ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
544613.08.2019 г.883ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.499 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, девет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-1472 от 29.11.2012 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 2 384.00 (две хиляди триста осемдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "България" №15; ПИ с идентификатор 72624.623.499 по КККР; УПИ І в кв. 40, предвиден "За жилищно строителство и паркиране" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.332, 72624.623.9525, 72624.623.595, 72624.623.598, 72624.623.597, 72624.623.9524.60 136,90 (шестдесет хиляди сто тридесет и шест и 0,90) лева.8.1. АОС №3393/12.02.2007 г., вписан под №170, том ІІ, вх. рег. №2690/19.02.2007 г., нот. дело №1044 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2693/22.11.2004 г., вписан под №97, том ХХХІІІ, вх. рег. №14189/02.12.2004 г., нот. дело №7312 в СлИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544525.07.2019 г.454ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.432 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-587/03.05.2006 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ 387.00 (триста осемдесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, ведно с: - Едноетажна сграда (павилион) с идентификатор 72624.619.432.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, две, точка, едно) по КККР на град Добрич, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.432 по КККР, УПИ І в кв. 54, предвиден "За търговия и услуги" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.201, 72624.619.253.52 287.00 (петдесет и две хиляди двеста осемдесет и седем) лева.8.1. АОС №2095/03.04.2003 г., вписан под №71, том ІХ, вх. рег. №5358/09.04.2003 г., нот. дело №1884 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544315.07.2019 г.1653ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 4 384,00 (четири хиляди триста осемдесет и четири) кв. м, представляваща 4384/79896 (четири хиляди триста осемдесет и четири от седемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 79 896,00 кв. м, с идентификатор 72624.604.1055 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1055 по КККР; УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден "за ПСД" по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №19-3/31.03.2009 г., ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №48-10/23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1054, 72624.604.1039, 72624.603.82, 72624.603.91.35 510,40 (тридесет и пет хиляди петстотин и десет и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544415.07.2019 г.1654ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 3 646,00 (три хиляди шестстотин четиридесет и шест) кв. м, представляваща 3646/31099 (три хиляди шестстотин четиридесет и шест от тридесет и една хиляди деветдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 31 099,00 кв. м, с идентификатор 72624.603.362 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, три, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.603.362 по КККР; УПИ ХLІХ-169, 190, 191, 193, 194, 300 в кв. 256, предвиден "за ПСД" по Кадастрален и ЗРП на ПЗ "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №750/05.08.1996 г., ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №48-10/23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.603.196, 72624.603.82, 72624.604.1052, 72624.604.1039, 72624.604.1056, 72624.603.318., 72624.603.113, 72624.603.17, 72624.603.15, 72624.603.301, 72624.603.83.29 532,60 (двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и два и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1145/22.08.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №304/20.08.2019 г. на "СТАРТ" АД.Изтегли файла
544204.07.2019 г.1652ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 261.00 (двеста шестдесет и един) кв. м, представляващо 261/1261 (двеста шестдесет и един от хиляда двеста шестдесет и един) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 1261.00 кв. м, с идентификатор 72624.602.535 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-4235/19.04.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Княз Александър Батенберг" №58, ПИ с идентификатор 72624.602.535 по КККР; УПИ І-535 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.986, 72624.602.536, 72624.602.537, 72624.602.540, 72624.602.983.2 801,80 (две хиляди осемстотин и един и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544121.06.2019 г.712ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.430 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-376/24.03.2006 г., с площ 3 981.00 (три хиляди деветстотин осемдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид отпадъци, ведно с: - Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.430.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, нула, точка, едно) със застроена площ Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.430 по КККР, УПИ ІІ в кв. 40, предвиден "За площадка за разделно събиране на отпадъци" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №918/02.09.2014 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.429, 72624.619.410, 72624.619.428.68 697,80 (шестдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и седем и 0,80) лева.8.1. АОС №2380/19.02.2004 г., вписан под №29, том V, вх. рег. №2954/04.03.2004 г., нот. дело №943 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544007.06.2019 г.314ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, пет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 5 424,00 (пет хиляди четиристотин двадесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, метанстанция.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Батовска" №1; ПИ с идентификатор 72624.621.52 по КККР; УПИ І-52 в кв. 725, предвиден "За обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, одобрен с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.91, 72624.621.64, 72624.621.53, 72624.621.92.122 040.00 (сто двадесет и две хиляди и четиридесет) лева.8.1. АОС №1432/09.02.2001 г., вписан под №200, т. ІV, вх. рег. №3542/27.02.2001 г., нот. дело №885 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543928.05.2019 г.1651ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 54.00 (петдесет и четири) кв. м, представляващо 54/354 (петдесет и четири от триста петдесет и четири) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 354.00 кв. м, с идентификатор 72624.604.1057 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Хан Тервел" №160, ПИ с идентификатор 72624.604.1057 по КККР; УПИ ХХІІ-179 в кв. 9, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.105, 72624.604.145, 72624.604.185, 72624.604.998, 72624.604.171.1 215,00 (хилядя двеста и петнадесет) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543623.05.2019 г.1476ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.71 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111/30.01.2013 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 1 547,00 (хиляда петстотин четиридесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено и делово обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Стефан Стамболов" ПИ с идентификатор 72624.620.71 по КККР; УПИ VІІІ в кв. 5, предвиден "За обществено и делово обслужване по Кадастрален и ЗРП на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град ДобричПоземлени имоти с идентификатори: 72624.620.70, 72624.620.67, 72624.620.72, 72624.620.34.21 753,90 (двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и три и 0,90) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543723.05.2019 г.1476ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.74 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, седем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111 от 30.01.2013 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 1 557,00 (хиляда петстотин петдесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено и делово обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Стефан Стамболов" ПИ с идентификатор 72624.620.74 по КККР; УПИ ІІ в кв. 5, предвиден "За обществено и делово обслужване по Кадастрален и ЗРП на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град ДобричПоземлени имоти с идентификатори: 72624.620.37, 72624.620.73, 72624.620.72.21 894.50 (двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и четири и 0,50) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543823.05.2019 г.1650ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.616.189 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, едно, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-15 от 12.05.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 440.00 (четиристотин и четиридесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Баба Парашкева" №12, ПИ с идентификатор 72624.616.189 по КККР; УПИ І-189 в кв. 620, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.561, 72624.616.190, 72624.616.532.6 494,40 (шест хиляди четиристотин деветдесет и четири и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543516.05.2019 г.1649ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.4457 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-3694/05.04.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 1 041.00 (хиляда четиридесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване (до 18 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Кирил и Методий" №32, ПИ с идентификатор 72624.623.4457 по КККР; УПИ ІV в кв. 38, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Номер по предходен план: УПИ VІ в кв. 37; 6064457.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.9537, 72624.623.9520, 72624.623.9522, 72624.623.7840.25 970,90 (двадесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет и 0.90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543410.05.2019 г.1648ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 40.00 (четиридесет) кв. м, представляващо 40/160 (четиридесет от сто и шестдесет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 160.00 кв. м, с идентификатор 72624.622.5495 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, пет, четири, девет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-868/29.10.2010 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Черноризец Храбър" №7, ПИ с идентификатор 72624.622.5495 по КККР; УПИ І в кв. 107, предвиден "за обществено обслужване и озеленяване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 година на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.622.9501, 72624.622.9525.1 386.00 (хиляда триста осемдесет и шест) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543215.04.2019 г.148ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 46,30 (четиридесет и шест цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.615.3629.1.37 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, шест, две, девет, точка, едно, точка, три, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,775% (нула цяло седемстотин седемдесет и пет хилядни процента) от 725,68 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.615.3629.1, равняващи се на 5,62 (пет цяло шестдесет и две стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №31, вх. Б, ет. 4, ап. 10; СО с идентификатор 72624.615.3629.1.37 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.615.3629; УПИ І в кв. 598 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2" на град Добрич, одобрен със Заповед №591/21.07.1997 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.615.3629.1.38, 72624.615.3629.1.36. Под обекта: 72624.615.3629.1.25. Над обекта: 72624.615.3629.1.49.11 167,10 (единадесет хиляди сто шестдесет и седем) лева.8.1. АОС №2782/19.05.2005 г., вписан под №185, том ХХ, вх. рег. №10121/08.06.2005 г., нот. дело №4569 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543315.04.2019 г.67ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 49,31 (четиридесет и девет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.563.1.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, три, точка, едно, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №17, вх. Б, ет. 1, ап. 2; СО 72624.619.563.1.34 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.563; УПИ ІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.563.1.35, 72624.619.563.1.3, 72624.619.563.1.4, 72624.619.563.1.33. Под обекта: няма; Над обекта: 72624.619.563.1.38.7 785,90 (седем хиляди седемстотин осемдесет и пет и 0,90) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543004.04.2019 г.1405ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.3122.1.70 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, едно, две, две, точка, едно, точка, седем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 54,00 (петдесет и четири) кв. м, състоящ се от два офиса, склад и сервизно помещение, ведно с 1,566% (едно цяло петстотин шестдесет и шест хилядни процента) от 364,84 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,70 (пет цяло и седемдесет стотни) кв. м. Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "25-ти септември" №18, ет. 1; СО с идентификатор 72624.615.3122.1.70 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.615.3122; УПИ V в кв. 549 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.615.3122.1.8.18 434,60 (осемнадесет хиляди четиристотин тридесет и четири и 0,60) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не10.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №960/10.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №779/01.07.2019 г. на Атанас Петров Киров.Изтегли файла
543104.04.2019 г.80ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 62,92 (шестдесет и две цяло деветдесет и две стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.2801.1.41 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула, едно, точка, едно, точка, четири, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,9777% (нула цяло девет хиляди седемстотин седемдесет и седем десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия" №55, ет. 7, ап. 41; СО с идентификатор 72624.614.2801.1.41 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.614.2801; УПИ ІV в кв. 563 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.2801.1.42. Под обекта: 72624.614.2801.1.35. Над обекта: 72624.614.2801.1.47.19 257,80 (деветнадесет хиляди двеста петдесет и седем и 0,80) лева.АОС №397/17.10.1997 г., вписан под №80, т. ХVІІ, вх. рег. №8879/12.05.2005 г., нот. дело №3764 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542829.03.2019 г.47ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 62,92 (шестдесет и две цяло деветдесет и две стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3228.1.54 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, осем, точка, едно, точка, пет, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,9744% (нула цяло девет хиляди седемстотин четиридесет и четири десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №49, ет. 8, ап. 54; СО с идентификатор 72624.614.3228.1.54 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.614.3228; УПИ ІV в кв. 560 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3228.1.55. Под обекта: 72624.614.3228.1.47. Над обекта: 72624.614.3228.1.61.19323,20 (деветнадесет хиляди триста двадесет и три и 0,20) лева.АОС №267/03.06.1997 г., вписан под №198, т. ХVІ, вх. рег. №8730/11.05.2005 г., нот. дело №3673 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №405/25.06.2019 г. на Исмидар Исмет Мустафа.Изтегли файла
542929.03.2019 г.233ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.68.3.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, осем, точка, три, точка, две, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 6,999% (шест цяло деветстотин деветдесет и девет хилядни процента) от 101,05 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител", №73, вх. Б, ет. 2, ап. 6; СО с идентификатор 72624.612.68.3.24 се намира в сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.612.68; УПИ І, кв. 1 по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.68.3.23. Под обекта: 72624.612.68.3.21. Над обекта: 72624.612.68.3.27.12 608,80 (дванадесет хиляди шестстотин и осем и 0,80) лева.АОС №940/27.11.1998 г., вписан под №74, том ХХХІІІ, вх. рег. №13902/07.09.2005 г., нот. дело 7331 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №407/26.06.2019 г. на Снежана Костадинова Денчева.Изтегли файла
542728.03.2019 г.150ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 61.67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.254.2.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, четири, точка, две, точка, две, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", №2, вх. А, ет. 8, ап. 24; СО 72624.612.254.2.24 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.612.254; УПИ V в кв. 1509 по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3/29.06.2010 година на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.254.2.23. Под обекта: 72624.612.254.2.21. Над обекта: няма.9 332,90 (девет хиляди триста тридесет и два и 0,90) лева.АОС №4004/14.05.2008 г., вписан под №174, т. ІVс, вх. рег. №8084/23.05.2008 г., имотна партида №46438 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542627.03.2019 г.202ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 63,54 (шестдесет и три цяло петдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.104.4.103 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, четири, точка, четири, точка, едно, нула, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 6,385% (шест цяло триста осемдесет и пет хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №55, вх. Е, ет. 1, ап. 1; СО 72624.618.104.4.103 се намира в сграда №4, разположена в ПИ 72624.618.104; УПИ І в кв. 19 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.104.4.104, Под обекта: няма. Над обекта: 72624.618.104.4.106.9 110.20 (девет хиляди сто и десет и 0,20) лева.АОС №2560/04.08.2004 г., вписан под №111, т. ХХІV, вх. рег. №10860/21.09.2004 г., нот. дело №5338 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542519.03.2019 г.1647ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 126.00 (сто двадесет и шест) кв. м, представляващо 126/1296 (сто двадесет и шест от хиляда двеста деветдесет и шест) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 1296.00 кв. м, с идентификатор 72624.601.248 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, две, четири, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-10250 от 28.11.2018 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Никола Тахтунов" №27, ПИ с идентификатор 72624.601.248 по КККР; УПИ VІІ-248 в кв. 904, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.966, 72624.601.969, 72624.601.252, 72624.601.255, 72624.601.249.1 423,80 (хиляда четиристотин двадесет и три и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №739/05.06.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №301/03.06.2019 г. на Николай Вълчев Колев.Изтегли файла
542314.03.2019 г.42ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68.40 (шестдесет и осем цяло и четиридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.211.1.37 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, едно, точка, едно, точка, три, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №24, вх. В, ет. 1, ап. 3; СО 72624.619.211.1.37 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.211; УПИ І в кв. 61 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.211.1.67, 72624.619.211.1.68, 72624.619.211.1.36, 72624.619.211.1.38. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.619.211.1.41.10 831.10 (десет хиляди осемстотин тридесет и един и 0,10) лева.АОС №134/23.04.1997 г., вписан под №39, т. ХVІІІ, вх. рег. №9171/19.05.2005 г., нот. дело №3947 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №403/12.06.2019 г. на Христо Петров Иванов.Изтегли файла
542414.03.2019 г.94ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 63.53 (шестдесет и три цяло петдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.221.8.10 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, две, едно, точка, осем, точка, едно, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №53, вх. А, ет. 4, ап. 10; СО 72624.619.221.8.10 се намира в сграда №8, разположена в ПИ 72624.619.221; УПИ ІІІ в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.221.8.11. Под обекта: 72624.619.221.8.7. Над обекта: 72624.619.221.8.13.11 280,60 (единадесет хиляди двеста и осемдесет и 0,60) лева.АОС №510/08.01.1998 г., вписан под №60, т. ХХІ, вх. рег. №10246/13.06.2005 г., нот. дело №4657 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541913.03.2019 г.387ПубличнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал.4 от ЗУТ и Решение №46-17/26.02.2019 г. на Общински съвет град Добрич. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.359 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, пет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 299,00 (двеста деветдесет и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица"; ПИ с идентификатор 72624.621.359 по КККР; УПИ ІІ в кв. 721, предвиден "За озеленяване" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093 от 28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.360.5 987.50 (пет хиляди деветстотин осемдесет и седем и 0,50) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542013.03.2019 г.145ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46.57 (четиридесет и шест цяло петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.560.1.13 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, нула, точка, едно, точка, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-276/08.03.2013 г. на началника на СГКК - Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №15, вх. А, ет. 4, ап. 13; СО 72624.619.560.1.13 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.560; УПИ ХІ в кв. 38 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.560.1.14. Под обекта: 72624.619.560.1.9. Над обекта: 72624.619.560.1.17.8 014,60 ( осем хиляди и четиринадесет и 0,60) лева.АОС №3533/11.05.2007 г., вписан под №144, т. VІІс, вх. рег. №8913/07.06.2007 г., им. партида №29748 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №906/03.07.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №406/25.06.2019 г. на Ивелина Колева Христова.Изтегли файла
542113.03.2019 г.67ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 49.31 (четиридесет и девет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.563.1.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, три, точка, едно, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №17, вх. Б, ет. 1, ап. 2; СО 72624.619.563.1.34 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.563; УПИ ІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.563.1.35, 72624.619.563.1.3, 72624.619.563.1.4, 72624.619.563.1.33. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.619.563.1.38.7 785.90 (седем хиляди седемстотин осемдесет и пет и 0,90) лева.АОС №4773/15.03.2012 г., вписан под №99, т. VІс, вх. рег. №3362/20.03.2012 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
542213.03.2019 г.1646ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, едно, нула, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 21 924.00 (двадесет и една хиляди деветстотин двадесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР; Номер по предходен план: 136.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.603.95; 72624.604.1045; 72624.603.81; 72624.603.99.169,90 (сто шестдесет и девет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да Изтегли файла
541808.02.2019 г.1645ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС;Заповед №РД-01-932/27.08.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Решение №9-10/26.06.2012 г. на Общински съвет град Добрич и Решение №72624/03.10.1994 г. на Поземлена комисия град Добрич;Поземлен имот с идентификатор 72624.466.11 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, шест, шест, точка, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 7 001.00 (седем хиляди и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.466.11 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: трета. Номер по предходен план: 466011.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.466.88; 72624.466.13; 72624.466.10; 72624.466.87.1 389,30 (хиляда триста осемдесет и девет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541708.02.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.360 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 244,00 (двеста четиридесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За съоръжение на електропровод.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица"; ПИ с идентификатор 72624.621.360 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 721, предвиден "За инфраструктура" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093 от 28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.361, 72624.621.366, 72624.621.278, 72624.621.359.4 886.10 (четири хиляди осемстотин осемдесет и шест и 0,10) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541607.02.2019 г.195ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 40,90 (четиридесет цяло и деветдесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.247.2.38 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, четири, седем, точка, две, точка, три, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Опълченец Димитър Ковачев", №6, вх. Б, ет. 5, ап. 14; СО с идентификатор 72624.618.247.2.38 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.618.247; УПИ ІV в кв. 13 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик-Йовково"-север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.247.2.37; 72624.618.247.2.39. Под обекта: 72624.618.247.2.35. Над обекта: 72624.618.247.2.41.7 489.00 (седем хиляди четиристотин осемдесет и девет) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не10.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №379/28.03.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №400/19.03.2019 г. на Красимир Минев Маринов.Изтегли файла
541318.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.364 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 612,00 (шестстотин и дванадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.364 по КККР; УПИ VІІ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.362, 72624.621.363, 72624.621.92, 72624.621.365.12 255.30 (дванадесет хиляди двеста петдесет и пет и 0,,30) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541418.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.365 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 980,00 (деветстотин и осемдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.365 по КККР; УПИ VІІІ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.362, 72624.621.364, 72624.621.92, 72624.621.366, 72624.621.361.19 624,50 (деветнадесет хиляди шестстотин двадесет и четири и 0,50) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541518.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.366 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1 035,00 (хиляда тридесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица"; ПИ с идентификатор 72624.621.366 по КККР; УПИ ІХ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.361, 72624.621.365, 72624.621.92, 72624.621.278, 72624.621.360.20 725,90 (двадесет хиляди седемстотин двадесет и пет и 0,90) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541117.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.362 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 624,00 (шестстотин двадесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.362 по КККР; УПИ V в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.363, 72624.621.364, 72624.621.365, 72624.621.361.12 495.60 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет и 0.60) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
541217.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.363 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 600,00 (шестстотин) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.363 по КККР; УПИ VІ в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.92, 72624.621.364, 72624.621.362.12 015,00 (дванадесет хиляди и петнадесет) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №660/22.05.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №778/14.05.2019 г. на Мирослав Миленов Иванов.Изтегли файла
541017.01.2019 г.387ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.361 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, шест, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 922,00 (деветстотин двадесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.361 по КККР; УПИ ІV в кв. 721, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.621.274.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.278, 72624.621.362, 72624.621.365, 72624.621.366, 72624.621.360.18 463,10 (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три и 0,10) лева.8.1. АОС №4001/25.04.2008 г., вписан под №101, т. ІVс, вх. рег. №7620/13.05.2008 г., дело №3303 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1162/06.01.2000 г., вписан под №183, т. ХХХVІІІ, вх. рег. №15748/20.10.2005 г., дело №8563 в Службата поИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
540916.01.2019 г.1644ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 49.00 (четиридесет и девет) кв. м, представляващо 49/499 (четиридесет и девет от четиристотин деветдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 499.00 кв. м, с идентификатор 72624.605.69 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, пет, точка, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-901 от 11.08.2011 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Велико Търново" №67; 67а, ПИ с идентификатор 72624.605.69 по КККР; УПИ ХІ-5251 в кв. 111, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Север 3" на град Добрич, одобрен със Заповед №187/22.03.1999 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.605.995, 72624.605.70, 72624.605.49, 72624.605.50, 72624.605.68.1 102.50 (хиляда сто и два и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №375/27.03.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №300/22.03.2019 г. на Мариана Иванова Костадинова.Изтегли файла
540814.12.2018 г.362ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.98 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, девет, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-111/30.01.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 1 217,00 (хиляда двеста и седемнадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (до 12 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" ПИ с идентификатор 72624.620.98 по КККР; УПИ ХVІІ в кв. 7, предвиден "За жилищно строителство, обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1147/09.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.620.11.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.620.97, 72624.620.11.15 382,90 (петнадесет хиляди триста осемдесет и два и 0,90) лева.8.1. АОС №1492/23.05.2001 г., вписан под №134, т. ХІІ, вх. рег. №7590/07.06.2001 г., дело №2608 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
540714.12.2018 г.1643ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.375 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, седем, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 9 638.00 (девет хиляди шестстотин тридесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За култова, религиозна сграда, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Добротица" ПИ с идентификатор 72624.621.375 по КККР; УПИ ІІ в кв. 716, предвиден "За озеленяване, спорт, атракции и църква" по ПУП-ЗРП на жк "Добротица" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №56-4 от 29.05.2007 година на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.340, 72624.621.343, 72624.621.91, 72624.621.252, 72624.621.251, 72624.621.249, 72624.621.250, 72624.621.313.193 001.00 (сто деветдесет и три хиляди и един) лева.8.1. АОС №1172/16.01.2000 г., вписан под №25, том ХХІ, вх. рег. №10183/10.06.2005 г., нот. дело №4613 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
540610.12.2018 г.131ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 94,20 (деветдесет и четири цяло и двадесет стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.604.472.1.9 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, четири, седем, две, точка, едно, точка, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,900% (нула цяло и деветстотин хилядни процента) от 1080,34 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Силистра", №53, вх. Д, ет. 1, ап. 1; СО с идентификатор 72624.604.472.1.9 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.604.472; УПИ ІІІ в кв. 25 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.604.472.1.8; 72624.604.472.1.10. Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.604.472.1.25; 72624.604.472.1.24.20 170,40 (двадесет хиляди сто и седемдесет и 0.40) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
540530.11.2018 г.1485ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.603.95 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, девет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 81 830.00 (осемдесет и една хиляди осемстотин и тридесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.Област Добрич, Община град Добрич, землище на град Добрич, ПИ с идентификатор 72624.603.95 по КККР; Номер по предходен план: 603095.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.274.111, 72624.604.1, 72624.604.999, 72624.604.1045, 72624.603.100, 72624.603.99, 72624.603.96, 72624.274.87.634.20 (шестстотин тридесет и четири и 0,20) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
540409.11.2018 г.362ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.97 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, девет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111/30.01.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 485.00 (четиристотин осемдесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (до 12 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба 2", ул. "Никола Петков" №3 ПИ с идентификатор 72624.620.97 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 7, предвиден "За жилищно строителство, обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 година на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1147/09.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.620.98, 72624.620.11.6 130.40 (шест хиляди сто и тридесет и 0,40) лева.8.1. АОС №1492/23.05.2001 г., вписан под №134, том ХІІ, вх. рег. №7590/07.06.2001 г., дело №2608 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
540130.10.2018 г.232ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 59,14 (петдесет и девет цяло и четиринадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.60.6.17 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, нула, точка, шест, точка, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 5,085% (пет цяло осемдесет и пет хилядни процента) от 120,88 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител", №64, вх. А, ет. 6, ап. 17; СО с идентификатор 72624.612.60.6.17 се намира в сграда №6, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.612.60; УПИ І, кв. 4 по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед №97/12.02.2002 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.60.6.18; 72624.612.60.6.16. Под обекта: 72624.612.60.6.14. Над обекта: Няма.10 015.40 (десет хиляди и петнадесет и 0,40) лева.АОС №936/27.11.1998 г., вписан под №60, том ХХХІІІ, вх. рег. №13888/07.09.2005 г., нот. дело 7317 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №72/17.01.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №395/28.12.2018 г. на Нанка Георгиева Вълчева.Изтегли файла
540230.10.2018 г.231ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 59,14 (петдесет и девет цяло и четиринадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.60.5.17 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, нула, точка, пет, точка, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 5,104% (пет цяло сто и четири хилядни процента) от 120,88 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител", №63, вх. А, ет. 6, ап. 17; СО с идентификатор 72624.612.60.5.17 се намира в сграда №5, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.612.60; УПИ І, кв. 4 по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед №97/12.02.2002 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.60.5.18; 72624.612.60.5.16. Под обекта: 72624.612.60.5.14. Над обекта: Няма.10 015,40 (десет хиляди и петнадесет и 0,40) лева.АОС №934/27.11.1998 г., вписан под №67, том ХХХІІІ, вх. рег. №13895/07.09.2005 г., нот. дело 7324 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №267/27.02.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №399/20.02.2019 г. на Ради Ангелов Братоев.Изтегли файла
540330.10.2018 г.127ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 89,06 (осемдесет и девет цяло и шест стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.60.4.22 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, нула, точка, четири, точка, две, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 7,736% (седем цяло седемстотин тридесет и шест хилядни процента) от 120,88 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител", №62, вх. Б, ет. 2, ап. 4; СО с идентификатор 72624.612.60.4.22 се намира в сграда №4, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.612.60; УПИ І, кв. 4 по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед №97/12.02.2002 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.60.4.21; 72624.612.60.4.33. Под обекта: 72624.612.60.4.20. Над обекта: 72624.612.60.4.24.16 498.00 шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и осем леваАОС №629/24.04.1998 г., вписан под №105, том ХХV, вх. рег. №11607/13.07.2005 г., нот. дело 5612 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №379/28.03.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №401/22.03.2019 г. на Бедрие Мустафа Мустафа.Изтегли файла
540030.10.2018 г. ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 94,40 (деветдесет и четири цяло и четиридесет стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.113.3.4 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 2,857% (две цяло осемстотин петдесет и седем хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №42, вх. А, ет. 2, ап. 4; СО 72624.618.113.3.4 се намира в сграда №3, разположена в ПИ 72624.618.113; УПИ VІ в кв. 22 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.113.3.3, 72624.618.113.3.19, Под обекта: 72624.618.113.3.2. Над обекта: 72624.618.113.3.6.16 699,60 (шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет и девет и 0,60) лева.АОС №786/25.06.1998 г., вписан под №82, т. ХХІV, вх. рег. №11279/07.07.2005 г., нот. дело №5375 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
539926.10.2018 г.183ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.201.1.19 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, нула, едно, точка, едно, точка, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 4,109% (четири цяло сто и девет хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №50, вх. Б, ет. 1, ап. 1; СО 72624.618.201.1.19 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.618.201; УПИ ІХ в кв. 15 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.201.1.45, 72624.618.201.1.20, Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.618.201.1.22.10 983.30 (десет хиляди деветстотин осемдесет и три и 0,30) лева.АОС №2110/15.04.2003 г.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №72/17.01.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №397/09.01.2019 г. на Тюляй Джеватова Аптулова.Изтегли файла
539825.10.2018 г.142ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68,30 (шестдесет и осем цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.239.6.11 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, три, девет, точка, шест, точка, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 2,100% (две цяло и сто хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №44, вх. А, ет. 3, ап. 11; СО 72624.618.239.6.11 се намира в сграда №6, разположена в ПИ 72624.618.239; УПИ ІХ в кв. 19 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.239.6.12, 72624.618.239.6.41, 72624.618.239.6.42, 72624.618.239.6.10. Под обекта: 72624.618.239.6.7. Над обекта: 72624.618.239.6.15.12041,10 (дванадесет хиляди четиридесет и един r 0,10) лева.АОС №2713/27.01.2005 г., вписан под №83, т. ІV, вх. рег. №2296/03.02.2005 г., нот. дело №773 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
539624.10.2018 г.189ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 60,94 (шестдесет цяло деветдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3231.1.102 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, три, едно, точка, едно, точка, едно, нула, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,87056% (нула цяло осемдесет и седем хиляди петдесет и шест стохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №51, ет. 15, ап. 102; СО с идентификатор 72624.614.3231.1.102 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.614.3231; УПИ ІV в кв. 563 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3231.1.101. Под обекта: 72624.614.3231.1.95. Над обекта: 72624.614.3231.1.109.18 685.70 (осемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет и 0.70) лева.АОС №2899/29.06.2005 г., вписан под №134, т. ХХХІ, вх. рег. №13448/29.08.2005 г., нот. дело №6970 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
               
Страница 1 от 108 (5390 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
106
107
108
Следваща
[Условие]Създаване на филтър