ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
561924.01.2022 г.1732ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 6,00 (шест) кв. метра, представляващо 6/471 (шест от четиристотин седемдесет и един) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 471,00 кв. м, с идентификатор 72624.901.17 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, едно, точка, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 14.05.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нуждиОбласт Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Алмалий", ПИ с идентификатор 72624.901.17 по КККР; ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 1239/10.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич. Номер по предходен план 156.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.901.471; 72624.901.15; 72624.901.14, 72624.901.16; 72624.901.472.27,10 (двадесет и седем и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561619.01.2022 г.1730ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 64,00 (шестдесет и четири) кв. м, представляващо 64/1114 (шестдесет и четири от хиляда сто и четиринадесет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 114,00 кв. м., с идентификатор 72624.602.522 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, две, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 08.12.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Чавдар войвода" №16, ПИ с идентификатор 72624.602.522 по КККР; УПИ ХІ-522 в кв. 942, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.980, 72624.602.1060, 72624.602.523, 72624.602.521.687,00 (шестстотин осемдесет и седем) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561719.01.2022 г.1731ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 100,00 (сто) кв. метра, представляващо 100/785 (сто от седемстотин осемдесет и пет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 785,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.338 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, три, три, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 29.11.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Асеница" №19 А, ПИ с идентификатор 72624.601.338 по КККР; УПИ V-338 в кв. 920, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.973, 72624.601.1089, 72624.601.1090, 72624.601.337.1 073,50 (хиляда седемдесет и три и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561819.01.2022 г.746ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.616.247 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, четири, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12841/16.11.2021 година на Началника на СГКК град Добрич, с площ 307, 00 (триста и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Албена" №2, ПИ с идентификатор 72624.616.247 по КККР, УПИ ХІV-247 в кв. 616, предвиден "За жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.249, 72624.616.239, 72624.616.248, 72624.616.245, 72624.616.246, 72624.616.558.4 752,40 (четири хиляди седемстотин петдесет и два и 0,40) лева.8.1. АОС №2270/12.09.2003 г., вписан под №38, том ХХІІ, вх. рег. №10086/03.10.2003 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561511.01.2022 г.150ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 45,29 (четиридесет и пет цяло двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.254.2.110 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, четири, точка, две, точка, едно, едно, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 05.01.2022 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", №2, вх. Д, ет. 5, ап. 14; СО се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 72624.612.254.2, разположена в ПИ 72624.612.254; УПИ V в кв. 1509 по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3/29.06.2010 година на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.254.2.111, 72624.612.254.2.109. Под обекта: 72624.612.254.2.107. Над обекта: 72624.612.254.2.113.10 448,30 (десет хиляди четиристотин четиридесет и осем и 0,30) лева.АОС №4253/09.03.2009 г., вписан под №172, т. VІ, вх. рег. №4330/18.03.2009 г., имотна партида №59673 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561411.01.2022 г.42ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,30 (четиридесет и шест цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.211.1.71 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, едно, точка, едно, точка, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №24, вх. Г, ет. 2, ап. 5; СО се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 72624.619.211.1, разположена в ПИ 72624.619.211; УПИ І в кв. 61 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.211.1.72, 72624.619.211.1.41, 72624.619.211.1.42; Под обекта: 72624.619.211.1.67; Над обекта: 72624.619.211.1.75.7 848,80 (седем хиляди осемстотин четиридесет и осем и 0,80) лева.АОС №152/24.04.1997 г., вписан под №54, т. ХVІІІ, вх. рег. №9186/19.05.2005 г., нот. дело №3962 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561205.01.2022 г.1728ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 30,00 (тридесет) кв. м, представляващо 30/756 (тридесет от седемстотин петдесет и шест) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 756,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.1048 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, нула, четири, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12538/09.11.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Сима войвода" №1Б, ПИ с идентификатор 72624.601.1048 по КККР; УПИ ІІ-468 в кв. 910, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №723/11.05.2011 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.993, 72624.601.467, 72624.601.1049, 72624.601.1047, 72624.601.1171, 72624.601.473.322,10 (триста двадесет и два и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561305.01.2022 г.1729ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 28,00 (двадесет и осем) кв. м, представляващо 28/668 (двадесет и осем от шестстотин шестдесет и осем) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 668,00 кв. метра, с идентификатор 72624.602.1066 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, едно, нула, шест, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 13.06.2017 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", бул. "Добруджа" №198, ПИ с идентификатор 72624.602.1066 по КККР; УПИ ХХХVІ-1066 в кв. 933, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1762/01.12.2020 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.991, 72624.602.1067, 72624.602.981.300,60 (триста и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561114.12.2021 г.1727ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-46 от 01.12.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.604.348 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, три, четири, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 27.09.2021 г., с площ 371,00 (триста седемдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Армейска" №9, ПИ с идентификатор 72624.604.348 по КККР; УПИ ХV-348 в кв. 16, предвиден "за ниско жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.990, 72624.604.978, 72624.604.379, 72624.604.377, 72624.604.345.6 678,00 (шест хиляди шестстотин седемдесет и осем) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560307.12.2021 г.1723ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.904.178 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, четири, точка, едно, седем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 748,00 (седемстотин четиридесет и осем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.904.178 по КККР; Номер по предходен план: 616; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.904.440; 72624.904.179; 72624.904.182; 72624.905.77.292,80 (двеста деветдесет и два и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560407.12.2021 г.1724ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.901.84 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, едно, точка, осем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 515,00 (петстотин и петнадесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.901.84 по КККР; Номер по предходен план: 177; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.901.471; 72624.901.82; 72624.901.81; 72624.901.83, 72624.901.85, 72624.901.87.174.70 (сто седемдесет и четири и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560507.12.2021 г.1725ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.905.43 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 590,00 (петстотин и деветдесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.43 по КККР; Номер по предходен план: 647; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.77; 72624.905.44; 72624.905.649; 72624.905.40, 72624.905.42.215,10 (двеста и петнадесет и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560807.12.2021 г.190ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 57,59 (петдесет и седем цяло петдесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3230.1.86 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, три, нула, точка, едно, точка, осем, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.12.2021 г., ведно с 0,800% (нула цяло и осемстотин хилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №53, ет. 15, ап. 86; СО се намира в сграда с идентификатор 72624.614.3230.1, разположена в ПИ 72624.614.3230; УПИ ІV в кв. 563 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3230.1.85. Под обекта: 72624.614.3230.1.80. Над обекта: 72624.614.3230.1.92.17 593,60 (седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и три и 0,60) лева.АОС №2542/02.08.2004 г., вписан под №126, т. ХХІV, вх. рег. №10875/21.09.2004 г., нот. дело №5353 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560707.12.2021 г.151ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 64,11 (шестдесет и четири цяло и единадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.81.3.95 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, осем, едно, точка, три, точка, девет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.12.2021 година, ведно с 1,957% (едно цяло деветстотин петдесет и седем хилядни процента) от 312,08 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика" №3, вх. Г, ет. 8, ап. 23; СО се намира в сграда с идентификатор 72624.612.81.3, разположена в Поземлен имот 72624.612.81; УПИ ІІІ, кв. 1508 по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3 от 29.06.2010 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.81.3.96, 72624.612.81.3.94. Под обекта: 72624.612.81.3.92. Над обекта: Няма.8 750,10 (осем хиляди седемстотин и петдесет и 0,10) лева.АОС №2574/29.09.2004 г., вписан под №131, том ХХVІІІ, вх. рег. №12163/21.10.2004 г., нот. дело 6229 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560607.12.2021 г.61ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68,67 (шестдесет и осем цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.481.10.127 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, осем, едно, точка, едно, нула, точка, едно, две, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.12.2021 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №7, вх. Г, ет. 8, ап. 31; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.619.481.10, разположена в ПИ 72624.619.481; УПИ ІІ в кв. 44 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. и ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №361/21.04.2003 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.481.10.126, 72624.619.481.10.128; Под обекта: 72624.619.481.10.123; Над обекта: Няма.10 580,70 (десет хиляди петстотин и осемдесет и 0,70) лева.АОС №340/15.09.1997 г., вписан под №114, т. ХVІІ, вх. рег. №8919/12.05.2005 г., нот. дело №3798 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560907.12.2021 г.1726ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 62,00 (шестдесет и два) кв. м, представляващо 62/749 (шестдесет и два от седемстотин четиридесет и девет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 749,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.1169 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, едно, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-10654/27.09.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Петко войвода" №15, ПИ с идентификатор 72624.601.1169 по КККР; УПИ ХХХІІ-269 в кв. 904, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.270, 72624.601.1170, 72624.601.268, 72624.601.968.665,60 (шестстотин шестдесет и пет и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
561007.12.2021 г.1726ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 58,00 (петдесет и осем) кв. м, представляващо 58/691 (петдесет и осем от шестстотин деветдесет и един) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 691,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.1170 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, едно, седем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-10654/27.09.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Капитан Петко войвода" №15, ПИ с идентификатор 72624.601.1170 по КККР; УПИ ХХVІІ-269 в кв. 904, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.270, 72624.601.968, 72624.601.268, 72624.601.1169.622,60 (шестстотин двадесет и два и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560106.12.2021 г.1721ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.436.8 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, три, шест, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 694,00 (шестстотин деветдесет и четири) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Хиподрума"; Поземлен имот с идентификатор 72624.436.8 по КККР; Номер по предходен план: 52; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.436.3; 72624.436.9; 72624.436.11; 72624.436.5.271,70 (двеста седемдесет и един и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560206.12.2021 г.1722ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.125 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, едно, две, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 621,00 (шестстотин двадесет и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.125 по КККР; Номер по предходен план: 299; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.124; 72624.902.123; 72624.902.413; 72624.902.415, 72624.902.128.210,70 (двеста и десет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559902.12.2021 г.1720ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 129,00 (сто двадесет и девет) кв. метра, представляваща 129/677 (сто двадесет и девет от шестстотин седемдесет и седем) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 677,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.335 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, три, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 02.08.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.335 по КККР; №227 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.421, 72624.902.336, 72624.902.352, 72624.902.422, 72624.902.353, 72624.902.354, 72624.902.334.43,80 (четиридесет и три и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
560002.12.2021 г.1720ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 135,00 (сто тридесет и пет) кв. метра, представляваща 135/712 (сто тридесет и пет от седемстотин и дванадесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 712,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.336 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, три, три, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 02.08.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.336 по КККР; №228 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.421, 72624.902.337, 72624.902.338, 72624.902.352, 72624.902.335.45,80 (четиридесет и пет и 0,80) лева.Няма. Не Изтегли файла
559810.11.2021 г.1255ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-40 от 05.11.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.606.1133 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, едно, едно, три, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 29.10.2021 г., с площ 1 685,00 (хиляда шестстотин осемдесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Калиакра" №54, ПИ с идентификатор 72624.606.1133 по КККР; УПИ І-456 в кв. 1298, предвиден "за високо жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, одобрен с Решение №24-10/28.07.2009 година на Общински съвет град Добрич. Номер по предходен план: 456; 1131; УПИ VІ в кв. 52.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.606.1131, 72624.606.457, 72624.606.590, 72624.606.591, 72624.606.972.26 993,70 (двадесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и три и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559704.11.2021 г.1719ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 96,00 (деветдесет и шест) кв. метра, представляваща 96/946 (деветдесет и шест от деветстотин четиридесет и шест) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 946,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.360 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, три, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 04.10.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.360 по КККР; №216 (527-В) по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.422, 72624.902.361, 72624.902.363, 72624.902.373, 72624.902.374, 72624.902.375, 72624.902.454, 72624.902.378, 72624.902.379, 72624.902.35932,60 (тридесет и два и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559502.11.2021 г.454ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.588 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, осем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 261, 00 (двеста шестдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с: - Едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.588.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, осем, осем, точка, едно) по КККР на град Добрич, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.588 по КККР, УПИ ХІ-588 в кв. 54, предвиден "За обществено обслужване" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544 от 16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1401/06.10.2021 г.на Кмета на Община град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.619.432Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.201, 72624.619.253, 72624.619.589.50 214,90 (петдесет хиляди двеста и четиринадесет и 0,90) лева.8.1. АОС №5445/25.07.2019 г., вписан под №26, том ХVІІ, вх. рег. №6689/06.08.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2095/03.04.2003 г., вписан под №71, том ІХ, вх. рег. №5358/09.04.2003 г., нот. дело №1884 в Службата по вписваниятаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559602.11.2021 г.454ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.589 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 126, 00 (сто двадесет и шест) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.589 по КККР, УПИ ХІІ-589 в кв. 54, предвиден "За обществено обслужване" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1401/06.10.2021 г.на Кмета на Община град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.619.432Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.201, 72624.619.588, 72624.619.253.1 592,60 (хиляда петстотин деветдесет и два и 0,60) лева.8.1. АОС №5445/25.07.2019 г., вписан под №26, том ХVІІ, вх. рег. №6689/06.08.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2095/03.04.2003 г., вписан под №71, том ІХ, вх. рег. №5358/09.04.2003 г., нот. дело №1884 в Службата по вписваниятаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №23/06.01.2022 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №227/30.12.2021 г. с "МИМОЗА 2002" ЕООД.Изтегли файла
559428.10.2021 г.132ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3229.1.6 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, девет, точка, едно, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,5511% (нула цяло пет хиляди петстотин и единадесет десетохилядни процента) от 1092,28 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Дунав", №24, вх. Б, ет. 1, ап. 3; СО се намира на ет. 1 в сграда с идентификатор 72624.614.3229.1, разположена в ПИ 72624.614.3229; УПИ ІІІ в кв. 562 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3229.1.5, 72624.614.3229.1.7. Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.614.3229.1.27.13 008,50 (тринадесет хиляди и осем и 0,50) лева.АОС №709/21.05.1998 г., вписан под №123, т. ХХІV, вх. рег. №11336/07.07.2005 г., нот. дело №5416 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559228.10.2021 г.237ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 107,35 (сто и седем цяло тридесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.65.1.3 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, пет, точка, едно, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 06.07.2011 г. ведно с 5,520% (пет цяло петстотин и двадесет хилядни процента) от 196,44 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител" №65, вх. А, ет. 2, ап. 3; СО се намира на ет. 2 в сграда с идентификатор 72624.612.65.1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.612.65; УПИ І в кв. 3 по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.65.1.4. Под обекта: 72624.612.65.1.1. Над обекта: 72624.612.65.1.5.24 399,10 (двадесет и четири хиляди триста деветдесет и девет и 0,10) лева.АОС №943/27.11.1998 г., вписан под №77, том ХХХІІІ, вх. рег. №13905/07.09.2005 г., нот. дело 7334 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559328.10.2021 г.167ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 61,64 (шестдесет и едно цяло шестдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.11.11.192 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, едно, точка, едно, едно, точка, едно, девет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.10.2021 г., ведно с 1,881% (едно цяло осемстотин осемдесет и една хилядни процента) от 312,05 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.11.11, равняващи се на 5,87 (пет цяло осемдесет и седем стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №21, вх. З, ет. 8, ап. 24; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.620.11.11, разположена в ПИ 72624.620.11; УПИ І в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.620.11.11.191. Под обекта: 72624.620.11.11.168. Над обекта: Няма.9 183,60 (девет хиляди сто осемдесет и три и 0,60) лева.8.1. АОС №2636/30.09.2004 г., вписан под №25, том ХХХ, вх. рег. №12678/01.11.2004 г., Нот. дело №6545 в Службата по вписванията град Добрич. 8.1. АОС №2636/30.09.2004 г., вписан под №25, том ХХХ, вх. рег. №12678/01.11.2004 г., Нот. дело №6545 в СИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559027.10.2021 г.1718ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 31,00 (тридесет и един) кв. м, представляващо 31/511 (тридесет и един от петстотин и единадесет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 511,00 кв. м, с идентификатор 72624.604.321 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, три, две, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 04.10.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Армейска" №44, ПИ с идентификатор 72624.604.321 по КККР; УПИ ХІV-321 в кв. 17, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.280, 72624.604.283, 72624.604.323, 72624.604.990, 72624.604.314.697,50 (шестстотин деветдесет и седем и 0,50 )лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №103/14.01.2022 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №349/31.12.2021 г. с Билент Амедов Алиев.Изтегли файла
559127.10.2021 г.361ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 138,90 (сто тридесет и осем цяло и деветдесет стотни) кв. м, представляващо 138,9/303 (сто тридесет и осем цяло и деветдесет стотни от триста и три) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 303,00 кв. м, с идентификатор 72624.620.63 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплексОбласт Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба", ПИ с идентификатор 72624.620.63 по КККР; УПИ ІІІ-51 в кв. 2, предвиден "за обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.620.46, 72624.620.59, 72624.620.34, 2624.620.62.2 194,60 (две хиляди сто деветдесет и четири и 0,60) лева.8.1. АОС №3142/23.06.2006 г., вписан под №181, т. VІС, вх. рег. №10063/06.07.2006г., им. партида №9160 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1841/11.06.2002 г., вписан под №121, т. ХІ, вх. рег. №4312/27.06.2002 г., нот. дело №2417 в СлужИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558825.10.2021 г.1716ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 203,00 (двеста и три) кв. метра, представляваща 203/1013 (двеста и три от хиляда и тринадесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 013,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.477 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, седем, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 28.05.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.477 по КККР; №1908 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.680, 72624.905.481, 72624.905.478, 72624.905.613, 72624.905.476, 72624.905.474, 72624.905.473, 72624.905.627.79,50 (седемдесет и девет и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №104/14.01.2022 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №350/31.12.2021 г. с Галин Георгиев Ганчев.Изтегли файла
558925.10.2021 г.1717ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 14,00 (четиринадесет) кв. метра, представляваща 14/527 (четиринадесет от петстотин двадесет и седем) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 527,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.35 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 10.12.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.35 по КККР; №657 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.603, 72624.905.34, 72624.905.77, 72624.905.36.4,40 (четири и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558722.10.2021 г.1715ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 58,00 (петдесет и осем) кв. м, представляващо 58/670 (петдесет и осем от шестстотин и седемдесет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 670,00 кв. метра, с идентификатор 72624.602.897 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, осем, девет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Сирма войвода" №27, ПИ с идентификатор 72624.602.897 по КККР; УПИ ХХХІІ-897 в кв. 962, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №846/28.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.896, 72624.602.818, 72624.602.824, 72624.602.996, 72624.602.819.583,30 (петстотин осемдесет и три и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558601.10.2021 г.67ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,19 (четиридесет и шест цяло и деветнадесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.563.1.109 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, три, точка, едно, точка, едно, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-276/08.03.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №17, вх. Г, ет. 4, ап. 13; СО се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 72624.619.563.1, разположена в ПИ 72624.619.563; УПИ ІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.619.220.2.109.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.563.1.110, 72624.619.563.1.79, 72624.619.563.1.80; Под обекта: 72624.619.563.1.105; Над обекта: 72624.619.563.1.113.7 876,00 (седем хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева.АОС №4791/15.03.2012 г., вписан под №103, т. VІ, вх. рег. №3371/20.03.2012 г., им. партида №94450 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1892/13.12.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №460/22.11.2021 г. с Енчо Иванов Иванов.Изтегли файла
558430.09.2021 г.186ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 60,30 (шестдесет цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.1.5.6 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, точка, пет, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 28.09.2021 г., ведно с 1,0776 % (едно цяло седемстотин седемдесет и шест десетохилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Христо Ботев", №5, вх. А, ет. 2, ап. 6; СО се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 72624.619.1.5, разположена в ПИ 72624.619.1; УПИ ІV, кв. 30 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.1.5.5, 72624.619.1.5.28. Под обекта: 72624.619.1.5.3. Над обекта: 72624.619.1.5.9.9 752,00 (девет хиляди седемстотин петдесет и два) лева.АОС №852/01.10.1998 г., вписан под №1, том ХХХІІІ, вх. рег. №13808/02.09.2005 г., нот. дело 7254 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1976/30.12.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №461/20.12.2021 г. с Атанас Стойчев Атанасов.Изтегли файла
558530.09.2021 г.145ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 49,31 (четиридесет и девет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.560.1.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, нула, точка, едно, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-276/08.03.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №15, вх. Б, ет. 3, ап. 10; СО се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 72624.619.560.1, разположена в ПИ 72624.619.560; УПИ ХІ в кв. 38 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.619.218.6.34.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.560.1.11, 72624.619.560.1.12, 72624.619.560.1.33, 72624.619.50.1.35; Под обекта: 72624.619.560.1.30; Над обекта: 72624.619.560.1.38.8 390,10 (осем хиляди триста и деветдесет и 0,10) лева.АОС №3536/16.05.2007 г., вписан под №147, т. VІІС, вх. рег. №8916/07.06.2007 г., им. партида №29751 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1976/30.12.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №463/21.12.2021 г. с Димитра Георгиева Андонова.Изтегли файла
558229.09.2021 г.1713ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 148,00 (сто четиридесет и осем) кв. метра, представляваща 148/1348 (сто четиридесет и осем от хиляда триста четиридесет и осем) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 348,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.411 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 09.06.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.411 по КККР; №1674 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.600, 72624.905.412, 72624.905.463, 72624.905.461, 72624.905.410.50.20 (петдесет и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1965/21.12.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №346/09.12.2021 г. с Жеко Николов Георгиев.Изтегли файла
558329.09.2021 г.1714ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 130,00 (сто и тридесет) кв. метра, представляваща 130/1430 (сто и тридесет от хиляда четиристотин и тридесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 430,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.412 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, едно, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 09.06.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.412 по КККР; №1673 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.600, 72624.905.413, 72624.905.415, 72624.905.463, 72624.905.411.50,90 (петдесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1965/21.12.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №345/09.12.2021 г. с Жеко Николов Георгиев.Изтегли файла
558127.09.2021 г.1712ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-25 от 28.06.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.616.313 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, три, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-9026/12.08.2021 г., с площ 360,00 (триста и шестдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Божур" №18, ПИ с идентификатор 72624.616.313 по КККР; УПИ ІІІ-313 в кв. 621, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.571, 72624.616.523, 72624.616.312, 72624.616.584.4 600,80 (четири хиляди и шестстотин и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558016.09.2021 г.1711ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 28,00 (двадесет и осем) кв. м, представляващо 28/2021 (двадесет и осем от две хиляди двадесет и един) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 2 021,00 квадратни метра, с идентификатор 72624.602.764 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, седем, шест, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-7804/14.07.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Момчил войвода" №1а, ПИ с идентификатор 72624.602.764 по КККР; УПИ ХХІІІ-764 в кв. 934, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.993, 72624.602.765, 72624.602.1112, 72624.602.769, 72624.602.770, 72624.602.763.316,40 (триста и шестнадесет и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557902.09.2021 г.149ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68,68 (шестдесет и осем цяло шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.59 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, пет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.08.2021 г., ведно с 2,109% (две цяло сто и девет хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №46, вх. Б, ет. 7, ап. 27; СО се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 72624.618.105.1, разположена в ПИ 72624.618.105; УПИ ІІІ в кв. 19 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 година на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.105.1.60, 72624.618.105.1.83, 72624.618.105.1.58. Под обекта: 72624.618.105.1.55. Над обекта: 72624.105.1.63.11 479,10 (единадесет хиляди четиристотин седемдесет и девет и 0,10) лева.АОС №764/25.06.1998 г., вписан под №92, т. ХХІV, вх. рег. №11290/07.07.2005 г., нот. дело №5385 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557830.08.2021 г.149ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.29 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, две, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.08.2021 г., ведно с 1,284% (едно цяло двеста осемдесет и четири хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №46, вх. А, ет. 8, ап. 29; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.618.105.1, разположена в ПИ 72624.618.105; УПИ ІІІ в кв. 19 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 година на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.105.1.30. Под обекта: 72624.618.105.1.25. Над обекта: Няма.7 413,70 (седем хиляди четиристотин и тринадесет и 0,70) лева.АОС №2977/29.08.2005 г., вписан под №88, т. ХХХІV, вх. рег. №14233/15.09.2005 г., нот. дело №7569 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557626.08.2021 г.47ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 70,32 (седемдесет цяло тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, бокс, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3228.1.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, осем, точка, едно, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 г., ведно с 1,2366% (едно цяло две хиляди триста шестдесет и шест десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №49, ет. 1, ап. 1; СО се намира на ет. 1 в сграда с идентификатор 72624.614.3228.1, разположена в ПИ 72624.614.3228; УПИ ІV в кв. 560 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: Няма. Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.614.3228.1.8.20 667,40 (двадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем и 0,40) лева.АОС №246/23.05.1997 г., вписан под №176, т. ХVІ, вх. рег. №8702/11.05.2005 г., нот. дело №3651 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557726.08.2021 г.195ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 42,86 (четиридесет и две цяло осемдесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.247.2.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, четири, седем, точка, две, точка, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 година, ведно с 3,277% (три цяло двеста седемдесет и седем хилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Оп. Димитър Ковачев" №6, вх. А, ет. 2, ап. 7; СО се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 72624.618.247.2, разположена в ПИ 72624.618.247; УПИ ІV в кв. 13 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.247.2.6, 72624.618.247.2.8, Под обекта: 72624.618.247.2.3. Над обекта: 72624.618.247.2.11.7 923,60 (седем хиляди деветстотин двадесет и три и 0,60) лева.АОС №2904/01.07.2005 г., вписан под №121, т. ХХХІ, вх. рег. №13435/29.08.2005 г., нот. дело №6957 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557525.08.2021 г.61ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.481.10.9 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, осем, едно, точка, едно, нула, точка, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №7, вх. А, ет. 3, ап. 9; СО се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 72624.619.481.10, разположена в ПИ 72624.619.481; УПИ ІІ в кв. 44 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. и ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №361/21.04.2003 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.481.10.10; Под обекта: 72624.619.481.10.5; Над обекта: 72624.619.481.10.13.7 830,40 (седем хиляди осемстотин и тридесет и 0,40)лева.АОС №328/10.09.1997 г., вписан под №85, т. ХVІІ, вх. рег. №8884/12.05.2005 г., нот. дело №3769 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557424.08.2021 г.1708ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-29 от 06.08.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.616.170 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, едно, седем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 08.07.2021 г., с площ 250,00 (двеста и петдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Надежда" №8, ПИ с идентификатор 72624.616.170 по КККР; УПИ І-169, 170 в кв. 610, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.556, 72624.616.171, 72624.616.188, 72624.616.169.4 500,00 (четири хиляди и петстотин) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557318.08.2021 г.1710ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 37,00 (тридесет и седем) кв. м, представляващо 37/427 (тридесет и седем от четиристотин двадесет и седем) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 427,00 кв. м, с идентификатор 72624.609.1405 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири, нула, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-7565/08.07.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Климент Охридски" №15, ПИ с идентификатор 72624.609.1405 по КККР; УПИ ІІІ-1405 в кв. 1120, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Север 1" на град Добрич, одобрен с Решение №24-9/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.609.26, 72624.609.1406, 72624.609.1814, 72624.609.1426, 72624.609.1891.832,50 (осемстотин тридесет и два и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1792/24.11.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №343/14.10.2021 г. с Калинка Илиева Андонова.Изтегли файла
557217.08.2021 г.1709ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 35,00 (тридесет и пет) кв. м, представляващо 35/1187 (тридесет и пет от хиляда сто осемдесет и седем) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 187,00 квадратни метра, с идентификатор 72624.602.554 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, пет, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12577/22.12.2020 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Петър Берон" №37, ПИ с идентификатор 72624.602.554 по КККР; УПИ ХІІІ-554 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.985, 72624.602.564, 72624.602.990, 72624.602.555, 72624.602.553.375,70 (триста седемдесет и пет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1792/24.11.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №344/29.10.2021 г. с Росен Петков Георгиев.Изтегли файла
557113.08.2021 г.1708ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-29 от 06.08.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.616.169 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, едно, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 08.07.2021 г., с площ 251,00 (двеста петдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Баба Парашкева" №16, ПИ с идентификатор 72624.616.169 по КККР; УПИ І-169, 170 в кв. 610, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.556, 72624.616.170, 72624.616.188, 72624.616.579.3 298,10 (три хиляди двеста деветдесет и осем и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557011.08.2021 г.1707ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 53,00 (петдесет и три) кв. метра, представляваща 53/913 (петдесет и три от деветстотин и тринадесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 913,00 кв. метра, с идентификатор 72624.904.374 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, четири, точка, три, седем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 05.07.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.904.374 по КККР; №1771 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.904.440, 72624.904.375, 72624.904.367, 72624.904.368, 72624.904.489.20,70 (двадесет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1556/22.10.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №342/14.10.2021 г. със Стоян Димитров Киров.Изтегли файла
               
Страница 1 от 112 (5563 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
110
111
112
Следваща
[Условие]Създаване на филтър