ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
577225.05.2023 г.641ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.616.585 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, пет, осем, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-4407/18.04.2023 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 569,00 (петстотин шестдесет и девет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Генерал Георги Попов" №101, ПИ с идентификатор 72624.616.585 по КККР; УПИ І в квартал 606, предвиден "за обществено обслужване" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед № 285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.570, 72624.616.52, 72624.616.53, 72624.616.554.12 802,50 (дванадесет хиляди осемстотин и два и 0,50) лева.АОС №1874/13.08.2002 г., вписан под №162, т. ХV, нот. дело №3361, вх. рег. №6372/19.09.2002 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
577123.05.2023 г.1777ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 491,00 (четиристотин деветдесет и един) кв. м, представляващо 491/1971 (четиристотин деветдесет и един от хиляда деветстотин седемдесет и един) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 971,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.880 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, осем, осем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-4738/25.04.2023 година на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Княз Александър Батенберг" №10, ПИ с идентификатор 72624.602.880 по КККР; УПИ ХІV-880 в кв. 937, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.878, 72624.602.881, 72624.602.883, 72624.602.9029, 72624.602.879.5 270,90 (пет хиляди двеста и седемдесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
577022.05.2023 г.1776ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 61,00 (шестдесет и един) кв. метра, представляващо 61/541 (шестдесет и един от петстотин четиридесет и един) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 541,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.593 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, девет, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-3751/31.03.2023 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, квартал "Рилци", улица "Петър Берон" №29 А, ПИ с идентификатор 72624.602.593 по КККР; УПИ VІІІ-593 в кв. 931, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.9029, 72624.602.991, 72624.602.594, 72624.602.592.689,30 (шестстотин осемдесет и девет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576916.05.2023 г.178ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 68,68 (шестдесет и осем цяло шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.213.7.11 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, три, точка, седем, точка, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №4, вх. А, ет. 3, ап. 12; СО се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 72624.619.213.7, разположена в ПИ 72624.619.213;УПИ VІ в кв. 57 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.213.7.10, 72624.619.213.7.12, 72624.619.213.7.41, 72624.619.213.7.42; Под обекта: 72624.619.213.7.7; Над обекта: 72624.619.213.7.1511 246, 60 (eдинадесет хиляди двеста четиридесет и шест и 0,60) лева.АОС №2912/04.07.2005 г., вписан под №112, т. ХХХІ, вх. рег. №13426/29.08.2005 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576711.05.2023 г.179ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.163.4.51 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, шест, три, точка, четири, точка, пет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №18, вх. В, ет. 5, ап. 17; СО се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 72624.619.163.4, разположена в ПИ 72624.619.163; УПИ ІІІ в кв. 36 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.163.4.52, 72624.619.163.4.31; Под обекта: 72624.619.163.4.47; Над обекта: 72624.619.163.4.55.7 948,70 (седем хиляди деветстотин четиридесет и осем и 0,70) лева.АОС №1595/06.08.2001 г., вписан под №38, т. ХVІІ, вх. рег. №9306/16.08.2001 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576811.05.2023 г.836ЧастнаЧл.59, ал.1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 71.25 (седемдесет и едно цяло двадесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.216.2.7 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, шест, точка, две, точка, седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел 11 "Забележки"Област Добрич, Община гр. Добрич, гр. Добрич, жк "Балик" бл. 11, вх. А, ет.3, ап.7 СО се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 72624.619.216.2, разположена в Поземлен имот 72624.619.216; УПИ ІІ, кв.37 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково-юг", одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999г, Заповед №252 от 27.03.2001 г. на Кмета на Община гр. ДобричСъседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.216.2.6, 72624.619.216.2.8 Под обекта: 72624.619.216.2.4 Над обекта: 72624.619.216.2.1011 797.60 лв. (единадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем и 0,60) лева.АОС №2556/04.08.2004 г., вписан в под №118, т. ХХІV, вх. рег. № 10867 от 20.09.2004 г., н.д.5345 в Службата по Вписвания град ДобричИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576610.05.2023 г.86ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 36,56 (тридесет и шест цяло петдесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.2803.1.62 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула, три, точка, едно, точка, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.12.2014 г., ведно с 0,554% (нула цяло петстотин петдесет и четири хилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия" №59, ет. 9, ап. 62; СО се намира на етаж 9 в сграда с идентификатор 72624.614.2803.1, разположена в ПИ 72624.614.2803; УПИ І в кв. 563 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.2803.1.61, 72624.614.2803.1.63; Под обекта: 72624.614.2803.1.55 Над обекта: 72624.614.2803.1.6911 249,80 (единадесет хиляди двеста четиридесет и девет и 0,80) лева.8.1. АОС №453/25.11.1997 г., вписан под №124, том ХХ, вх. рег. №10009/06.06.2005 г., нот. дело №4501 в Службата по вписванията град Добрич. Не Изтегли файла
576504.05.2023 г.1775ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 40,00 (четиридесет) кв. метра, представляващо 40/825 (четиридесет от осемстотин двадесет и пет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 825,00 кв. м, с идентификатор 72624.604.141 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, четири, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 28.03.2023 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Панайот Станчев" №32, ПИ с идентификатор 72624.604.141 по КККР; УПИ VІІІ-141 в кв. 10, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.91, 72624.604.137, 72624.604.186, 72624.604.971, 72624.604.146, 72624.604.94, 72624.604.92.900,00 (деветстотин) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576324.04.2023 г.1773ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.102 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, едно, нула, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 647,00 (шестстотин четиридесет и седем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Лозя Алмалий"; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.102 по КККР; Номер по предходен план: 2343; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.99; 72624.900.100; 72624.900.101, 72624.900.393; 72624.900.392.219,50 (двеста и деветнадесет и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576424.04.2023 г.1774ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.260 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, две, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1 016,00 (хиляда и шестнадесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.906.260 по КККР; Номер по предходен план: 1030; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.261; 72624.906.259; 72624.906.258; 72624.906.257; 72624.906.256; 72624.906.255; 72624.906.254; 72624.906.569.397,80 (триста деветдесет и седем и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576218.04.2023 г.1773ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3445 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, четири, четири, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-14059/13.12.2021 година на Началника на СГКК град Добрич, с площ 375,00 (триста седемдесет и пет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Ропотамо" №22, ПИ с идентификатор 72624.615.3445 по КККР; УПИ VІ-3445 в кв. 577, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2" на град Добрич, одобрен със Заповед № 591/21.07.1997 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.615.9054, 72624.615.3446, 72624.615.3432, 72624.615.3433, 72624.615.3444.6 750,00 (шест хиляди седемстотин и петдесет) лева.АОС №4022/23.05.2008 г., вписан под №135, т. VС, дело №4043, вх. рег. №8709/03.06.2008 г., им. партида №46964 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576003.04.2023 г.1771ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.347 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, три, четири, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 586,00 (петстотин осемдесет и шест) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Лозя Алмалий"; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.347 по КККР; Номер по предходен план: 2648; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.423; 72624.900.348; 72624.900.365; 72624.900.431.178,30 (сто седемдесет и осем и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
576103.04.2023 г.1772ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.84 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, осем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 527,00 (петстотин двадесет и седем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Лозя Алмалий"; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.84 по КККР; Номер по предходен план: 2361; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.410; 72624.900.85; 72624.900.86, 72624.900.83; 72624.900.82, 72624.900.81.166,50 (сто шестдесет и шест и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575928.03.2023 г.129ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.31.7.108 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три, едно, точка, седем, точка, едно, нула, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.03.2023г. , ведно с 0,868% (нула цяло осемстотин шестдесет и осем хилядни процента) от 780,20 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Христо Ботев", №8, вх. Д, ет. 4, ап. 12; СО се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 72624.618.31.7, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.618.31; УПИ VІ, кв. 2 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.31.7.107. Под обекта: 72624.618.31.7.105. Над обекта: 72624.618.31.7.111.9 971,20 (девет хиляди деветстотин седемдесет и един и 0.20) лева.АОС №664/30.04.1998 г., вписан под №70, том ХХV, вх. рег. №1156/12.07.2005 г., нот. дело 5577 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575827.03.2023 г.1770ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.602.677 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, шест, седем, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-3261/21.03.2023 година на Началника на СГКК град Добрич, с площ 4 425,00 (четири хиляди четиристотин двадесет и пет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. Рилци, улица "Хемус" №19, ПИ с идентификатор 72624.602.677 по КККР; УПИ І в кв. 957, предвиден "за озеленяване" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение № 14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.981, 72624.602.984, 72624.602.998.47 502,40 (четиридесет и седем хиляди петстотин и два и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575727.03.2023 г.145ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,18 (четиридесет и шест цяло и осемнадесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.560.1.12 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, нула, точка, едно, точка, едно, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №15, вх. А, ет. 3, ап. 12; СО се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 72624.619.560.1, разположена в ПИ 72624.619.560; УПИ ХІ в кв. 38 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.560.1.11, 72624.619.560.1.33, 72624.619.560.1.34; Под обекта: 72624.619.560.1.8; Над обекта: 72624.619.560.1.16.7 697,20 (седем хиляди шестстотин деветдесет и седем и 0,20) лева.АОС №750/29.06.1998 г., вписан под №89, т. XXIV, вх. рег. №11287/07.07.2005 г., нот. дело №5382 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575424.03.2023 г.1581ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.433.176 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, три, три, точка, едно, седем, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 11 749,00 (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.433.176 по КККР; Предишен идентификатор: 72624.433.168, 72624.433.130, 72624.433.129, 72624.433.128, 72624.433.127; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.433.174; 72624.433.158; 72624.433.49; 72624.433.48; 72624.433.167.4 282,50 (четири хиляди двеста осемдесет и два и 0,50) лева.8.1. АОС №5707/13.02.2023 г., вписан под №194, том ІІІ, вх. рег. №1264/20.02.2023 г. в Службата по вписванията. 8.2. АОС №5708/13.02.2023 г., вписан под №196, том ІІІ, вх. рег. №1263/20.02.2023 г. в Службата по вписванията. 8.3. АОС №5709/14.02.202Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575524.03.2023 г.1581ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.433.177 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, три, три, точка, едно, седем, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 11 330,00 (единадесет хиляди триста и тридесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.433.177 по КККР; Предишен идентификатор: 72624.433.122, 72624.433.121, 72624.433.120, 72624.433.119, 72624.433.118, 72624.433.117, 72624.433.116, 72624.433.115, 72624.433.114, 72624.433.113, 72624.433.112, 72624.433.111, 72624.433.110, 72624.433.109, 72624.433.108; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.433.161; 72624.433.158; 72624.433.162.3 670,90 (три хиляди шестстотин и седемдесет и 0,90) лева.8.1. АОС №5248/27.04.2016 г., вписан под №48, том ІХ, вх. рег. №3706/04.05.2016 г. в Службата по вписванията. 8.2. АОС №5697/27.01.2023 г., вписан под №137, том ІІ, вх. рег. №710/01.02.2023 г. в Службата по вписванията. 8.3. АОС №5698/27.01.2023 г.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575624.03.2023 г.1581ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.433.178 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, три, три, точка, едно, седем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1 000,00 (хиляда) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.433.178 по КККР; Предишен идентификатор: 72624.433.106, 72624.433.105; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.433.104; 72624.433.161; 72624.433.107, 72624.433.70.324,00 (триста двадесет и четири) лева.8.1. АОС №5705/10.02.2023 г., вписан под №159, том ІІІ, вх. рег. №1197/17.02.2023 г. в Службата по вписванията. 8.2. АОС №5706/10.02.2023 г., вписан под №162, том ІІІ, вх. рег. №1198/17.02.2023 г. в Службата по вписванията.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575323.03.2023 г.1581ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.433.175 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, три, три, точка, едно, седем, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 21 150,00 (двадесет и една хиляди сто и петдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.433.175 по КККР; Предишен идентификатор: 72624.433.88, 72624.433.87, 72624.433.86, 72624.433.85, 72624.433.27, 72624.433.26, 72624.433.17, 72624.433.16, 72624.433.15, 72624.433.14; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.433.156; 72624.433.158; 72624.433.174; 72624.433.84, 72624.433.172.7 709,20 (седем хиляди седемстотин и девет и 0,20) лева.8.1. Нот. акт №2, т. ХХ, дело №3267, вх. рег. №7673/09.09.2019 г. 8.2. Нот. акт №41, т. ХІV, дело №2506, вх. рег. №5193/02.07.2021 г. 8.3. Нот. акт №94, т. V, дело №844, вх. рег. №2638/22.03.2017 г. Продължава в раздел 11 "Забележки"Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575221.03.2023 г.94ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 63,53 (шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.221.8.19 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, две, едно, точка, осем, точка, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.03.2023 година, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №53, вх. А, ет. 7, ап. 19; СО се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 72624.619.221.8, разположена в ПИ 72624.619.221; УПИ ІІІ в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.221.8.20 Под обекта: 72624.619.221.8.16 Над обекта: 72624.619.221.8.22.10 643,30 (десет хиляди шестстотин четиридесет и три и 0,30) лева.АОС №514/09.01.1998 г., вписан под №83, т. ХХІ, вх. рег. №10281/14.06.2005 г., нот. дело №4680 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574815.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1079 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 28 254,00 (двадесет и осем хиляди двеста петдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1079.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1079 по КККР; УПИ VІ в кв. 323, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1074, 72624.604.1076, 72624.604.1077, 72624.604.1078, 72624.604.1096, 72624.604.1095, 72624.604.1081.182 794,80 (сто осемдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и четири и 0,80) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574915.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1089 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 5 000,00 (пет хиляди) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1089.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1079 по КККР; УПИ ІІ в кв. 326, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1042, 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1096, 72624.604.1090, 72624.603.7, 72624.603.4, 72624.604.1088, 72624.604.1094.243 528,90 (двеста четиридесет и три хиляди петстотин двадесет и осем и 0,90) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575015.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1090 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, девет, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 5 001,00 (пет хиляди и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1090.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1090 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 326, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1042, 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1096, 72624.604.1091, 72624.603.333, 72624.603.334, 72624.603.7, 72624.604.1089.219 200,10 (двеста и деветнадесет хиляди и двеста и 0,10) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
575115.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1091 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, девет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 5 001,00 (пет хиляди и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1091.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1091 по КККР; УПИ ІV в кв. 326, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1042, 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1096, 72624.604.1092, 72624.603.111, 72624.603.338, 72624.603.337, 72624.603.333, 72624.604.1090.220 027,70 (двеста и двадесет хиляди двадесет и седем и 0,70) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574214.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1073 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 001,00 (осем хиляди и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1073.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1073 КККР; УПИ ІІІ в кв. 322, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1072, 72624.604.972, 72624.604.1096.53 946,90 (петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и шест и 0,90) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574314.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1074 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 22 019,00 (двадесет и две хиляди и деветнадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1074.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1074 КККР; УПИ І в кв. 323, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1095, 72624.604.1080, 72624.604.1075, 72624.604.1076, 72624.604.1077, 72624.604.1079, 72624.604.1081.185 114,80 (сто осемдесет и пет хиляди сто и четиринадесет и 0,80) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574414.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1075 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 6 504,00 (шест хиляди петстотин и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1075.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1075 КККР; УПИ ІІ в кв. 323, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1095, 72624.604.1096, 72624.604.1076, 72624.604.1074, 72624.604.1080.127 605,40 (сто двадесет и седем хиляди шестстотин и пет и 0,40) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574514.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1076 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 120,00 (осем хиляди сто и двадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1076.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1076 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 323, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1074, 72624.604.1075, 72624.604.1096, 72624.604.1077, 72624.604.1079.129 590,10( сто двадесет и девет хиляди петстотин и деветдесет и 0,10) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574614.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1077 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 9 001,00 (девет хиляди и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1077.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1077 по КККР; УПИ ІV в кв. 323, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1076, 72624.604.1096, 72624.604.1078, 72624.604.1079, 72624.604.1074.262 923,60 (двеста шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и три и 0,60) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574714.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1078 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 977,00 (осем хиляди деветстотин седемдесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1078.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1078 по КККР; УПИ V в кв. 323, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1077, 72624.604.1096, 72624.604.1079.87 030,40 (осемдесет и седем хиляди и тридесет и 0,40) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573513.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1067 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 6 595,00 (шест хиляди петстотин деветдесет и пет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: - Триетажна сграда с идентификатор 72624.604.1067.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1067 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 321, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1066, 72624.604.972, 72624.604.1095, 72624.604.1068.314 704,50 (триста и четиринадесет хиляди седемстотин и четири и 0,50) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574013.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1059 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 10 001,00 (десет хиляди и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1059.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1059 КККР; УПИ ІІ в кв. 320, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1058, 72624.604.1064, 72624.604.1095, 72624.604.1060.107 401,50 (сто и седем хиляди четиристотин и един и 0,50) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
574113.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1071 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 547,00 (осем хиляди петстотин четиридесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1071.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1071 КККР; УПИ І в кв. 322, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1095, 72624.604.972, 72624.604.1072, 72624.604.1096.54 295,20 (петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и пет и 0,20) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573602.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1069 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 7 500,00 (седем хиляди и петстотин) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1069.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1069 по КККР; УПИ V в кв. 321, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1065, 72624.604.1068, 72624.604.1095, 72624.604.1070.163 897,90 (сто шестдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и седем и 0,90) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573102.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1058 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 13 328,00 (тринадесет хиляди триста двадесет и осем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: - Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1058.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1058 по КККР; УПИ І в кв. 320, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.990, 72624.604.1095, 72624.604.1064, 72624.604.1059, 72624.604.1060, 72624.604.1061, 72624.604.978.101 733,80 (сто и една хиляди седемстотин тридесет и три и 0,80) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573202.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1060 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 10 524,00 (десет хиляди петстотин двадесет и четири) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: - Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1060.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1060 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 320, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1058, 72624.604.1059, 72624.604.1095, 72624.604.1061.109 974,30 (сто и девет хиляди деветстотин седемдесет и четири и 0,30) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573302.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1063 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 147,00 (сто четиридесет и седем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство, ведно с: - Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1063.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1063 по КККР; УПИ VІ в кв. 320, предвиден "за трафопост и озеленяване" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.976. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.978, 72624.604.1062, 72624.603.91, 72624.604.976.10 779,50 (десет хиляди седемстотин седемдесет и девет и 0,50) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573402.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1065 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 11 549,00 (единадесет хиляди петстотин четиридесет и девет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: - Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1065.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1065 по КККР; УПИ І в кв. 321, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.990, 72624.604.1066, 72624.604.1068, 72624.604.1069, 72624.604.1070, 72624.604.1095.111 652,90 (сто и единадесет хиляди шестстотин петдесет и два и 0,90) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573702.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1068 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 7 501,00 (седем хиляди петстотин и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1068.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1068 КККР; УПИ ІV в кв. 321, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1065, 72624.604.1066, 72624.604.1067, 72624.604.1095, 72624.604.1069.103 959,70 (сто и три хиляди деветстотин петдесет и девет и 0,70) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573802.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1070 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 7 501,00 (седем хиляди петстотин и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Двуетажна сграда с идентификатор 72624.604.1070.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1068 КККР; УПИ VІ в кв. 321, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1065, 72624.604.1069, 72624.604.1095.135 010,10 (сто тридесет и пет хиляди и десет и 0,10) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573902.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1092 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, девет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 7 731,00 (седем хиляди седемстотин тридесет и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с: -Едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1092.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1068 КККР; УПИ V в кв. 326, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1044, 72624.604.1043 и 72624.604.1042. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1096, 72624.604.1093, 72624.604.1046, 72624.603.58, 72624.603.111, 72624.604.1091.337 690,70 (триста тридесет и седем хиляди шестстотин и деветдесет и 0,70) лева.8.1. АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820. 8.2. АОС №5116/09.10.2014 г., вписан под №140, т. ХХІІ, вх. рег. №9362/09.10.2014 г. 8.3. АОС №5115/09.10.2014 г., вписан под №137, т. ХХІІ, вх. рИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
572601.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1064 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 30,00 (тридесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1064 по КККР; УПИ VІІ в кв. 320, предвиден "за трафопост" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1058, 72624.604.1095, 72624.604.1059.216,30 (двеста и шестнадесет и 0,30) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
572701.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1080 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, осем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 38,00 (тридесет и осем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1080 по КККР; УПИ VІІ в кв. 323, предвиден "за трафопост" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1095, 72624.604.1075, 72624.604.1074.273,90 (двеста седемдесет и три и 0,90) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
572801.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1081 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, осем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 36,00 (тридесет и шест) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1081 по КККР; УПИ VІІІ в кв. 323, предвиден "за трафопост" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1095, 72624.604.1074, 72624.604.1079.259,50 (двеста петдесет и девет и 0,50) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
572901.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1094 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, девет, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 31,00 (тридесет и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1094 по КККР; УПИ VІІ в кв. 326, предвиден "за трафопост" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1096, 72624.604.1089, 72624.604.1088.223,50 (двеста двадесет и три и 0,50) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
573001.03.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1066 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, шест, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 347,00 (осем хиляди триста четиридесет и седем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1066 по КККР; УПИ ІІ в кв. 321, предвиден "за озеленяване" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение № 36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.990, 72624.604.972, 72624.604.1067, 72624.604.1068, 72624.604.1065.60 173,50 (шестдесет хиляди сто седемдесет и три и 0,50) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
571727.02.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1072 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, седем, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 001,00 (осем хиляди и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1072 по КККР; УПИ ІІ в кв. 322, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение №36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.972, 72624.604.1073, 72624.604.1096, 72624.604.1071.57 679,20 (петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и девет и 0,20) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
571827.02.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1082 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, осем, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 13 576,00 (тринадесет хиляди петстотин седемдесет и шест) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1082 по КККР; УПИ ІІ в кв. 324, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение №36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039; 72624.604.1053. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1095, 72624.604.1083, 72624.604.1052.97 869,40 (деветдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и девет и 0,40) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
571927.02.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1083 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, осем, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 13 561,00 (тринадесет хиляди петстотин шестдесет и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1083 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 324, предвиден "за производствени дейности" по Кадастрален и ПРЗ на "Индустриален парк Добрич" на град Добрич, одобрен с Решение №36-19/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.604.1039; 72624.604.1053. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1082, 72624.604.1095, 72624.604.1052.97 761,20 (деветдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и един и 0,20) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
               
Страница 1 от 115 (5716 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
113
114
115
Следваща
[Условие]Създаване на филтър