17 с площ 3.86 кв.м Общи части - 0.03019 от 140.71 кв.м - 4.25 кв.м Право на строеж - 0.03019 от 198.05 кв.м - 5.98 кв.м Конструкция БЖБ Година на построяване 1986гр. Добрич, ж.к. жк Балик, 59, вх.Г, ап.17, ет.6 пл.№7433, кв. 38, парцел ІV, зона Зона ІІІ
90715.11.1999 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №108/16.09.1999г.продажба      105715.07.1999 г.ЧастнаАпартамент от три стаи, кухня, сервизни помещения и балкони с площ 89.06 кв.м Избено помещение № 12 с площ 7.63 кв.м Общи части - 0.06656 от 140.71 кв.м - 9.37 кв.м Право на строеж - 0.06656 от 203.32 - 13.53 кв.мгр. Добрич, ж.к. жк Балик, 50, вх.А, ап.12, ет.6 пл.№7426, кв. 22, парцел ІІІ, зона Зона ІІІ
123414.10.2009 г.Заповед за деактуванеДопълнително представени нот.акт №46, т.III, D.735/1957 и договор за покупка на зем.земя от 09.03.1995г.       439728.08.2009 г.ЧастнаЗемеделска земя - Лозе с площ 705.00 /седемстотин и пет/ квадратни метра, представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.905.551 /седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, пет, пет, едно/ по Кадастралната карта на град Добрич, одобрена със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК.гр. Добрич, местност Гаази баба, поземлен имот 72624.905.551, Земеделска територия
160119.12.2009 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги§ 26 от ПЗР на ЗИДЗК - ид.част от парцела, представляващ ПИ 72624.620.57 с площ 962 кв.м       149223.05.2001 г.ЧастнаДворно място с площ 5345.00 кв.м, представляващо парцел І за жил.строителство в кв.7 по плана на ЖК"Дружба ІІ"гр. Добрич, ж.к. Дружба 2, ЖК Дружба кв. 7, за жил.строителство парцел І, зона Зона ІІ
65716.11.2012 г.ПродажбаРешение №7-8/24.04.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаДиана Атанасова Димитрова2667,90 лв 23900,00 лв19815,00 лв2390,00 лв481605.04.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 16499.00 /шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет/ кв.м., 3 /трета/ категория земя в землището на гр.Добрич, представляваща поземлен имот с идентификатор 72624.45.47 /седем, две, шест, две, четири, точка, четири, пет, точка, четири, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГККгр.Добрич, Землище на гр. Добрич; поземлен имот с идентификатор 72624.45.47 по КК;
65816.11.2012 г.ПродажбаРешение №7-8/24.04.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаДиана Атанасова Димитрова3420,00 лв 14900,00 лв11000,00 лв14900,00 лв481505.04.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 15010.00 /Петнадесет хиляди и десет/ кв.м., 3 /трета/ категория земя в землището на гр.Добрич, представляваща поземлен имот с идентификатор 72624.156.55 /седем, две, шест, две, четири, точка, едно, пет, шест, точка, пет, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-677/14.06.2011г. на Началника на СГКК гр.Добричгр.Добрич, Землище на гр. Добрич; поземлен имот с идентификатор 72624.156.55 по КК;
25516.08.2013 г.ПродажбаРешение №22-16/23.07.2013г. на Общински съвет гр.Добрич Светла Стефанова Демирева33,20 лв. 2 521,00 лв.2 521,00 лв.2 521,00 лв.498609.07.2013 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ с площ 105.00 /сто и пет/ кв.м, представляваща 105/905 /сто и пет от деветстотин и пет/ идеални части от поземлен имот целият с площ 905 /деветстотин и пет/ кв.м, с идентификатор 72624.905.570 /седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, пет, седем, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, 4 /четвърта/ категория земя. Номер по предходен план: 1943 Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: ЛозеОбласт Добрич, Община гр. Добрич , гр.Добрич, местност "Гаази баба" ; поземлен имот с идентификатор 72624.905.570 по КК
65916.11.2012 г.ПродажбаРешение №7-8/24.04.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаДиана Атанасова Димитрова1277,40 лв 11900,00 лв10810,00 лв11900,00 лв481705.04.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 9002.00 /девет хиляди и два/ кв.м, 4 /четвърта/ категория земя в землището на гр.Добрич, представляваща поземлен имот с идентификатор 72624.325.51 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, две, пет, точка, пет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГККгр.Добрич, Землище на гр. Добрич; поземлен имот с идентификатор 72624.325.51 по КК;
154623.11.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №659/16.11.2012 г.продажбаДиана Атанасова Димитрова     481705.04.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 9002.00 /девет хиляди и два/ кв.м, 4 /четвърта/ категория земя в землището на гр.Добрич, представляваща поземлен имот с идентификатор 72624.325.51 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, две, пет, точка, пет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГККгр.Добрич, Землище на гр. Добрич; поземлен имот с идентификатор 72624.325.51 по КК;
154623.11.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №657/16.11.2012 г.продажбаДиана Атанасова Димитрова     481605.04.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 16499.00 /шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет/ кв.м., 3 /трета/ категория земя в землището на гр.Добрич, представляваща поземлен имот с идентификатор 72624.45.47 /седем, две, шест, две, четири, точка, четири, пет, точка, четири, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГККгр.Добрич, Землище на гр. Добрич; поземлен имот с идентификатор 72624.45.47 по КК;
154623.11.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №659/16.11.2012 г.продажбаДиана Атанасова Димитрова     481505.04.2012 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 15010.00 /Петнадесет хиляди и десет/ кв.м., 3 /трета/ категория земя в землището на гр.Добрич, представляваща поземлен имот с идентификатор 72624.156.55 /седем, две, шест, две, четири, точка, едно, пет, шест, точка, пет, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-677/14.06.2011г. на Началника на СГКК гр.Добричгр.Добрич, Землище на гр. Добрич; поземлен имот с идентификатор 72624.156.55 по КК;
154423.11.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №345/21.11.2012 г.продажбаВеселина Иванова Василева     351207.05.2007 г.ЧастнаАпартамент със застроена площ 71.28 кв.м. /седемдесет и едно цяло двадесет и осем стотни/, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно п-ние и балкони, представляващ сам. обект в сграда с идент. 72624.619.216.4.11 /седем две шест две четири точка шест едно девет точка две едно шест точка четири точка едно едно/ по Кад. карта на гр. Добрич, одобрена със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на АК, ведно с Кич 0.00795 от об.ч. на сградата с идент. 72624.619.216.4, представляващи 8.56 кв.м. /осем цяло и петдесет и шест стотни/ и ОПС- 10.13 кв.м. /десет цяло и тринадесет стотни/. Изба № 22 с площ 3.86 кв.м. /три цяло осемдесет и шест стотни/ Строителна система - ЕЖБ; Година на строителство - 1978 г. Етажност на имота - 8 /осем/ етажа.гр. Добрич, ж.к. Балик, бл.9, вх.А, ет.4, ап.11,сам. обект в страда 72624.619.216.4.11, кв. 37, парцел ІV, зона Зона ІІІ
24422.11.2012 г.ПродажбаРешение №13-7/30.10.2012г. на Общински съвет гр.ДобричпродажбаСтоян Светославов Стоянов866,30 лв. 1830,00 лв.1830,00 лв.1830,00 лв.486314.09.2012 г.ЧастнаДворно място с площ 25.00 /двадесет и пет/ кв.м, представляващо 25/275 /двадесет и пет от двеста седемдесет и пет/ кв.м идеални части от поземлен имот целият с площ 275 кв.м, с идентификатор 72624.626.4913 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, девет, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За ниско застрояване (до 10м)Област Добрич, Община гр.Добрич, гр.Добрич, ул."Любен Каравелов" №53а; поземлен имот с идентификатор 72624.626.4913 по КК; част от УПИ ХІ-4912,4913, кв. 803 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, одобрен с Решение № 38-3/31.01.2006г. на Общински съвет
24922.03.2000 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №358/20.03.2000г.продажба      111127.10.1999 г.ЧастнаНезастроено дворно място, представляващо част от имот с пл.№ 562, включено в парцел ХІІ в кв.640 с площ 369.00 кв.мгр. Добрич, бул. Добруджа пл.№562, кв. 640, парцел ХІІ, зона Зона ІІ,
49610.05.2017 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба №222/26.04.2017 г.Придобиване право на собственост.Пламен Аврамов Димитров6552,00 8155,008155,008155,00530131.01.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 72624.606.291 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, две, девет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 364.00 (триста шестдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Генерал Столетов" №25 а, ПИ с идентификатор 72624.606.291 по КККР; УПИ ІІІ-291, кв. 1259 по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, одобрен с Решение № 24-10/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.
1005.01.2001 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №374/08.09.2000г.       118308.02.2000 г.ЧастнаНезастроено дворно място, представляващо имот с пл.№ 379 /стар 5396/ включен в парцел ІХ в кв.90 с площ 243.00 кв.мгр. Добрич, бул. Добруджа пл.№379, кв. 90, парцел ІХ, зона Зона ІІ,
158530.11.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №244/22.11.2012г.продажбаСтоян Светославов Стоянов     486314.09.2012 г.ЧастнаДворно място с площ 25.00 /двадесет и пет/ кв.м, представляващо 25/275 /двадесет и пет от двеста седемдесет и пет/ кв.м идеални части от поземлен имот целият с площ 275 кв.м, с идентификатор 72624.626.4913 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, девет, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За ниско застрояване (до 10м)Област Добрич, Община гр.Добрич, гр.Добрич, ул."Любен Каравелов" №53а; поземлен имот с идентификатор 72624.626.4913 по КК; част от УПИ ХІ-4912,4913, кв. 803 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, одобрен с Решение № 38-3/31.01.2006г. на Общински съвет
11820.01.2006 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба №102/12.12.2005г. Иван Стоянов Иванов     289222.06.2005 г.ЧастнаДворно място с площ 135.00 /сто тридесет и пет/ кв.м, представляващо 135/1220 ид. части от урегулиран поземлен имот V /пети/ в кв. 560 /петстотин и шестдесети/ по плана на ЖК"Русия 1"гр. Добрич, бул. Русия 45, кв. 560, УПИ за бензиностанция парцел V, зона Зона І
167720.12.2012 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба №346 от 17.12.2012г.продажбаЙовчо Кирилов Тачев     482507.06.2012 г.ЧастнаАпартамент със застроена площ 64.12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет стотни/ кв.м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.620.11.14.140 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, едно, точка, едно, четири, точка, едно, четири, нула/ по кадастрал- ната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0,00460 от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.11.14, представляващи 5,74 /пет цяло седемдесет и четири стотни/ кв.м. и отстъпено право на строеж 0,00460 - от ЗП 1560,32 кв.м, представляващи 7,18 /седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м Изба №24 с площ 2,30 /две цяло и тридесет стотни/ кв.м. Строителна система - ЕЖБ. Година на строителство - 1977г., етажност на блока - 8 етажагр. Добрич, жк "Дружба" бл. 18, вх.Д, ет.8, ап.23 Самостоятелен обект в сграда с ид. 72624.620.11.14.140 УПИ І, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба", одобрен с Решение №3-11/20.12.2011г. на Общински съвет гр.Добрич
48817.05.2004 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба №59/26.04.2004г. Иванка Великова Калпанджиева     228214.10.2003 г.ЧастнаДворно място, представляващо урегулиран поземлен имот - УПИ V 6696, кв.43, по плана на ЖК "Север - 2" град Добрич с площ 360.00 кв.мгр. Добрич, ул. Ген. Ад. К. Манзей пл.№6696, кв. 43, парцел V, зона Зона ІІ
163914.12.2012 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №324/17.12.2008г. Миглена Керанова Йорданова     401419.05.2008 г.ЧастнаАпартамент със застроена площ 57.03 /Петдесет и седем цяло и три стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идент. 72624.623.4416.1.26 /седем, две, шест две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, едно, шест, точка, едно, точка, две, шест/ по Кад. карта на град Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич. 0.03369 от об.ч. на сградата с идент. 72624.623.4416.1, представляващи 6.93 /Шест цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м. и ОПС - 19.87 /Деветнадесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м. Изба № 7 с площ 10.56 /Десет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м. Строителна система - монолитно; Година на строителство - 1964 г. Етажност на имота: 3 /три/ етажа и магазини.гр. Добрич, ул. Любен Каравелов бл.6, вх.В, ет.4, ап.8 , сам. обект в сграда 72624.623.4416.1.26 , кв. 101, парцел ІІІ, Зона І
123113.10.2009 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба №140/19.09.2007г. Божидар Ганчев Коларов     330908.12.2006 г.ЧастнаЛозе с площ 99.00 /деветдесет и девет/ квадратни метра, представляващо 99/1099 /деветдесет и девет от хиляда деветдесет и девет/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.906.536 / седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, пет, три, шест/ по Кадастралната карта на град Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, изменена със заповед № КД-14-08-Д-1229/21.11.2006 г. на Началника на Службата по кадастър -Добрич.гр. Добрич, Гаази баба, поземлен имот 72624.906.536, Урбанизирана територия за ниско застрояване, зона Извън регулация
35202.05.2001 г.Заповед за деактуванедоговор за продажба №3/2000г.       113808.12.1999 г.ЧастнаДворно място - представляващо парцел ХХІ с площ 62.00гр. Добрич, ул. Вардар пл.№8054, кв. 541, парцел ХХІ, зона Зона ІІ,
66111.01.2013 г.ПродажбаРешение №11-17/18.09.2012г. на Общински съвет гр. ДобричпродажбаКЕШ МАРКЕТ ООД42 186,00 лв. 185 400,00 лв.111 250,00 лв.185 400,00 лв.486230.08.2012 г.ЧастнаДворно място с площ 3000.00 /три хиляди/ кв.м, представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.612.253 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-1096/30.08.2012г. на Началника на СГКК-Добрич Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплексОбл.Добрич, Общ.гр.Добрич, гр.Добрич, жк "Строител"; поземлен имот с идентификатор 72624.612.253 по КК; УПИ І, кв. 6 по ПУП-ПРЗ на жк "Строител", одобрен със Заповед №1026/10.08.2012 г. на Кмета на Община гр.Добрич
9829.01.2013 г.Заповед за деактуванеДоговор за продажба №661/11.01.2013г.продажбаКЕШ МАРКЕТ ООД     486230.08.2012 г.ЧастнаДворно място с площ 3000.00 /три хиляди/ кв.м, представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.612.253 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-1096/30.08.2012г. на Началника на СГКК-Добрич Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплексОбл.Добрич, Общ.гр.Добрич, гр.Добрич, жк "Строител"; поземлен имот с идентификатор 72624.612.253 по КК; УПИ І, кв. 6 по ПУП-ПРЗ на жк "Строител", одобрен със Заповед №1026/10.08.2012 г. на Кмета на Община гр.Добрич
65314.05.2008 г.Заповед за деактуванеДоговар за продажба № 147/01.04.2008 г.       91429.10.1998 г.ЧастнаЖилище - 87,00 кв.м. Конструкция - масивна Строителство - 1956 г. Дворно място 223,00 кв.м.гр. Добрич, ул. Брацигово 31, пл.№5000, кв. 12, парцел VII, зона Зона ІІ
15614.02.2013 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОС       489228.01.2013 г.ЧастнаЗемеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ с площ 393.00 /триста деветдесет и три/ кв.м, 4 /четвърта/ категория земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 72624.905.564 /седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, пет, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК. Номер по предходен план: 1982 Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: ЛозеОбл.Добрич, Общ. гр. Добрич , гр.Добрич, местност "Гаази баба" ; поземлен имот с идентификатор 72624.905.564 по КК
66030.11.2012 г.ПродажбаРешение №5-7/17.02.2012г. на Общински съвет гр.Добричпродажба 4 027,50 лв. 13 100,00 лв.6 950,00 лв.13 100,00 лв.465610.06.2011 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ 179.00 /Сто седемдесет и девет/ кв.м, с идентификатор 72624.621.324 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, две, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-605/03.06.2011г. на Началника на СГКК-Добричгр.Добрич, ЖК "Добротица"; поземлен имот с идентификатор 72624.621.324 по КК; УПИ VІІІ, кв. 705 по ПУП-ПРЗ на ЖК "Добротица", одобрен с Решение №56-4 от 29.05.2007 г. на Общински съвет гр.Добрич
       ∑: 219734,14        
Страница 1 от 36 (1765 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Следваща
[Условие]Създаване на филтър