ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
545811.03.2020 г.1663ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 5,00 (пет) кв. м, представляващо 5/762 (пет от седемстотин шестдесет и два) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 762,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.1076 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, едно, нула, седем, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-8922/12.06.2014 година на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Момчил войвода" №11, ПИ с идентификатор 72624.602.1076 по КККР; УПИ ХХVІІ-1076 в кв. 934, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №907/09.10.2013 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.993, 72624.602.758, 72624.602.1077, 72624.602.1075.56,50 (петдесет и шест и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545709.03.2020 г.763ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 72624.625.561 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, пет, шест, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 295,00 (двеста деветдесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с: - Масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.625.561.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, пет, шест, едно, точка, едно) по КККР на град Добрич със застроена площ 235.00 (двеста тридесет и пет) кв. м, предназначение: за културна и обществена дейност. Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Славянска" №7, ПИ с идентификатор 72624.625.561 по КККР, УПИ ХІХ в кв. 79, предвиден "За обществено обслужване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1405/07.10.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Предходен идентификатор: 72624.625.542.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.625.9519, 72624.625.562, 72624.625.9533.198 691,40 (сто деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и един и 0,40) лева.8.1. АОС №5221/08.09.2015 г., вписан под №36, том ХХ, вх. рег. №8692/09.09.2015 г., в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2343/23.01.2004 г., вписан под №100, том ІІ, нот. дело №349, вх. рег. №1356/30.01.2004 г. в Службата по вписваниятаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545625.02.2020 г.1662ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 35,00 (тридесет и пет) кв. м, представляващо 35/940 (тридесет и пет от деветстотин и четиридесет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 940,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.851 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, осем, пет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-37/02.01.2020 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Маяк" №15, ПИ с идентификатор 72624.602.851 по КККР; УПИ VІІ-851 в кв. 955, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.989, 72624.602.850, 72624.602.843.375,70 триста седемдесет и пет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545511.02.2020 г.1661ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 61,00 (шестдесет и един) кв. м, представляващо 61/921 (шестдесет и един от деветстотин двадесет и един) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 921,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.557 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-13102/12.12.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Княз Александър Батенберг" №44, ПИ с идентификатор 72624.602.557 по КККР; УПИ ХVІІІ-557 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.556, 72624.602.558, 72624.602.990, 72624.602.9029.654,80 (шестстотин петдесет и четири и 0.80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545403.02.2020 г.1661ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3538 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, пет, три, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 322.00 (триста двадесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Белмекен" №4, ПИ с идентификатор 72624.615.3538 по КККР; УПИ ІІ-3538 в кв. 586, предвиден за "Жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2" на град Добрич, одобрен със Заповед №591/21.07.1997 година и ПУП-ПЗ и РУП, одобрени със Заповед №23/08.01.2008 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.615.9034, 72624.615.3559, 72624.615.3558, 72624.615.3539, 72624.615.3537.5 796,00 (пет хиляди седемстотин деветдесет и шест) лева.НямаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545313.12.2019 г.1659ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 588,00 (петстотин осемдесет и осем) кв. м, представляваща 588/7068 (петстотин осемдесет и осем от седем хиляди шестдесет и осем) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 7 068,00 кв. м, с идентификатор 72624.623.628 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За комплекс за култура и изкуство.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "България" №5, ПИ с идентификатор 72624.623.628 по КККР на град Добрич; УПИ І в кв. 44, предвиден "за театър, озеленяване и трафопост" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.141, 72624.623.9528, 72624.623.960, 72624.623.9527.7 660,70 (седем хиляди шестстотин и шестдесет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545202.12.2019 г.1660ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Чл. 61, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ.Поземлен имот с идентификатор 72624.612.258 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 401.00 (четиристотин и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", ПИ с идентификатор 72624.612.258 по КККР, попадащ в терени за обществени паркове и градини по ОУПО град Добрич, одобрен с Решение №22-3/25.07.2017 г. на Общински съвет град Добрич. Предходен идентификатор: 72624.612.233Поземлени имоти с идентификатори: 72624.612.255, 72624.612.259, 72624.612.81, 72624.611.172.3 212,00 (три хиляди двеста и дванадесет) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545126.11.2019 г.1659ПубличнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.623.628.4 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-995/02.02.2018 г. на Началника на СГКК град Добрич със застроена площ 457,00 (четиристотин петдесет и седем) кв. м и предназначение: Друг вид обществена сграда, построена 1985 г. (Протокол на приемателна комисия за въвеждане в действие от 25.06.1985 г.). В сградата са обособени следните самостоятелни обекти: " Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.2 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири, точка, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, с разгъната застроена площ 605,00 (шестстотин и пет) кв. м, ведно с 39,13% (тридесет и девет цяло и тринадесет стотни процента) от 394,00 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 154,17 (сто петдесет и четири цяло и седемнадесет стотни) кв. м, разположен на 3 нива: зала за концерти (Огледална зала "Нели Божкова") със ЗП 389,00 (триста осемдесет и девет) кв. м, разположена на кота "+4,90". Съседни СО в сградата: няма. гримьорни със ЗП 174,00 (сто седемдесет и четири) кв. м, разположени на кота "+2,40" Съседни СО в сградата: на същото ниво: няма; под нивото: 72624.623.628.4.4, над нивото: няма. сервизни помещения със ЗП 42,00 (четиридесет и два) кв. м, разположени на кота "±0,00". Съседни СО в сградата: на същото ниво: 72624.623.628.4.4, под нивото: 72624.623.628.4.3, над нивото: няма. Предназначение на СО: За културна и обществена дейност. Стар идентификатор: 72624.623.628.4.1; 72624.623.628.4.4; 72624.623.628.1.3. " Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.4 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, със застроена площ 305,00 (триста и пет) кв. м, ведно с 19,73% (деветнадесет цяло седемдесет и три стотни процента) от 394,00 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 77,74 (седемдесет и седем цяло седемдесет и четири стотни) кв. м, разположен на кота "±0,00". Съседни СО в сградата: на същото ниво: 72624.623.628.4.2, под нивото: 72624.623.628.4.3, над нивото: 72624.623.628.4.2. Предназначение на СО: За обществено хранене. Стар идентификатор: 72624.623.628.1. " Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, със застроена площ 459,00 (четиристотин петдесет и девет) кв. м, ведно с 41,14% (четиридесет и едно цяло и четиринадесет стотни процента) от 394,00 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 162,09 (сто шестдесет и две цяло и девет стотни) кв. м, разположен на кота "-4,75". Неразделна част от СО е емпоре със ЗП 132,00 (сто тридесет и два) кв. м и помещения със ЗП 44,00 (четиридесет и четири) кв. м, разположени на кота "-2,30". Съседни СО в сградата: на същото ниво: няма; под нивото: няма; над нивото: 72624.623.628.4.4, 72624.623.628.4.2. Предназначение на СО: Друг вид СО в сграда. Стар идентификатор: 72624.623.628.1.4.Област Добрич, Община Добрич, град Добрич, ул. "България" №5; ПИ с идентификатор 72624.623.628 по КККР на град Добрич; УПИ І в кв. 44, предвиден "за театър, озеленяване и трафопост" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Стар идентификатор 72624.623.628.1. 919 010.00 (деветстотин и деветнадесет хиляди и десет) лева.АПОС №4085/17.07.2008 г., вписан под №66, т. VІІ, дело №5519/2008 г., входящ рег. №10928/24.07.2008 г. АПОС №4086/17.07.2008 г., вписан под №66, т. VІІ, дело №5518/2008 г., входящ рег. №10927/24.07.2008 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545025.11.2019 г.1658ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 106,00 (сто и шест) кв. м, представляваща 106/622 (сто и шест от шестстотин двадесет и два) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 622,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.209 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, две, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-713/22.07.2008 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.209 по КККР; №694 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.413; 72624.902.429; 72624.420.1; 72624.902.466.19,80 (деветнадесет и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544918.11.2019 г.1657ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 8,00 (осем) кв. м, представляващо 8/179 (осем от сто седемдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 179,00 кв. м, с идентификатор 72624.624.819 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, четири, точка, осем, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Стоян Михайловски" №10, ПИ с идентификатор 72624.624.819 по КККР; УПИ ІV-819 в кв. 53, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.624.694, 72624.624.9513, 72624.624.9511, 72624.624.816.277,20 (двеста седемдесет и седем и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544830.10.2019 г.1656ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 9,00 (девет) кв. м, представляваща 9/409 (девет от четиристотин и девет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 409,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.114 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, едно, едно, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-1243/31.10.2011 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.114 по КККР; №305 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.411; 72624.902.115; 72624.902.126; 72624.902.412.3,10 (три и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №253/21.02.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №309/10.02.2020 г. с Димка Колева Тодорова.Изтегли файла
544729.10.2019 г.1655ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 114,00 (сто и четиринадесет) кв. метра, представляваща 114/894 (сто и четиринадесет от осемстотин деветдесет и четири) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 894,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.68 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, шест, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.68 по КККР; №351 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.72; 72624.902.67; 72624.902.385; 72624.902.75, 72624.902.74; 72624.902.73.19,90 (деветнадесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №403/24.03.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №310/17.03.2020 г. с Пейо Петров Георгиев и Силвия Иванова Георгиева.Изтегли файла
544613.08.2019 г.883ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.499 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, девет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-1472 от 29.11.2012 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 2 384.00 (две хиляди триста осемдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "България" №15; ПИ с идентификатор 72624.623.499 по КККР; УПИ І в кв. 40, предвиден "За жилищно строителство и паркиране" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.332, 72624.623.9525, 72624.623.595, 72624.623.598, 72624.623.597, 72624.623.9524.60 136,90 (шестдесет хиляди сто тридесет и шест и 0,90) лева.8.1. АОС №3393/12.02.2007 г., вписан под №170, том ІІ, вх. рег. №2690/19.02.2007 г., нот. дело №1044 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2693/22.11.2004 г., вписан под №97, том ХХХІІІ, вх. рег. №14189/02.12.2004 г., нот. дело №7312 в СлИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544525.07.2019 г.454ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.432 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-587/03.05.2006 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ 387.00 (триста осемдесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, ведно с: - Едноетажна сграда (павилион) с идентификатор 72624.619.432.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, две, точка, едно) по КККР на град Добрич, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.432 по КККР, УПИ І в кв. 54, предвиден "За търговия и услуги" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.201, 72624.619.253.52 287.00 (петдесет и две хиляди двеста осемдесет и седем) лева.8.1. АОС №2095/03.04.2003 г., вписан под №71, том ІХ, вх. рег. №5358/09.04.2003 г., нот. дело №1884 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544315.07.2019 г.1653ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 4 384,00 (четири хиляди триста осемдесет и четири) кв. м, представляваща 4384/79896 (четири хиляди триста осемдесет и четири от седемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 79 896,00 кв. м, с идентификатор 72624.604.1055 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1055 по КККР; УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден "за ПСД" по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №19-3/31.03.2009 г., ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №48-10/23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1054, 72624.604.1039, 72624.603.82, 72624.603.91.35 510,40 (тридесет и пет хиляди петстотин и десет и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1356/03.10.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №306/19.09.2019 г. на "НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.Изтегли файла
544415.07.2019 г.1654ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 3 646,00 (три хиляди шестстотин четиридесет и шест) кв. м, представляваща 3646/31099 (три хиляди шестстотин четиридесет и шест от тридесет и една хиляди деветдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 31 099,00 кв. м, с идентификатор 72624.603.362 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, три, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.603.362 по КККР; УПИ ХLІХ-169, 190, 191, 193, 194, 300 в кв. 256, предвиден "за ПСД" по Кадастрален и ЗРП на ПЗ "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №750/05.08.1996 г., ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №48-10/23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.603.196, 72624.603.82, 72624.604.1052, 72624.604.1039, 72624.604.1056, 72624.603.318., 72624.603.113, 72624.603.17, 72624.603.15, 72624.603.301, 72624.603.83.29 532,60 (двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и два и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1145/22.08.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №304/20.08.2019 г. на "СТАРТ" АД.Изтегли файла
544204.07.2019 г.1652ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 261.00 (двеста шестдесет и един) кв. м, представляващо 261/1261 (двеста шестдесет и един от хиляда двеста шестдесет и един) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 1261.00 кв. м, с идентификатор 72624.602.535 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-4235/19.04.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Княз Александър Батенберг" №58, ПИ с идентификатор 72624.602.535 по КККР; УПИ І-535 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.986, 72624.602.536, 72624.602.537, 72624.602.540, 72624.602.983.2 801,80 (две хиляди осемстотин и един и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544121.06.2019 г.712ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.430 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-376/24.03.2006 г., с площ 3 981.00 (три хиляди деветстотин осемдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид отпадъци, ведно с: - Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.430.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, нула, точка, едно) със застроена площ Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.430 по КККР, УПИ ІІ в кв. 40, предвиден "За площадка за разделно събиране на отпадъци" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №918/02.09.2014 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.429, 72624.619.410, 72624.619.428.68 697,80 (шестдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и седем и 0,80) лева.8.1. АОС №2380/19.02.2004 г., вписан под №29, том V, вх. рег. №2954/04.03.2004 г., нот. дело №943 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544007.06.2019 г.314ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, пет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 5 424,00 (пет хиляди четиристотин двадесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, метанстанция.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Батовска" №1; ПИ с идентификатор 72624.621.52 по КККР; УПИ І-52 в кв. 725, предвиден "За обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, одобрен с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.91, 72624.621.64, 72624.621.53, 72624.621.92.122 040.00 (сто двадесет и две хиляди и четиридесет) лева.8.1. АОС №1432/09.02.2001 г., вписан под №200, т. ІV, вх. рег. №3542/27.02.2001 г., нот. дело №885 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543928.05.2019 г.1651ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 54.00 (петдесет и четири) кв. м, представляващо 54/354 (петдесет и четири от триста петдесет и четири) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 354.00 кв. м, с идентификатор 72624.604.1057 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Хан Тервел" №160, ПИ с идентификатор 72624.604.1057 по КККР; УПИ ХХІІ-179 в кв. 9, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.105, 72624.604.145, 72624.604.185, 72624.604.998, 72624.604.171.1 215,00 (хилядя двеста и петнадесет) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543623.05.2019 г.1476ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.71 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111/30.01.2013 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 1 547,00 (хиляда петстотин четиридесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено и делово обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Стефан Стамболов" ПИ с идентификатор 72624.620.71 по КККР; УПИ VІІІ в кв. 5, предвиден "За обществено и делово обслужване по Кадастрален и ЗРП на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град ДобричПоземлени имоти с идентификатори: 72624.620.70, 72624.620.67, 72624.620.72, 72624.620.34.21 753,90 (двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и три и 0,90) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543723.05.2019 г.1476ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.74 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, седем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111 от 30.01.2013 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 1 557,00 (хиляда петстотин петдесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено и делово обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Стефан Стамболов" ПИ с идентификатор 72624.620.74 по КККР; УПИ ІІ в кв. 5, предвиден "За обществено и делово обслужване по Кадастрален и ЗРП на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град ДобричПоземлени имоти с идентификатори: 72624.620.37, 72624.620.73, 72624.620.72.21 894.50 (двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и четири и 0,50) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543823.05.2019 г.1650ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.616.189 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, едно, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-15 от 12.05.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 440.00 (четиристотин и четиридесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Баба Парашкева" №12, ПИ с идентификатор 72624.616.189 по КККР; УПИ І-189 в кв. 620, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.561, 72624.616.190, 72624.616.532.6 494,40 (шест хиляди четиристотин деветдесет и четири и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543516.05.2019 г.1649ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.4457 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-3694/05.04.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 1 041.00 (хиляда четиридесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване (до 18 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Кирил и Методий" №32, ПИ с идентификатор 72624.623.4457 по КККР; УПИ ІV в кв. 38, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Номер по предходен план: УПИ VІ в кв. 37; 6064457.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.9537, 72624.623.9520, 72624.623.9522, 72624.623.7840.25 970,90 (двадесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет и 0.90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543410.05.2019 г.1648ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 40.00 (четиридесет) кв. м, представляващо 40/160 (четиридесет от сто и шестдесет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 160.00 кв. м, с идентификатор 72624.622.5495 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, пет, четири, девет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-868/29.10.2010 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Черноризец Храбър" №7, ПИ с идентификатор 72624.622.5495 по КККР; УПИ І в кв. 107, предвиден "за обществено обслужване и озеленяване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 година на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.622.9501, 72624.622.9525.1 386.00 (хиляда триста осемдесет и шест) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543215.04.2019 г.148ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 46,30 (четиридесет и шест цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.615.3629.1.37 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, шест, две, девет, точка, едно, точка, три, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,775% (нула цяло седемстотин седемдесет и пет хилядни процента) от 725,68 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.615.3629.1, равняващи се на 5,62 (пет цяло шестдесет и две стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №31, вх. Б, ет. 4, ап. 10; СО с идентификатор 72624.615.3629.1.37 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.615.3629; УПИ І в кв. 598 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2" на град Добрич, одобрен със Заповед №591/21.07.1997 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.615.3629.1.38, 72624.615.3629.1.36. Под обекта: 72624.615.3629.1.25. Над обекта: 72624.615.3629.1.49.11 167,10 (единадесет хиляди сто шестдесет и седем) лева.8.1. АОС №2782/19.05.2005 г., вписан под №185, том ХХ, вх. рег. №10121/08.06.2005 г., нот. дело №4569 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543315.04.2019 г.67ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 49,31 (четиридесет и девет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.563.1.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, три, точка, едно, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №17, вх. Б, ет. 1, ап. 2; СО 72624.619.563.1.34 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.563; УПИ ІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.563.1.35, 72624.619.563.1.3, 72624.619.563.1.4, 72624.619.563.1.33. Под обекта: няма; Над обекта: 72624.619.563.1.38.7 785,90 (седем хиляди седемстотин осемдесет и пет и 0,90) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543004.04.2019 г.1405ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.3122.1.70 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, едно, две, две, точка, едно, точка, седем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 54,00 (петдесет и четири) кв. м, състоящ се от два офиса, склад и сервизно помещение, ведно с 1,566% (едно цяло петстотин шестдесет и шест хилядни процента) от 364,84 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,70 (пет цяло и седемдесет стотни) кв. м. Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "25-ти септември" №18, ет. 1; СО с идентификатор 72624.615.3122.1.70 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.615.3122; УПИ V в кв. 549 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.615.3122.1.8.18 434,60 (осемнадесет хиляди четиристотин тридесет и четири и 0,60) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не10.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №960/10.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №779/01.07.2019 г. на Атанас Петров Киров.Изтегли файла
543104.04.2019 г.80ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 62,92 (шестдесет и две цяло деветдесет и две стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.2801.1.41 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула, едно, точка, едно, точка, четири, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,9777% (нула цяло девет хиляди седемстотин седемдесет и седем десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия" №55, ет. 7, ап. 41; СО с идентификатор 72624.614.2801.1.41 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.614.2801; УПИ ІV в кв. 563 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.2801.1.42. Под обекта: 72624.614.2801.1.35. Над обекта: 72624.614.2801.1.47.19 257,80 (деветнадесет хиляди двеста петдесет и седем и 0,80) лева.АОС №397/17.10.1997 г., вписан под №80, т. ХVІІ, вх. рег. №8879/12.05.2005 г., нот. дело №3764 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542829.03.2019 г.47ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 62,92 (шестдесет и две цяло деветдесет и две стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3228.1.54 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, осем, точка, едно, точка, пет, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,9744% (нула цяло девет хиляди седемстотин четиридесет и четири десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №49, ет. 8, ап. 54; СО с идентификатор 72624.614.3228.1.54 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.614.3228; УПИ ІV в кв. 560 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3228.1.55. Под обекта: 72624.614.3228.1.47. Над обекта: 72624.614.3228.1.61.19323,20 (деветнадесет хиляди триста двадесет и три и 0,20) лева.АОС №267/03.06.1997 г., вписан под №198, т. ХVІ, вх. рег. №8730/11.05.2005 г., нот. дело №3673 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №405/25.06.2019 г. на Исмидар Исмет Мустафа.Изтегли файла
542929.03.2019 г.233ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.68.3.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, осем, точка, три, точка, две, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 6,999% (шест цяло деветстотин деветдесет и девет хилядни процента) от 101,05 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител", №73, вх. Б, ет. 2, ап. 6; СО с идентификатор 72624.612.68.3.24 се намира в сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.612.68; УПИ І, кв. 1 по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.68.3.23. Под обекта: 72624.612.68.3.21. Над обекта: 72624.612.68.3.27.12 608,80 (дванадесет хиляди шестстотин и осем и 0,80) лева.АОС №940/27.11.1998 г., вписан под №74, том ХХХІІІ, вх. рег. №13902/07.09.2005 г., нот. дело 7331 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №407/26.06.2019 г. на Снежана Костадинова Денчева.Изтегли файла
542728.03.2019 г.150ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 61.67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.254.2.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, четири, точка, две, точка, две, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", №2, вх. А, ет. 8, ап. 24; СО 72624.612.254.2.24 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.612.254; УПИ V в кв. 1509 по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3/29.06.2010 година на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.254.2.23. Под обекта: 72624.612.254.2.21. Над обекта: няма.9 332,90 (девет хиляди триста тридесет и два и 0,90) лева.АОС №4004/14.05.2008 г., вписан под №174, т. ІVс, вх. рег. №8084/23.05.2008 г., имотна партида №46438 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1184/30.08.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №410/14.08.2019 г. на Перихан Исмаил Алиш.Изтегли файла
542627.03.2019 г.202ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 63,54 (шестдесет и три цяло петдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.104.4.103 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, четири, точка, четири, точка, едно, нула, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 6,385% (шест цяло триста осемдесет и пет хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №55, вх. Е, ет. 1, ап. 1; СО 72624.618.104.4.103 се намира в сграда №4, разположена в ПИ 72624.618.104; УПИ І в кв. 19 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.104.4.104, Под обекта: няма. Над обекта: 72624.618.104.4.106.9 110.20 (девет хиляди сто и десет и 0,20) лева.АОС №2560/04.08.2004 г., вписан под №111, т. ХХІV, вх. рег. №10860/21.09.2004 г., нот. дело №5338 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1184/30.08.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №409/14.08.2019 г. на Наджие Халил Реджеб.Изтегли файла
542519.03.2019 г.1647ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 126.00 (сто двадесет и шест) кв. м, представляващо 126/1296 (сто двадесет и шест от хиляда двеста деветдесет и шест) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 1296.00 кв. м, с идентификатор 72624.601.248 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, две, четири, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-10250 от 28.11.2018 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Никола Тахтунов" №27, ПИ с идентификатор 72624.601.248 по КККР; УПИ VІІ-248 в кв. 904, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.966, 72624.601.969, 72624.601.252, 72624.601.255, 72624.601.249.1 423,80 (хиляда четиристотин двадесет и три и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №739/05.06.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №301/03.06.2019 г. на Николай Вълчев Колев.Изтегли файла
542314.03.2019 г.42ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68.40 (шестдесет и осем цяло и четиридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.211.1.37 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, едно, точка, едно, точка, три, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №24, вх. В, ет. 1, ап. 3; СО 72624.619.211.1.37 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.211; УПИ І в кв. 61 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.211.1.67, 72624.619.211.1.68, 72624.619.211.1.36, 72624.619.211.1.38. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.619.211.1.41.10 831.10 (десет хиляди осемстотин тридесет и един и 0,10) лева.АОС №134/23.04.1997 г., вписан под №39, т. ХVІІІ, вх. рег. №9171/19.05.2005 г., нот. дело №3947 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №403/12.06.2019 г. на Христо Петров Иванов.Изтегли файла
542414.03.2019 г.94ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 63.53 (шестдесет и три цяло петдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.221.8.10 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, две, едно, точка, осем, точка, едно, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №53, вх. А, ет. 4, ап. 10; СО 72624.619.221.8.10 се намира в сграда №8, разположена в ПИ 72624.619.221; УПИ ІІІ в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.221.8.11. Под обекта: 72624.619.221.8.7. Над обекта: 72624.619.221.8.13.11 280,60 (единадесет хиляди двеста и осемдесет и 0,60) лева.АОС №510/08.01.1998 г., вписан под №60, т. ХХІ, вх. рег. №10246/13.06.2005 г., нот. дело №4657 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1453/15.10.2019 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за покупко-продажба №411/01.10.2019 г. с Теодора Петрова Петкова.Изтегли файла
541913.03.2019 г.387ПубличнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал.4 от ЗУТ и Решение №46-17/26.02.2019 г. на Общински съвет град Добрич. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.359 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, пет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 299,00 (двеста деветдесет и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица"; ПИ с идентификатор 72624.621.359 по КККР; УПИ ІІ в кв. 721, предвиден "За озеленяване" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093 от 28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.360.5 987.50 (пет хиляди деветстотин осемдесет и седем и 0,50) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542013.03.2019 г.145ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46.57 (четиридесет и шест цяло петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.560.1.13 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, нула, точка, едно, точка, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-276/08.03.2013 г. на началника на СГКК - Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №15, вх. А, ет. 4, ап. 13; СО 72624.619.560.1.13 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.560; УПИ ХІ в кв. 38 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.560.1.14. Под обекта: 72624.619.560.1.9. Над обекта: 72624.619.560.1.17.8 014,60 ( осем хиляди и четиринадесет и 0,60) лева.АОС №3533/11.05.2007 г., вписан под №144, т. VІІс, вх. рег. №8913/07.06.2007 г., им. партида №29748 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №406/25.06.2019 г. на Ивелина Колева Христова.Изтегли файла
542113.03.2019 г.67ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 49.31 (четиридесет и девет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.563.1.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, три, точка, едно, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №17, вх. Б, ет. 1, ап. 2; СО 72624.619.563.1.34 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.563; УПИ ІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.563.1.35, 72624.619.563.1.3, 72624.619.563.1.4, 72624.619.563.1.33. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.619.563.1.38.7 785.90 (седем хиляди седемстотин осемдесет и пет и 0,90) лева.АОС №4773/15.03.2012 г., вписан под №99, т. VІс, вх. рег. №3362/20.03.2012 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542213.03.2019 г.1646ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, едно, нула, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 21 924.00 (двадесет и една хиляди деветстотин двадесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР; Номер по предходен план: 136.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.603.95; 72624.604.1045; 72624.603.81; 72624.603.99.169,90 (сто шестдесет и девет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да Изтегли файла
541808.02.2019 г.1645ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС;Заповед №РД-01-932/27.08.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Решение №9-10/26.06.2012 г. на Общински съвет град Добрич и Решение №72624/03.10.1994 г. на Поземлена комисия град Добрич;Поземлен имот с идентификатор 72624.466.11 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, шест, шест, точка, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 7 001.00 (седем хиляди и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.466.11 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: трета. Номер по предходен план: 466011.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.466.88; 72624.466.13; 72624.466.10; 72624.466.87.1 389,30 (хиляда триста осемдесет и девет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541708.02.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.360 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 244,00 (двеста четиридесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За съоръжение на електропровод.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица"; ПИ с идентификатор 72624.621.360 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 721, предвиден "За инфраструктура" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093 от 28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.361, 72624.621.366, 72624.621.278, 72624.621.359.4 886.10 (четири хиляди осемстотин осемдесет и шест и 0,10) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541607.02.2019 г.195ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 40,90 (четиридесет цяло и деветдесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.247.2.38 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, четири, седем, точка, две, точка, три, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Опълченец Димитър Ковачев", №6, вх. Б, ет. 5, ап. 14; СО с идентификатор 72624.618.247.2.38 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.618.247; УПИ ІV в кв. 13 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик-Йовково"-север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.247.2.37; 72624.618.247.2.39. Под обекта: 72624.618.247.2.35. Над обекта: 72624.618.247.2.41.7 489.00 (седем хиляди четиристотин осемдесет и девет) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не10.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №379/28.03.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №400/19.03.2019 г. на Красимир Минев Маринов.Изтегли файла
541318.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.364 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 612,00 (шестстотин и дванадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.364 по КККР; УПИ VІІ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.362, 72624.621.363, 72624.621.92, 72624.621.365.12 255.30 (дванадесет хиляди двеста петдесет и пет и 0,,30) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №169/03.02.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №780/22.01.2020 г. със Стефан Георгиев Керанов.Изтегли файла
541418.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.365 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 980,00 (деветстотин и осемдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.365 по КККР; УПИ VІІІ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.362, 72624.621.364, 72624.621.92, 72624.621.366, 72624.621.361.19 624,50 (деветнадесет хиляди шестстотин двадесет и четири и 0,50) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541518.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.366 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1 035,00 (хиляда тридесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица"; ПИ с идентификатор 72624.621.366 по КККР; УПИ ІХ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.361, 72624.621.365, 72624.621.92, 72624.621.278, 72624.621.360.20 725,90 (двадесет хиляди седемстотин двадесет и пет и 0,90) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541117.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.362 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 624,00 (шестстотин двадесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.362 по КККР; УПИ V в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.363, 72624.621.364, 72624.621.365, 72624.621.361.12 495.60 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет и 0.60) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541217.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.363 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 600,00 (шестстотин) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.363 по КККР; УПИ VІ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.92, 72624.621.364, 72624.621.362.12 015,00 (дванадесет хиляди и петнадесет) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №660/22.05.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №778/14.05.2019 г. на Мирослав Миленов Иванов.Изтегли файла
541017.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.361 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 922,00 (деветстотин двадесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.361 по КККР; УПИ ІV в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.362, 72624.621.365, 72624.621.366, 72624.621.360.18 463,10 (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три и 0,10) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
540916.01.2019 г.1644ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 49.00 (четиридесет и девет) кв. м, представляващо 49/499 (четиридесет и девет от четиристотин деветдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 499.00 кв. м, с идентификатор 72624.605.69 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, пет, точка, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-901 от 11.08.2011 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Велико Търново" №67; 67а, ПИ с идентификатор 72624.605.69 по КККР; УПИ ХІ-5251 в кв. 111, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Север 3" на град Добрич, одобрен със Заповед №187/22.03.1999 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.605.995, 72624.605.70, 72624.605.49, 72624.605.50, 72624.605.68.1 102.50 (хиляда сто и два и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №375/27.03.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №300/22.03.2019 г. на Мариана Иванова Костадинова.Изтегли файла
               
Страница 1 от 109 (5402 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
107
108
109
Следваща
[Условие]Създаване на филтър