ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
538627.07.2018 г.1640ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.71 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Петър Сарийски", №1, ет. 7, ап. 705; СО 72624.611.39.2.71 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.611.39; Стар идентификатор: 72624.611.25.2.71 УПИ VІІІ-25 в кв. 305, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на част от "Северна индустриална зона" на град Добрич, приет с Решение №32-1/27.05.2014 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.611.39.2.70; Под обекта: 72624.611.39.2.60. Над обекта: няма.2 488.00 (две хиляди четиристотин осемдесет и осем) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
538727.07.2018 г.1640ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 57.67 (петдесет и седем цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, сервизно помещение, антре и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.3.74 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, три, точка, седем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Петър Сарийски", №2, ет. 7, ап. 76; СО 72624.611.39.3.74 се намира в сграда №3, разположена в ПИ 72624.611.39; Стар идентификатор: 72624.611.25.3.74; УПИ VІІІ-25 в кв. 305, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на част от "Северна индустриална зона" на град Добрич, приет с Решение №32-1/27.05.2014 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.611.39.3.75; 72624.611.39.3.73. Под обекта: 72624.611.39.3.62. Над обекта: няма.4891.70 (четири хиляди осемстотин деветдесет и един и 0.70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
538311.07.2018 г.1640ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.16 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, едно, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Петър Сарийски", №1, ет. 2, ап. 205; СО 72624.611.39.2.16 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.611.39; УПИ VІІІ-25 в кв. 305, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на част от "Северна индустриална зона" на град Добрич, приет с Решение №32-1/27.05.2014 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.611.39.2.15; Под обекта: 72624.611.39.2.5. Над обекта: 72624.611.39.2.27.2 798.60 (две хиляди седемстотин деветдесет и осем и 0.60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
538411.07.2018 г.1640ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.38 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, три, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Петър Сарийски", №1, ет. 4, ап. 405; СО 72624.611.39.2.38 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.611.39; УПИ VІІІ-25 в кв. 305, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на част от "Северна индустриална зона" на град Добрич, приет с Решение №32-1/27.05.2014 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.611.39.2.37; Под обекта: 72624.611.39.2.27. Над обекта: 72624.611.39.2.49.2 802.50 (две хиляди осемстотин и два и 0.50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
538511.07.2018 г.1640ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.49 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, четири, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, кв. "Петър Сарийски", №1, ет. 5, ап. 505; СО 72624.611.39.2.49 се намира в сграда №2, разположена в ПИ 72624.611.39; УПИ VІІІ-25 в кв. 305, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на част от "Северна индустриална зона" на град Добрич, приет с Решение №32-1/27.05.2014 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.611.39.2.48; Под обекта: 72624.611.39.2.38. Над обекта: 72624.611.39.2.60.2 798.60 (две хиляди седмстотин деветдесет и осем и 0.60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
538226.06.2018 г.1406ПубличнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС.Чл. 61, ал. 4 от ЗУТ.Поземлен имот с идентификатор 72624.612.247 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, четири, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-140 от 08.02.2011 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 356.00 (триста петдесет и шест) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", ПИ с идентификатор 72624.612.247 по КККР; УПИ ХХVІ в кв. 1510, предвиден "за озеленяване" по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3/29.06.2010 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.612.219, 72624.612.248, 72624.612.249, 72624.612.221, 72624.612.150.5 006,10 (пет хиляди и шест и 0.10) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
538120.06.2018 г.651ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.622.1090 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, едно, нула, девет, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 11 591.00 (единадесет хиляди петстотин деветдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ПИ с идентификатор 72624.622.1090 по КККР; УПИ І в кв. 5, предвиден "За жилищно строителство, паркиране и озеленяване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1454/25.10.2011 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.622.9573, 72624.622.9533, 72624.622.9569, 72624.622.232, 72624.622.233, 72624.622.2000, 72624.622.241, 72624.623.9501, 72624.622.455, 72624.622.9523.321 302.50 (триста двадесет и един триста и два и 0.50) лева.8.1. АОС №1898/02.10.2002 г., вписан под №194, том ХVІІІ, вх. рег. №8613/06.11.2002 г., нот. дело №4068 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537912.06.2018 г.1638ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 68.68 (шестдесет и осем цяло шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.39 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, три, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №46, вх. Б, ет. 2, ап. 7; СО 72624.618.105.1.39 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.618.105; УПИ ІІІ в кв. 19 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик-Йовково"-север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.105.1.40; 72624.618.105.1.68; 72624.618.105.1.38. Под обекта: 72624.618.105.1.35. Над обекта: 72624.618.105.1.43.12 103.70 (дванадесет хиляди сто и три и 0.70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
538012.06.2018 г.1639ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 46.58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.48 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, четири, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №46, вх. Б, ет. 4, ап. 16; СО 72624.618.105.1.48 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.618.105; УПИ ІІІ в кв. 19 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик-Йовково"-север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.105.1.74; 72624.618.105.1.47; Под обекта: 72624.618.105.1.44. Над обекта: 72624.618.105.1.52.8 295.10 (осем хиляди двеста деветдесет и пет и 0.10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537805.06.2018 г.1637ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 33.00 (тридесет и три) кв. м, представляващо 33/803 (тридесет и три от осемстотин и три) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 803.00 кв. метра, с идентификатор 72624.623.4430 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Независимост" №32, ПИ с идентификатор 72624.623.4430 по КККР; УПИ V-4430 в кв. 102, предвиден за жилищно строителство по ПУП-ПРЗ ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. 1 143.50Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.4424, 72624.623.4423, 72624.623.4431, 72624.623.331, 72324.623.4429.1 143.50 (хиляда сто четиридесет и три и 0.50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537501.06.2018 г.1634ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 93.01 (деветдесет и три цяло и една стотна) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.568.1.79 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, осем, точка, едно, точка, седем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-276/08.03.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №14, вх. Д, ет. 1, ап. 1; СО 72624.619.568.1.79 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.568; УПИ VІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.568.1.64. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.619.568.1.82; 72624.619.568.1.81.14 748.90 (четиринадесет хиляди седмстотин четиридесет и осем и 0.90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537601.06.2018 г.1635ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 68.30 (шестдесет и осем цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.562.1.67 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, две, точка, едно, точка, шест, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-276/08.03.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №16, вх. В, ет. 1, ап. 3; СО 72624.619.562.1.67 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.619.562; УПИ V в кв. 38 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.562.1.68; 72624.619.562.1.97; 72624.619.562.1.98; 72624.619.562.1.66. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.619.562.1.71.10 815.90 (десет хиляди осемстотин и петнадесет и 0.90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да Изтегли файла
537701.06.2018 г.1636ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 46.58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №46, вх. А, ет. 1, ап. 1; СО 72624.618.105.1.1 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.618.105; УПИ ІІІ в кв. 19 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик-Йовково"-север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.105.1.2. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.618.105.1.2.7 583.90 (седем хиляди петстотин осемдесет и три и 0.90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537431.05.2018 г.1633ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.7805 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, седем, осем, нула, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-Д-0621/18.11.2005 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 1 273.00 (хиляда двеста седемдесет и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Страцин" №4, ПИ с идентификатор 72624.623.7805 по КККР, УПИ VІ в кв. 18, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.317, 72624.623.192, 72624.623.9513, 72624.623.9509.26 465.70 (двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет и 0.70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537323.05.2018 г.1632ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 7.00 (седем) кв. м, представляващо 7/306 (седем от триста и шест) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 306.00 кв. метра, с идентификатор 72624.622.3720 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, три, седем, две, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-Д-207/20.02.2006 г. на Началника на СГКК-Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Панайот Волов" №7, ПИ с идентификатор 72624.622.3720 по КККР; УПИ ХІ-3720 в кв. 95, предвиден за жилищно строителство по ПУП-ПРЗ ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПР, одобрен със Заповед №154/12.02.2018 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.622.9504, 72624.622.7540, 72624.622.3723, 72624.622.3721.242.60 (двеста четиридесет и два и 0.60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537222.05.2018 г.1631ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.606.264 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, две, шест, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 303.00 (триста и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Загоре" №27, ПИ с идентификатор 72624.606.264 по КККР, УПИ VІІІ-264 в кв. 1256, предвиден "За жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, приет с Решение №24-10/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.606.263, 72624.606.975, 72624.606.977, 72624.606.265.5 454.00 (пет хиляди четиристотин петдесет и четири) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
537117.05.2018 г.1630ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.1119 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, едно, едно, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 2 549.00 (две хиляди петстотин четиридесет и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Независимост", ПИ с идентификатор 72624.623.1119 по КККР, УПИ VІІІ в кв. 26, предвиден "За озеленяване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.9505, 72624.623.480, 72624.623.465, 72624.623.477, 72624.623.9506, 72624.623.9515, 72624.623.332, 72624.623.497.78 607.30 (седемдесет и осем хиляди шестстотин и седем и 0.30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
536916.05.2018 г.1629ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 45.29 (четиридесет и пет цяло двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.81.1.110 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, осем, едно, точка, едно, точка, едно, едно, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", №1, вх. Д, ет. 5, ап. 14; СО 72624.612.81.1.110 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.612.81; УПИ V в кв. 1509 по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3/29.06.2010 година на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.81.1.111; 72624.612.81.1.109. Под обекта: 72624.612.81.1.107. Над обекта: 72624.612.81.1.113.7 493.50 (седем хиляди четиристотин деветдесет и три и 0.50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да Изтегли файла
537016.05.2018 г.1629ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 61.67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.81.1.111 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, осем, едно, точка, едно, точка, едно, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", №1, вх. Д, ет. 5, ап. 15; СО 72624.612.81.1.111 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.612.81; УПИ V в кв. 1509 по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3/29.06.2010 година на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.81.1.85; 72624.612.81.1.110. Под обекта: 72624.612.81.1.108. Над обекта: 72624.612.81.1.114.10 189.80 (десет хиляди сто осемдесет и девет и 0.80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да Изтегли файла
536816.05.2018 г.1628ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-10/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Апартамент със застроена площ 110.10 (сто и десет цяло и десет стотни) кв. м, състоящ се от четири стаи, кухненска ниша, сервизни помещения и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.623.7805.1.12 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, седем, осем, нула, пет, точка, едно, точка, едно, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Страцин", №4, вх. А, ет. 2, ап. 4; СО 72624.623.7805.1.12 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.623.7805; УПИ VІ в кв. 18 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.623.7805.1.11. Под обекта: 72624.623.7805.1.6. Над обекта: 72624.623.7805.1.18.51 100.70 (петдесет и една хиляди и сто и 0.70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да Изтегли файла
536704.05.2018 г.290ЧастнаЧл. 6, ал. 1 от ЗОС.Решение №32-11/27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.620.18 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 29 085.00 (двадесет и девет хиляди осемдесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За читалищни, образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности, ведно с: - Масивна четириетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, осем, точка, едно) със застроена площ Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба", №58, ПИ с идентификатор 72624.620.18 по КККР, УПИ І в кв. 8, предвиден "За училище" по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11 от 20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.620.37, 72624.620.20, 72624.620.22, 72624.620.43, 72624.620.33.2 283 607.10 (два милиона двеста осемдесет и три хиляди шестстотин и седем и 0.10) лева.8.1. АОС №5010/30.09.2013 г., вписан под №75, том ХХІV, вх. рег. №10394/01.10.2013 г. в Службата по вписванията град Добрич; 8.2. АОС №1007/30.04.1999 г., вписан под №189, том ХХХХІІ, нот. дело №9472, вх. рег. №17460/23.11.2005 г. в Службата по вписИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
536603.05.2018 г.1627ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.905.569 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, пет, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1 539.00 (хиляда петстотин тридесет и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.569 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 1942.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.476; 72624.905.568; 72624.906.568; 72624.905.570.486.20 (четиристотин осемдесет и шест и 0.20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
536504.04.2018 г.306ЧастнаЧл. 59, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от ЗОС.Решение №31-9/27.02.2018 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.615.7667 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 641.00 (шестстотин четиридесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Генерал Гурко", №2, ПИ с идентификатор 72624.615.7667 по КККР, произхожда от 72624.615.7663; УПИ ХХІІ в кв. 537, предвиден "За обществено обслужване" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №734/22.06.2017 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.625.9510, 72624.615.7668, 72624.615.9003, 72624.621.109, 72624.624.9521.11 538.00 (единадесет хиляди петстотин тридесет и осем) лева.8.1. АОС №3018/21.12.2005 г., вписан под №140, том І, нот. дело №148, вх. рег. №429/11.01.2006 г. в Службата по вписванията град Добрич; 8.2. АОС №1028/17.06.1999 г., вписан под №5, том ХХХХІІІ, нот. дело №9488, вх. рег. №17476 от 23.11.2005 г. в СлИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
536402.04.2018 г.411ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, девет, нула, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-425/20.04.2011 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 17 782.00 (седемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Суха река", ПИ с идентификатор 72624.615.9060 по КККР; УПИ ХХІХ в кв. 572, предвиден "За озеленяване, обществено обслужване, здравеопазване, социални дейности и култура" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2", на град Добрич, одобрен със Заповед №591/21.07.1997 г. на Кмета на Община град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №183/16.02.2017 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.615.67.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.615.62, 72624.615.63, 72624.615.3232, 72624.615.9061, 72624.615.7626, 72624.615.9025, 72624.615.87.356 084.60 (триста петдесет и шест хиляди осемдесет и четири и 0.60) лева.8.1. АОС №4648/29.04.2011 г., вписан под №74, том ХІ, вх. рег. №4271/04.05.2011 г., имотна партида №85665 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1629/04.09.2001 г., вписан под №92, том ХХІ, вх. рег. №12287/23.10.2001 г. в Службата по вписвИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да Изтегли файла
536320.03.2018 г.1626ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед №ДжС-09-01-11/12.02.2018 г. на Областен управител на Област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.623.460 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-1015/07.10.2008 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 1 293.00 (хиляда двеста деветдесет и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За обществено обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Страцин" 3, ПИ с идентификатор 72624.623.460 по КККР; УПИ Х в кв. 20, предвиден "за обществено обслужване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Номер по предходен план: УПИ ІІІ-307 в кв. 20.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.306, 72624.623.9509, 72624.623.461, 72624.623.312, 72624.623.309, 72624.623.308, 72624.623.304.39 874.20 (тридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и четири и 0.20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535814.03.2018 г.1621ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.8 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-9293/19.06.2014 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 694.00 (шестстотин деветдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност лозя "Алмалий"; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.8 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 2306.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.500; 72624.900.7; 72624.900.278; 72624.900.9.219.20 (двеста и деветнадесет и 0.20) лева.АОС №4371/20.07.2009 г., вписан под №139, т. ХХ, вх. рег. №9401/14.08.2009 г., им. партида 64904 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535914.03.2018 г.1622ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.905.31 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, три, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 290.00 (двеста и деветдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.31 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 1412.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.77; 72624.905.30; 72624.905.622; 72624.905.32.91.60 (девтдесет и един и 0.60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповеди на Кмета на Община град Добрич №№ 681/19.06.2018 г. и 691/21.06.2018 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №775/14.06.2018 г. на Ивайло Илиев Иванов.Изтегли файла
536014.03.2018 г.1623ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.8 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 494.00 (четиристотин деветдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.8 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 4851.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.400; 72624.902.4; 72624.902.5; 72624.902.6; 72624.902.7; 72624.902.9; 72624.902.402.156.10 (сто петдесет и шест и 0.10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповеди на Кмета на Община град Добрич №№ 681/19.06.2018 г. и 691/21.06.2018 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №774/14.06.2018 г. на Атанас Петков Атанасов.Изтегли файла
536114.03.2018 г.1624ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.25 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, две, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-Д-0018/08.07.2005 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 748.00 (седемстотин четиридесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Алмалий"; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.25 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 2289.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.429; 72624.900.406; 72624.900.26; 72624.900.32; 72624.900.33.236.30 (двеста тридесет и шест и 0.30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
536214.03.2018 г.1625ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.903.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, три, точка, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 700.00 (седемстотин) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.903.7 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 2309.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.434; 72624.903.6; 72624.420.5; 72624.903.8.221.10 (двеста двадесет и един и 0.10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535512.03.2018 г.1618ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.233 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, две, три, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 500.00 (петстотин) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; поземлен имот с идентификатор 72624.902.233 по КККР; Номер по предходен план: 753.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.414; 72624.902.232; 72624.902.234; 72624.902.235, 72624.902.417.158.00 (сто петдесет и осем) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535612.03.2018 г.1619ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.463 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, четири, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 712.00 (седемстотин и дванадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; поземлен имот с идентификатор 72624.906.463 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 1569.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.568; 72624.906.465; 72624.906.464; 72624.906.462, 72624.906.461, 72624.906.460.224.90 (двеста двадесет и четири и 0.90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535712.03.2018 г.1620ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.905.320 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, три, две, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 518.00 (петстотин и осемнадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.320 по КККР; Категория на земята при неполивни условия: четвърта. Номер по предходен план: 1460.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.338; 72624.905.669; 72624.906.565; 72624.905.319.163.60 (сто шестдесет и три и 0.60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535309.02.2018 г.1617ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 60.00 (шестдесет) кв. м, представляващо 60/972 (шестдесет от деветстотин седемдесет и два) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 972.00 кв. м, с идентификатор 72624.904.203 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет нула, четири, точка, две, нула, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-Д-1835/16.10.2007 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба", ПИ с идентификатор 72624.904.203 по КККР; ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 1651/19.12.2005 г. на Кмета на Община град Добрич. Номер по предходен план 470.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.904.200; 72624.904.201; 72624.904.202, 72624.904.217; 72624.904.204; 72624.904.449.310.10 (триста и десет и 0.10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535409.02.2018 г.419ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 255.00 (двеста петдесет и пет) кв. м, представляващо 255/4355 (двеста петдесет и пет от четири хиляди триста петдесет и пет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 4 355.00 кв. м, с идентификатор 72624.154.9 (седем, две, шест, две, четири, точка, едно пет, четири, точка, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За производствени и складови дейности (сервиз за автомобили).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Калиакра" №95, ПИ с идентификатор 72624.154.9 по КККР; ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 1606/22.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич. Номер по предходен план 7694.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.154.4; 72624.154.16; 72624.154.15, 72624.154.12.1 317.80 (хиляда триста и седемнадест и 0.80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535125.01.2018 г.635ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Част от сграда с площ 134.00 (сто тридесет и четири) кв. м, представляваща 134/219 (сто тридесет и четири от двеста и деветнадесет) кв. м в идеални части от масивна едноетажна сграда със застроена площ 219.00 кв. метра, с идентификатор 72624.603.125.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, едно, две, пет, точка едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Година на строителство: 1969 г. Предназначение: Промишлена сграда.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Трети март" №50, ПИ с идентификатор 72624.603.125 по КККР; УПИ ХL-7582 в кв. 256, предвиден за ПСД по Кадастрален и ЗРП на Промишлена зона "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №750/05.08.1996 г.; ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №376/23.04.2003 г. на Кмета на Община град Добрич. 14 277.30 (четиринадесет хиляди двеста седемдесет и седем и 0.30) лева.АОС №1865/04.07.2002 г., вписан под №154, т. ХІІ с, вх. рег. №4832/23.07.2002 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №544/17.05.2018 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №294/10.04.2018 г. на "Хоризонти" ООД.Изтегли файла
535225.01.2018 г.1616ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.612.255 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1000.00 (хиляда) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За обществено и делово обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", ПИ с идентификатор 72624.612.255 по КККР; УПИ ІІІ в кв. 1501, предвиден "за обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №35-3/29.06.2010 г. на Общински съвет град Добрич. Стар идентификатор: 72624.612.81Поземлени имоти с идентификатори: 72624.612.256, 72624.612.81, 72624.612.233.14 062.00 (четиринадесет хиляди шестдесет и два) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
535005.01.2018 г.1615ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.195 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, едно, девет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 409.00 (четиристотин и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Георги Кирков" №15, ПИ с идентификатор 72624.623.195 по КККР; УПИ І в кв. 20, предвиден за жилищно строителство по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3 от 31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.622.9524, 72624.623.9509, 72624.623.298, 72624.623.196.9 977.00 (девет хиляди деветстотин седемдесет и седем) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
534904.01.2018 г.277ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.614.9041 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, девет, нула, четири, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-0742/22.12.2005 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 300.00 (триста) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Дунав" №24, ПИ с идентификатор 72624.614.9041 по КККР; УПИ ІІ в кв. 562, предвиден "За социален сервиз" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич. Номер по предходен план: 72624.614.7669.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.614.9039, 72624.614.7669, 72624.614.7673.6 750.00 (шест хиляди седемстотин и петдесет) лева.8.1. АОС № 1355/26.10.2000 г., вписан под №20, том VІІ, вх. рег. №2095/06.02.2006 г., нотариално дело №699 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС № 994/29.04.1999 г.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
534719.12.2017 г.1600ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Поземлен имот с идентификатор 12262.180.84 (едно, две, две, шест, две, точка, едно, осем, нула, точка, осем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Врачанци, одобрени със Заповед РД-18-198/14.08.2017 г. на ИД на АГКК с площ 116 162.00 (сто и шестнадесет хиляди сто шестдесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община Добричка, село Врачанци, ПИ с идентификатор 12262.180.84 по КККР на село Врачанци; Номер по предходен план: 000084.Поземлени имоти с идентификатори: 12262.18.2, 12262.18.1, 12262.180.2, 12262.12.48, 12262.12.49, 12262.19.12, 12262.19.19.194 222.85 (сто деветдесет и четири хиляди двеста двадесет и два и 0.85) лева.АОС №4823/01.06.2012 г., вписан под №193, т. ХІІІ, вх. рег. №6273/05.06.2012 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
534819.12.2017 г.1600ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) 1. Масивна едноетажна сграда с идентификатор 12262.180.84.1 (едно, две, две, шест, две, точка, едно, осем, нула, точка, осем, четири, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Врачанци, одобрени със Заповед РД-18-198/14.08.2017 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 351.00 (триста петдесет и един) кв. м и предназначение: компресорна сграда, построена 1985 г. 2. Масивна едноетажна сграда с идентификатор 12262.180.84.2 (едно, две, две, шест, две, точка, едно, осем, нула, точка, осем, четири, точка, две) по КККР на село Врачанци, одобрени със Заповед РД-18-198/14.08.2017 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 295.00 (двеста деветдесет и пет) кв. метра и предназначение: административна сграда, построена 1985 г. Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община Добричка, село Врачанци, ПИ с идентификатор 12262.180.84 по КККР на село Врачанци. Номер по предходен план: 000084. 85 651.89 (осемдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и един и 0.89) лева.АПОС №5339/09.11.2017 г., вписан под №24, т. ХХІV, входящ рег. №10695/14.11.2017 г. в Службата по вписванията град Добрич, за поправка на АПОС №5293/28.12.2016 г., вписан под №101, т. ХХVІІІ, входящ рег. №12419/29.12.2016 г. в Службата по вписваниятаНа основание § 9, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. в ДВ бр. 103/2013 г., изм. и доп. в бр. 58/2015 г. имотът е предоставен за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД.Не Изтегли файла
534615.12.2017 г.306ПубличнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.615.7668 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, шест, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-Д-0720/16.12.2005 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 4 408.00 (четири хиляди четиристотин и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За Дом-паметник, ведно с: - Масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.615.7668.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, шест, осем, точка, едно) и предназначение: Друг вид обществена сграда - Дом-паметник "Йордан Йовков" със застроена площ Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Генерал Гурко", №4, ПИ с идентификатор 72624.615.7668 по КККР, произхожда от 72624.615.7663; УПИ ХХІ, кв. 537, предвиден "За дом-паметник" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №734/22.06.2017 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.625.9510, 72624.615.9001, 72624.615.3052, 72624.615.3049, 72624.615.9003, 72624.615.7667.530 239.10 (петстотин и тридесет хиляди двеста тридесет и девет и 0.10) лева.8.1. АОС №3018/21.12.2005 г., вписан под №140, том І, нот. дело №148, вх. рег. №429/11.01.2006 г. в Службата по вписванията град Добрич; 8.2. АОС №1028/17.06.1999 г., вписан под №5, том ХХХХІІІ, нот. дело №9488, вх. рег. №17476/23.11.2005 г. в СлужбИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
534508.12.2017 г.692ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.614.3201 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК с площ 434.00 (четиристотин тридесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (до 12 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Дунав" ПИ с идентификатор 72624.614.3201 по КККР; УПИ VІІ в кв. 557, предвиден "За жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1360/04.11.2016 г. и Заповед №1511/02.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.614.7674, 72624.614.3207, 72624.614.3206, 72624.614.3205, 72624.614.3200.8 690.90 (осем хиляди шестстотин и деветдесет и 0.90) лева.АОС №2017/13.02.2003 г., вписан под №51, т. ІV, вх. рег. №2340/20.02.2003 г., нот. дело №743 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
534401.12.2017 г.1614ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 49.00 (четиридесет и девет) кв. м, представляващо 49/389 (четиридесет и девет от триста осемдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 389.00 кв. метра, с идентификатор 72624.604.370 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, три, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-10090/22.12.2015 г. на Началника на СГКК-Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Четник Никола Алексиев" №13-а, ПИ с идентификатор 72624.604.370 по КККР; УПИ І-370 в кв. 26, предвиден за жилищно строителство по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.975, 72624.604.981, 72624.604.385, 72624.604.383.1 102.50 (хиляда сто и два и 0.50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №568/23.05.2018 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №295/15.05.2018 г. на Николай Стефанов Николов.Изтегли файла
534330.11.2017 г.1613ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 1 437.00 (хиляда четиристотин тридесет и седем) кв. м, представляващо 1437/2537 (хиляда четиристотин тридесет и седем от две хиляди петстотин тридесет и седем) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 2 537.00 кв. метра, с идентификатор 72624.601.12 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Господин Желязков" №32-а, ПИ с идентификатор 72624.601.12 по КККР; УПИ ХХІ-12 в кв. 918, предвиден за жилищно строителство по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.601.16, 72624.601.14, 72624.601.13, 72624.601.966, 72624.601.11.16 238.10 (шестнадесет хиляди двеста тридесет и осем и 0.10) лева.Няма. Не Изтегли файла
534009.11.2017 г.449ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.618.315 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три, едно, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 231.00 (двеста тридесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 7 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Горски извор" ПИ с идентификатор 72624.618.315 по КККР; УПИ ХІ в кв. 5, предвиден за търговия по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1051/31.08.2017 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.618.192, 72624.618.316, 72624.618.252, 72624.618.277.3 248.30 (три хиляди двеста четиридесет и осем и 0.30) лева.АОС № 3627/28.06.2007 г., вписан под №164, том VІІІс, вх. рег. №10153/05.07.2007 г., парт. дело №5092, им. парт. №31023 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
534109.11.2017 г.449ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.618.316 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три, едно, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 500.00 (петстотин) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 7 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Горски извор" ПИ с идентификатор 72624.618.316 по КККР; УПИ ХІІ в кв. 5, предвиден за търговия и детска площадка по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1051/31.08.2017 г. на Кмета на Община град Добрич. Номер по предходен план: 72624.618.278.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.618.192, 72624.618.279, 72624.618.197, 72624.618.53, 72624.618.252, 72624.618.315.6 620.00 (шест хиляди шестстотин и двадесет) лева.АОС № 3627/28.06.2007 г., вписан под №164, том VІІІс, вх. рег. №10153/05.07.2007 г., парт. дело №5092, им. парт. №31023 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не12.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1481/18.12.2017 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №224/06.12.2017 г. на Диян Иванов Кръстев.Изтегли файла
533909.11.2017 г.1600ПубличнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) 01. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 351.00 (триста петдесет и един) кв. м, предназначение: компресорна сграда, построена 1985 г. 02. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 295.00 (двеста деветдесет и пет) кв. м, предназначение: административна сграда, построена 1985 г. 03. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 18.00 (осемнадесет) кв. м, предназначение: портиерна, построена 1985 г. 04. Масивна едноетажна сграда (ПС - кръгова) със застроена площ 65.00 (шестдесет и пет) кв. м, предназначение: сграда за пречистване на води, построена 1985 г. 05. Масивна подземна сграда (ПС - технически води) със застроена площ 7.00 (седем) кв. м, предназначение: сграда за пречистване на води, построена 1985 г. Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община Добричка, село Врачанци, имот № 000084, ЕКАТТЕ 12262 85 603.30 (осемдесет и пет хиляди шестстотин и три и 0.30) лева. На основание § 9, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. в ДВ бр. 103/2013 г., изм. и доп. в бр. 58/2015 г. имотът е предоставен за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД.Не Изтегли файла
534209.11.2017 г.1612ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.289 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 512.00 (петстотин и дванадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; поземлен имот с идентификатор 72624.906.289 по КККР; Номер по предходен план: 981.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.290; 72624.906.291; 72624.906.293; 72624.906.571, 72624.906.288.161.70 (сто шестдесет и един и 0.70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
533631.10.2017 г.772ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.490 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, девет, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-Д-614/06.04.2007 г. на Началника на СГКК-Добрич с площ 588.00 (петстотин осемдесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (до 15 м)Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" ПИ с идентификатор 72624.619.490 по КККР; УПИ ІV в кв. 59, предвиден за жилищно строителство по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.406, 72624.619.491, 72624.619.489.8 268.50 (осем хиляди двеста шестдесет и осем и 0.50) лева.АОС № 2368/16.02.2004 г., вписан под №21, том V, вх. рег. №2946/04.03.2004 г., нот. дело 935 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
               
Страница 1 от 107 (5331 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
105
106
107
Следваща
[Условие]Създаване на филтър