ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
583221.05.2024 г.1812ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Решение №4-22/30.01.2024 г., в сила от 20.02.2024 г., на Общински съвет град Добрич.Дворно място с площ 1 886,00 (хиляда осемстотин осемдесет и шест) кв. метра, представляващо 1886/8081 (хиляда осемстотин осемдесет и шест от осем хиляди осемдесет и един) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 8 081,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.933 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, девет, три, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", бул. "Добруджа" №213, ПИ с идентификатор 72624.602.933 по КККР; ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №1053/06.07.2023 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.930, 72624.602.902, 72624.602.1119, 72624.602.922, 72624.630.46, 72624.630.47,.16 125,30 (шестнадесет хиляди сто двадесет и пет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
583116.05.2024 г.1811ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 57,00 (петдесет и седем) кв. метра, представляващо 57/1267 (петдесет и седем от хиляда двеста шестдесет и седем) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1267,00 кв. метра, с идентификатор 72624.602.729 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, седем, две, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 19.04.2024 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Петър Берон" №16, ПИ с идентификатор 72624.602.729 по КККР; УПИ ХХХ-729 в кв. 933, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.991, 72624.602.730, 72624.602.743, 72624.602.744, 72624.602.745, 72624.602.1000.611,90 (шестстотин и единадесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
583026.04.2024 г.1810ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 58,00 (петдесет и осем) кв. метра, представляващо 58/630 (петдесет и осем от шестстотин и тридесет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 630,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.491 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, четири, девет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 19.03.2024 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Момин проход", ПИ с идентификатор 72624.601.491 по КККР; УПИ ХХVІІІ-491 в кв. 945, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №243/15.02.2024 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.1001, 72624.601.1111, 72624.601.148, 72624.601.145, 72624.601.490.583,30 (петстотин осемдесет и три и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582923.04.2024 г.1809ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 84,00 (осемдесет и четири) кв. метра, представляващо 84/1926 (осемдесет и четири от хиляда деветстотин двадесет и шест) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1926,00 кв. м, с идентификатор 72624.623.340 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, три, четири, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Независимост" №1, ПИ с идентификатор 72624.623.340 по КККР; УПИ ХV в кв. 47, предвиден "за обществено обслужване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.9511, 72624.623.355, 72624.623.1136.2 910.60 (две хиляди деветстотин и десет и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582819.04.2024 г.1808ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 13,60 (тринадесет цяло и шестдесет стотни) кв. метра, представляващо 13,60/164 (тринадесет цяло и шестдесет стотни от сто шестдесет и четири) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 164,00 кв. м, с идентификатор 72624.609.1367 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, девет, точка, едно, три, шест, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК г., последно изменение от 27.03.2024 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Иван Рилски" №37, ПИ с идентификатор 72624.609.1367 по КККР; УПИ ХV-1367 в кв. 1129, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Север 1" на град Добрич, приет с Решение №24-9/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.609.1370, 72624.609.1366, 72624.609.24, 72624.609.1368.306,00 (триста и шест) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582715.04.2024 г.1807ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.436.53 (седем, две, шест, две, четири, точка, четири, три, шест, точка, пет, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 492,00 (четиристотин деветдесет и два) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност Лозя Хиподрума; Поземлен имот с идентификатор 72624.436.53 по КККР; Номер по предходен план: 82; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.436.50; 72624.436.2; 72624.436.54; 72624.436.55, 72624.436.52, 72624.436.51.179,30 (сто седемдесет и девет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582605.04.2024 г.1806ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 34,00 (тридесет и четири) кв. метра, представляващо 34/262 (тридесет и четири от двеста шестдесет и два) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 262,00 кв. м, с идентификатор 72624.612.263 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител", ПИ с идентификатор 72624.612.263 по КККР; УПИ ІІІ-263 в кв. 8, предвиден "за обществено обслужване" по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г., ЧИ на ЗРП, одобрено със Заповед №620/05.07.2000 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1393/12.09.2023 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.612.57, 72624.612.229.537,20 (петстотин тридесет и седем и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582504.04.2024 г.1805ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 68,00 (шестдесет и осем) кв. метра, представляващо 68/910 (шестдесет и осем от деветстотин и десет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 910,00 кв. метра, с идентификатор 72624.602.781 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, седем, осем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 24.04.2023 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Владая" №21, ПИ с идентификатор 72624.602.781 по КККР; УПИ ХІ-781 в кв. 939, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.1083, 72624.602.1065, 72624.602.783, 72624.602.782, 72624.602.985.668,50 (шестстотин шестдесет и осем и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582303.04.2024 г.166ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 70,36 (седемдесет цяло тридесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.546.1.51 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, четири, шест, точка, едно, точка, пет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 20.03.2024 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №1, ет. 13, ап. 51; СО се намира на ет. 13 в сграда с идентификатор 72624.619.546.1, разположена в ПИ 72624.619.546; УПИ ХХV в кв. 51 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.546.1.50, 72624.619.546.1.52 Под обекта: 72624.619.546.1.47 Над обекта: няма14 385,80 (четиринадесет хиляди триста осемдесет и пет и 0,80) лева.АОС №813/17.09.1998 г., вписан под №147, т. ХХХІІ, вх. рег. №13750/02.09.2005 г., нот. дело №7196 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич № 736/20.05.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба с Рег. № 515/23.04.2024 г. с Мюсрет Февзи Якуб. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ……..……… УТВЪРДИЛ:………………………… /К. ВАСИЛЕВА/ КМЕТ: ЙОРДАН ЙОРДАНОВИзтегли файла
582403.04.2024 г. ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.163.4.90 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, шест, три, точка, четири, точка, девет, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №18, вх. Г, ет. 6, ап. 24; СО се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 72624.619.163.4, разположена в ПИ 72624.619.163;УПИ ІІІ в кв. 36 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.163.4.89; Под обекта: 72624.619.163.4.86; Над обекта: 72624.619.163.4.947 256,20 (седем хиляди двеста петдесет и шест и 0,20) лева.АОС №2565/04.08.2004 г., вписан под №136, т. ХXIV, вх. рег. №10885/21.09.2004 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582221.03.2024 г.1450ЧастнаЧл. 59 ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.626.4971 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, девет, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-378 от 09.01.2024 година на Началника на СГКК град Добрич, с площ 297,00 (двеста деветдесет и седем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Тодор Каблешков" №16, ПИ с идентификатор 72624.626.4971 по КККР; УПИ VІ-4971 в квартал 802, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.626.9508, 72624.626.9526, 72624.626.4933, 72624.626.4972.6 915,60 (шест хиляди деветстотин и петнадесет и 0,60) лева.АОС №4767/28.02.2012 г., вписан под №139, т. ІV, вх. рег. №2587/29.02.2012 г., им. партида №94024 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582106.03.2024 г.553ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1005 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, нула, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 16.03.2021 година, с площ 2 150,00 (две хиляди сто и петдесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Хан Тервел", ПИ с идентификатор 72624.604.1005 по КККР; УПИ VІІІ в квартал 1, предвиден "за гаражи и магазини" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1465/26.09.2023 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.2, 72624.604.474, 72624.604.998.48 375,00 (четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и пет) лева.АОС №1559/11.07.2001 г., вписан под №89, т. ХV, вх. рег. №8619/19.07.2001 г., нот. дело №3218 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
582001.03.2024 г.749ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.176.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, едно, седем, шест, точка, пет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 09.10.2020 г., с площ 10 367,00 (десет хиляди триста шестдесет и седем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, Поземлен имот с идентификатор 72624.176.52 по КККР; Номер по предходен план: 177; Категория на земята при неполивни условия: 0.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.174.36, 72624.176.90, 72624.176.34, 72624.167.1, 72624.176.51.70,00 (седемдесет) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581928.02.2024 г.311ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от ЗОС.Решение №35-5/26.06.2018 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.620.6 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 24.01.2024 г., с площ 11 388,00 (единадесет хиляди триста осемдесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с: -Триетажна сграда с идентификатор 72624.620.6.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Добруджа" №1, ПИ с идентификатор 72624.620.6 по КККР; УПИ І-6 в кв. 9, предвиден "за обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение № 3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №397/18.04.2013 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.620.16, 72624.447.444, 72624.447.11, 72624.447.60, 72624.447.452, 72624.620.37.375 140,70 (триста седемдесет и пет хиляди сто и четиридесет и 0,70) лева.8.1. АПОС №1041/02.07.1999 г., вписан под №109, т. ХХХІ, вх. рег. №13422/29.08.2005 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581623.02.2024 г.1802ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.35 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 535,00 (петстотин тридесет и пет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност Лозя Алмалии; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.35 по КККР; Номер по предходен план: 2274; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.34; 72624.900.407; 72624.900.36; 72624.900.42, 72624.900.43, 72624.900.44.169,00 (сто шестдесет и девет) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581723.02.2024 г.1803ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.73 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, седем, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 503,00 (петстотин и три) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност Лозя Алмалии; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.73 по КККР; Номер по предходен план: 2389; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.72; 72624.900.409; 72624.900.76; 72624.900.75, 72624.900.74, 72624.900.71.158,90 (сто петдесет и осем и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581823.02.2024 г.1804ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 61,00 (шестдесет и един) кв. метра, представляващо 61/274 (шестдесет и един от двеста седемдесет и четири) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 274,00 кв. м, с идентификатор 72624.626.4600 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, шест, нула, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК г., последно изменение от 23.02.2009 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Гвардейска" №7а, ПИ с идентификатор 72624.626.4600 по КККР; УПИ ХІ-4600 в кв. 810, предвиден "за ниско жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.626.9513, 72624.626.4606, 72624.626.4604, 72624.626.4602, 72624.626.9518, 72624.626.4603, 72624.626.4599, 72624.626.4607.1 881,10 (хиляда осемстотин осемдесет и един и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581516.02.2024 г.1801ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 14,00 (четиринадесет) кв. метра, представляващо 14/334 (четиринадесет от триста тридесет и четири) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 334,00 кв. м, с идентификатор 72624.624.815 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, четири, точка, осем, едно, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК г., последно изменение от 30.01.2024 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Кирил и Методий" №29, ПИ с идентификатор 72624.624.815 по КККР; УПИ ХVІ-815 в кв. 53, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1146/09.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.624.800, 72624.624.816, 72624.624.814, 72624.624.813, 72624.624.7850.485,10 (четиристотин осемдесет и пет и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581415.02.2024 г.1800ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 100,00 (сто) кв. метра, представляващо 100/977 (сто от деветстотин седемдесет и седем) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 977,00 кв. метра, с идентификатор 72624.602.9030 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, девет, нула, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-10097/01.10.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Сирма войвода", ПИ с идентификатор 72624.602.9030 по КККР; УПИ ХV-715 в кв. 956, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.999, 72624.602.706, 72624.602.9031, 72624.602.984.983,10 (деветстотин осемдесет и три и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581309.02.2024 г.1799ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 18,00 (осемнадесет) кв. метра, представляващо 18/938 (осемнадесет от деветстотин тридесет и осем) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 938,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.324 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, три, две, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-631/16.01.2024 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Асеница" №23, ПИ с идентификатор 72624.601.324 по КККР; УПИ ІІІ-324 в кв. 916, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.973, 72624.601.325, 72624.601.319, 72624.601.320, 72624.601.323.193,20 (сто деветдесет и три и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581229.01.2024 г.80ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 70,32 (седемдесет цяло тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.2801.1.51 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула, едно, точка, едно, точка, пет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,14113% (едно цяло четиринадесет хиляди сто и тринадесет стохилядни процента) от Продължава в раздел 11 "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия" №55, ет. 9, ап. 51; СО се намира на етаж 9 в сграда с идентификатор 72624.614.2801.1, разположена в ПИ 72624.614.2801; УПИ ІV в кв. 563 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.2801.1.52 Под обекта: 72624.614.2801.1.45 Над обекта: 72624.614.2801.1.5721 757,50 лв. (двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем и 0,50) леваАОС №399/17.10.1997 г.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581122.01.2024 г.1798ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 35,00 (тридесет и пет) кв. метра, представляващо 35/375 (тридесет и пет от триста седемдесет и пет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 375,00 кв. м, с идентификатор 72624.622.3785 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, три, седем, осем, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК г., последно изменение от 30.03.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Хан Крум" №49, ПИ с идентификатор 72624.622.3785 по КККР; УПИ ІV-3785 в кв. 86, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.622.9508, 72624.622.457, 72624.622.3786, 72624.622.3784, 72624.622.3782.1 079,30 (хиляда седемдесет и девет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
581019.01.2024 г.1797ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 172,00 (сто седемдесет и два) кв. метра, представляващо 172/647 (сто седемдесет и два от шестстотин четиридесет и седем) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 647,00 кв. м, с идентификатор 72624.618.211 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК г., последно изменение от 15.11.2023 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Горски извор", ПИ с идентификатор 72624.618.211 по КККР; УПИ ІV-211 в кв. 6, предвиден "за ЖС" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик-Йовково" -север на град Добрич, одобрен със Заповед № РД -02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №387/02.05.2000 г.; ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №244/02.03.2016 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1394/12.09.2023 г., на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.618.192, 72624.618.94, 72624.618.95, 72624.618.210.2 418,70 (две хиляди четиристотин и осемнадесет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №462/29.03.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №404/29.03.2024 г. с Красимира Алексиева Славова.Изтегли файла
580918.01.2024 г.1796Частна18.01.2024 г. Дворно място с площ 68,00 (шестдесет и осем) кв. м, представляващо 68/813 (шестдесет и осем от осемстотин и тринадесет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 813,00 кв. м, с идентификатор 72624.626.4678 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, шест, седем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване (до 18 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Трети март" №31-33, ПИ с идентификатор 72624.626.4678 по КККР; УПИ ХХV-4663, 4664, 4665 в кв. 803, предвиден "за ЖС" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПР, одобрен със Заповед №24/06.01.2022 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1663/11.10.2022 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.624.9521, 72624.626.4660, 72624.626.4658, 72624.626.4661, 72624.626.4662, 72624.626.4679, 72624.626.9502.2 356,20 (две хиляди триста петдесет и шест и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
580804.01.2024 г.1795ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.617.956 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, седем, точка, девет, пет, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12041/30.10.2023 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 208,00 (двеста и осем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №30, ПИ с идентификатор 72624.617.956 по КККР; УПИ ІІІ-951, 956 в квартал 661, предвиден "за ниско жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №876/26.06.2008 г., РУП, одобрен със Заповед №1394/14.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.617.951, 72624.617.952, 72624.617.955, 72624.617.36, 72624.617.957, 72624.617.950.4 680,00 (четири хиляди шестстотин и осемдесет) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №475/29.03.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №240/15.03.2024 г. с Красимир Радев Николов и Магдалена Радева Кирова.Изтегли файла
580518.12.2023 г.52ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС.УРОЧ №12/24.11.2023 г.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.897.2.15 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, четири, точка, осем, девет, седем, точка, две, точка, едно, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 65,00 (шестдесет и пет) кв. метра, с предназначение: за търговска дейност, ведно с 5,1166% (пет цяло Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "25-ти септември" №3, ет. 0; СО с идентификатор 72624.624.897.2.15 се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 72624.624.897.2, разположена в ПИ 72624.624.897; УПИ ІІ в кв. 116 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Стар идентификатор: 72624.624.897.2.14.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.624.897.2.16. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.624.897.2.4.38 562,90 (тридесет и осем хиляди петстотин шестдесет и два и 0,90) лева.8.1. АОС №5649/02.06.2022 г., вписан под №105, т. ХІІ, вх. рег. №4557/06.06.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №308/02.07.1997 г.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
580618.12.2023 г.52ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС.УРОЧ №12/24.11.2023 г.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.897.2.16 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, четири, точка, осем, девет, седем, точка, две, точка, едно, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 67,00 (шестдесет и седем) кв. метра, с предназначение: за търговска дейност, ведно с 5,2741% (пет цяло Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "25-ти септември" №3, ет. 0; СО с идентификатор 72624.624.897.2.16 се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 72624.624.897.2, разположена в ПИ 72624.624.897; УПИ ІІ в кв. 116 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Стар идентификатор: 72624.624.897.2.14.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.624.897.2.15, 72624.624.897.2.17. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.624.897.2.3.50 179,20 (петдесет хиляди сто седемдесет и девет и 0,20) лева.8.1. АОС №5649/02.06.2022 г., вписан под №105, т. ХІІ, вх. рег. №4557/06.06.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №308/02.07.1997 г.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
580718.12.2023 г.52ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС.УРОЧ №12/24.11.2023 г.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.897.2.17 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, четири, точка, осем, девет, седем, точка, две, точка, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 68,00 (шестдесет и осем) кв. метра, с предназначение: за търговска дейност, ведно с 5,3528% (пет цяло Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "25-ти септември" №3, ет. 0; СО с идентификатор 72624.624.897.2.17 се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 72624.624.897.2, разположена в ПИ 72624.624.897; УПИ ІІ в кв. 116 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Стар идентификатор: 72624.624.897.2.14.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.624.897.2.16. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.624.897.2.3, 72624.624.897.2.2.40 342,70 (четиридесет хиляди триста четиридесет и два и 0,70) лева.8.1. АОС №5649/02.06.2022 г., вписан под №105, т. ХІІ, вх. рег. №4557/06.06.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №308/02.07.1997 г.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
580411.12.2023 г.1794ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 57,00 (петдесет и седем) кв. метра, представляваща 57/567 (петдесет и седем от петстотин шестдесет и седем) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 567,00 кв. метра, с идентификатор 72624.904.22 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, четири, точка, две, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 21.11.2023 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.904.22 по КККР; №427 А по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.904.23, 72624.904.563, 72624.904.440, 72624.904.21, 72624.904.20.22,30 (двадесет и два и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №475/29.03.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №403/28.02.2024 г. със Светослав Христов Деветаков.Изтегли файла
580330.11.2023 г.1793ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 10,00 (десет) кв. метра, представляващо 10/510 (десет от петстотин и десет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 510,00 кв. метра, с идентификатор 72624.901.30 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, едно, точка, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 18.01.2022 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 7 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба", ПИ с идентификатор 72624.901.30 по КККР, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №1446/14.10.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.901.472, 72624.901.470, 72624.901.33, 72624.901.32, 72624.901.31.48,40 (четиридесет и осем и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №476/29.03.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №405/21.03.2024 г. с Велико Славов Великов.Изтегли файла
580220.11.2023 г.199ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.213.6.20 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, три, точка, шест, точка, две, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.10.2023 година, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №3, вх. А, ет. 5, ап. 19; СО се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 72624.619.213.6, разположена в ПИ 72624.619.213 УПИ VІII в кв. 57 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град ДобричСъседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.213.6.50, 72624.619.213.6.19,72624.619.213.6.49 Под обекта: 72624.619.213.6.16 Над обекта: 72624.619.213.6.247 649,20 (седем хиляди шестстотин четиридесет и девет и 0,20) леваАОС №885/21.10.1998 г., вписан под №177, т. ХХ???, вх. рег. № 13782/02.09.2005 г., нот. дело №7228 в Службата по вписванията град ДобричИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич № 736/20.05.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба с Рег. № 516/23.04.2024 г. с Мария Иванова Христова. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ……..……… УТВЪРДИЛ:………………………… /К. ВАСИЛЕВА/ КМЕТ: ЙОРДАН ЙОРДАНОВИзтегли файла
580120.11.2023 г.129ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 60,31 (шестдесет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.31.7.26 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три, едно, точка, седем, точка, две, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.10.2023 година, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Христо Ботев" №8, вх. Б, ет. 1, ап. 2; СО се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 72624.618.31.7, разположена в ПИ 72624.618.31 УПИ VІ в кв. 2 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.31.7.25; 72624.618.31.7.27 Под обекта: няма Над обекта: 72624.618.31.7.298 927,10 (осем хиляди деветстотин двадесет и седем и 0,10) лева.Няма АОС №653/28.04.1998 г., вписан под №89, т. ХХV, вх. рег. №11582/12.07.2005 г., нот. дело №5596 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич № 262/21.02.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба с Рег. № 511/25.01.2024 г. с Жана Маринова Димитрова. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ……..……… УТВЪРДИЛ:………………………… /К. ВАСИЛЕВА/ КМЕТ: ЙОРДАН ЙОРДАНОВИзтегли файла
579916.11.2023 г.94ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 40,89 (четиридесет цяло и осемдесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.221.8.14 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, две, едно, точка, осем, точка, едно, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.10.2023 година, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №53, вх. А, ет. 5, ап. 14; СО се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 72624.619.221.8, разположена в ПИ 72624.619.221 УПИ ІІІ в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.221.8.15; 72624.619.221.8.13 Под обекта: 72624.619.221.8.11 Над обекта: 72624.619.221.8.177 142,60 (седем хиляди сто четиридесет и два и 0,60) лева.АОС №512/08.01.1998 г., вписан под №63, т. ХХІ, вх. рег. №10249/13.06.2005 г., нот. дело №4660 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич № 262/21.02.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба с Рег. № 512/25.01.2024 г. с Гюлшан Османова Ариф . МЛАДШИ ЕКСПЕРТ……..……… УТВЪРДИЛ:………………………… /К. ВАСИЛЕВА/ КМЕТ: ЙОРДАН ЙОРДАНОВИзтегли файла
580016.11.2023 г.144ЧастнаЧл. 59,ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.202.7.19 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, нула, две, точка, седем, точка, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.10.2023 година, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №57, вх. А, ет. 7, ап. 19; СО се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 72624.618.202.7, разположена в ПИ 72624.618.202 УПИ VІІІ в кв. 16 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.202.7.45; 72624.618.202.7.20 Под обекта: 72624.618.202.7.16 Над обекта: 72624.618.202.7.2211 137,80 (единадесет хиляди сто тридесет и седем и 0,80) лева.АОС №746/26.06.1998 г., вписан под №103, т. ХХІV, вх. рег. №11314/07.07.2005 г., нот. дело №5396 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич № 379/12.03.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба с Рег. № 514/28.02.2024 г. с Айтен Юсеинова Фейзулова . МЛАДШИ ЕКСПЕРТ……..……… УТВЪРДИЛ:………………………… /К. ВАСИЛЕВА/ КМЕТ: ЙОРДАН ЙОРДАНОВИзтегли файла
579814.11.2023 г.1792ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 167,00 (сто шестдесет и седем) кв. метра, представляващо 167/644 (сто шестдесет и седем от шестстотин четиридесет и четири) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 644,00 кв. метра, с идентификатор 72624.622.4333 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, четири, три, три, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 30.08.2023 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Хан Омуртаг" №7 А/Б, ПИ с идентификатор 72624.622.4333 по КККР; УПИ VІІ-4333 в кв. 105, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град ДобричПоземлени имоти с идентификатори: 72624.622.9518, 72624.622.4331, 72624.622.1068.5 497,20 (пет хиляди четиристотин деветдесет и седем и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
579613.11.2023 г.1791ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 10,00 (десет) кв. метра, представляващо 10/317 (десет от триста и седемнадесет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 317,00 кв. метра, с идентификатор 72624.602.558 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, пет, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-10655 от 27.09.2023 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Петър Берон" №31, ПИ с идентификатор 72624.602.558 по КККР; УПИ ХVІІ-558 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.556, 72624.602.559, 72624.602.990, 72624.602.557.107,40 (сто и седем и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №221/09.02.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №401/25.01.2024 г. с Димитър Иванов Димитров.Изтегли файла
579713.11.2023 г.1790ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 190,00 (сто и деветдесет) кв. метра, представляващо 190/565 (сто и деветдесет от петстотин шестдесет и пет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 565,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.469 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, четири, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-8328/24.07.2023 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Стилиян Чилингиров" №4, ПИ с идентификатор 72624.601.469 по КККР; УПИ ХІІ-469 в кв. 910, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.1054, 72624.601.1047, 72624.601.990.1 910,80 (хиляда деветстотин и десет и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №221/09.02.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №402/25.01.2024 г. с Марийка Райчева Тодорова, Николай Тодоров Колев, Веселин Тодоров Колев и Радостина Тодорова Колева.Изтегли файла
579523.10.2023 г.1790ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.601.1054 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, нула, пет, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-8328/24.07.2023 година на Началника на СГКК град Добрич, с площ 719,00 (седемстотин и деветнадесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Стилиян Чилингиров", ПИ с идентификатор 72624.601.1054 по КККР; УПИ ХVІІ-1054 в кв. 910, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПР, одобрен със Заповед №335/06.04.2010 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.1056, 72624.601.1047, 72624.601.469, 72624.601.990, 72624.601.470.7 881,00 (седем хиляди осемстотин осемдесет и един) лева.АОС №3136/12.06.2006 г., вписан под №93, т. VІС, вх. рег. №9509/22.06.2006 г., им. партида №8518 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
579205.10.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1056 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 12.12.2022 г., с площ 750,00 (седемстотин и петдесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", "Индустриален парк Добрич". ПИ с идентификатор 72624.604.1056 по КККР; Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357, УПИ LІ в кв. 256.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1095, 72624.604.1087, 72624.603.376, 72624.603.372.5 406,80 (пет хиляди четиристотин и шест и 0,80) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
579305.10.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1095 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, девет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 29.05.2023 г., с площ 31401,00 (тридесет и една хиляди четиристотин и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", "Индустриален парк Добрич". ПИ с идентификатор 72624.604.1095 по КККР; Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.603.372, 72624.604.1052, 72624.604.1056, 72624.604.1087, 72624.604.1082, 72624.604.1083, 72624.604.1084, 72624.604.1085, 72624.604.1086, 72624.603.296, 72624.604.1088, 72624.603.111, 72624.604.1081, 72624.604.1079, 72624.604.1096, 72624.604.1071, 72624.604.972, 72624.604.1075, 72624.604.1067, 72624.604.1074, 72624.604.1068, 72624.604.1080, 72624.604.1069, 72624.604.1070, 72624.604.1065, 72624.604.1064, 72624.604.1059, 72624.604.990, 72624.604.1058, 72624.604.1060, 72624.604.1061, 72624.604.1062, 72624.604.1054, 72624.603.91, 72624.604.1055, 72624.603.82.226 369,80 (двеста двадесет и шест хиляди триста шестдесет и девет и 0,80) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич. Не Изтегли файла
579405.10.2023 г.1210ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.604.1096 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, девет, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 29.05.2023 г., с площ 10 006,00 (десет хиляди и шест) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", "Индустриален парк Добрич". ПИ с идентификатор 72624.604.1096 по КККР; Предишен идентификатор: 72624.604.1039. Номер по предходен план: 357.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1078, 72624.604.1094, 72624.604.1088, 72624.604.1089, 72624.604.1090, 72624.604.1091, 72624.604.1092, 72624.604.1093, 72624.604.1073, 72624.604.1072, 72624.604.972, 72624.604.1071, 72624.604.1075, 72624.604.1076, 72624.604.1077, 72624.604.1095, 72624.604.1079.72 133,30 (седемдесет и две хиляди сто тридесет и три и 0,30) лева.АОС №3850/16.01.2008 г., вписан под №23, т. І, вх. рег. №503/17.01.2008 г., им. партида №39820 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
579004.10.2023 г.1788ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 76,00 (седемдесет и шест) кв. м, представляващо 76/1786 (седемдесет и шест от хиляда седемстотин осемдесет и шест) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 786,00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.1017 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, нула, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-8330/24.07.2023 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Рилци", ул. "Искър" №8, ПИ с идентификатор 72624.601.1017 по КККР; УПИ ХХІІ-349 в кв. 921, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.1016, 72624.601.351, 72624.601.350, 72624.601.981, 72624.601.347, 72624.601.348.815.90 (осемстотин и петнадесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №210/06.02.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №399/25.01.2024 г. с Красимира Василева Димитрова.Изтегли файла
579104.10.2023 г.1789ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 80,00 (осемдесет) кв. метра, представляваща 80/420 (осемдесет от четиристотин и двадесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 420,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.213 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, две, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 21.06.2023 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Кариери"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.213 по КККР; №690 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.413, 72624.902.212, 72624.420.1, 72624.902.214.27,10 (двадесет и седем и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №209/06.02.2024 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №400/25.01.2024 г. с Емил Стефанов Жечев и Румяна Стефанова Аврамова.Изтегли файла
578902.10.2023 г.1787ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.53 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, пет, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 471,00 (четиристотин седемдесет и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.53 по КККР; Номер по предходен план: 366; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.400; 72624.902.49; 72624.902.52; 72624.902.54.159,80 (сто петдесет и девет и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
578829.08.2023 г.1786ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-45/24.08.2023 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2618 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, шест, едно, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-144/30.01.2008 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 226,00 (двеста двадесет и шест) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Осъм", №2а, ПИ с идентификатор 72624.614.2618 по КККР; УПИ VІ-2618 в квартал 516, предвиден "за ниско жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.614.2617, 72624.614.9033, 72624.614.2600, 72624.614.2601, 72624.614.2602, 72624.614.2603.4 068,00 (четири хиляди шестдесет и осем) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
578729.08.2023 г.984ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Дворно място с площ 286,15 (двеста осемдесет и шест цяло и петнадесет стотни) кв. метра, представляващо 286,15/484 (двеста осемдесет и шест цяло и петнадесет стотни от четиристотин осемдесет и четири) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 484,00 кв. метра, с идентификатор 72624.617.581 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, седем, точка, пет, осем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 29.04.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Родопи" №16, ПИ с идентификатор 72624.617.581 по КККР; УПИ ІІІ-581 в кв. 637, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.617.5, 72624.617.28, 72624.617.1023, 72624.617.580.6 438.40 (шест хиляди четиристотин тридесет и осем и 0,40) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
578628.08.2023 г.595ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.171 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 23.06.2023 г., с площ 5 841,00 (пет хиляди осемстотин четиридесет и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.171 по КККР; УПИ ХІІ в квартал 45, предвиден "за жилищно строителство, паркиране, гаражи и озеленяване" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544 от 16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.242, 72624.619.250, 72624.619.426, 72624.619.243, 72624.619.422, 72624.619.423.73 830.20 (седемдесет и три хиляди осемстотин и тридесет и 0,20) лева.8.1. АОС №1692/17.01.2002 г., вписан под №75, т. ІІІ, вх. рег. №1179/21.02.2002 г., нот. дело №533 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
578509.08.2023 г.867ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.626.4907 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, девет, нула, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 01.08.2023 г., с площ 374,00 (триста седемдесет и четири) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Любен Каравелов" №20а, ПИ с идентификатор 72624.626.4907 по КККР; УПИ ІV-4906, 4907 в квартал 801, предвиден "за ниско жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 година на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.626.4900, 72624.626.4905, 72624.626.4906, 72624.626.9502, 72624.626.4909, 72624.626.4908, 72624.626.4897, 72624.626.4896, 72624.626.9519.10 367,30 (десет хиляди триста шестдесет и седем и 0,30) лева.8.1. АОС №2698/24.11.2004 г., вписан под №101, т. ХХХІІІ, вх. рег. №14194/02.12.2004 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
578207.08.2023 г.1784ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.253 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, две, пет, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 648,00 (шестстотин четиридесет и осем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.906.253 по КККР; Номер по предходен план: 961; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.569; 72624.906.254; 72624.906.571; 72624.906.252.253,70 (двеста петдесет и три и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
578307.08.2023 г.1785ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.33 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, три, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 477,00 (четиристотин седемдесет и седем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.906.33 по КККР; Номер по предходен план: 869; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.32; 72624.906.91; 72624.906.29; 72624.906.30, 72624.906.34, 72624.906.574.173,90 (сто седемдесет и три и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
               
Страница 1 от 116 (5776 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
114
115
116
Следваща
[Условие]Създаване на филтър