ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
548523.09.2020 г.1681ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 69,00 (шестдесет и девет) кв. м, представляващо 69/535 (шестдесет и девет от петстотин тридесет и пет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 535,00 кв. м, с идентификатор 72624.625.870 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, осем, седем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Кольо Фичето" №8-10, ПИ с идентификатор 72624.625.870 по КККР; УПИ ХV-863, 864, 856 в кв. 78, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, РУП, одобрен със Заповед №1193/08.09.2006 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.625.9553, 72624.625.862, 72624.625.995, 72624.625.889, 72624.625.865.2 390,90 (две хиляди триста и деветдесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
548421.09.2020 г.1680ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 21,00 (двадесет и един) кв. метра, представляваща 21/651 (двадесет и един от шестстотин петдесет и един) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 651,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.282 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, две, осем, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.282 по КККР; №675 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.284; 72624.902.281; 72624.420.1; 72624.902.283.6,60 (шест и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
548311.09.2020 г.302ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.614.3333 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, три, три, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-Д-307/21.02.2007 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 421.00 (четиристотин двадесет и един) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Дунав"; ПИ с идентификатор 72624.614.3333 по КККР; УПИ ІІ в кв. 563, предвиден "За социален сервиз" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.614.9039, 72624.614.3334, 72624.614.7677, 72624.614.7669.9 472,50 (девет хиляди четиристотин седемдесет и два и 0,50) лева.8.1. АОС №1444/23.02.2001 г., вписан под №28, том VІІІ, вх. рег. №5839/05.04.2001 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1416/24.01.2001 г., вписан под №157, том ІІ, вх. рег. №1572/02.02.2001 г., нот. дело №396 в Службата по вписваниятаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
548209.09.2020 г.1679ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 140,00 (сто и четиридесет) кв. м, представляващо 140/296 (сто и четиридесет от двеста деветдесет и шест) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 296,00 кв. м, с идентификатор 72624.608.1584 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, осем, точка, едно, пет, осем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 11.08.2020 г.на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (до 12 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Иван Рилски" №2, ПИ с идентификатор 72624.608.1584 по КККР; УПИ І-1584 в кв. 1118, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Север 1" на град Добрич, приет с Решение №24-9/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.608.10, 72624.608.1583, 72624.608.1580 72624.608.1578, 72624.608.1581, 72624.608.7.2 992,50 (две хиляди деветстотин деветдесет и два и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
548004.09.2020 г.1678ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 103,00 (сто и три) кв. метра, представляваща 103/603 (сто и три от шестстотин и три) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 603,00 кв. м, с идентификатор 72624.905.417 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 09.07.2019 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.417 по КККР; №1666 Б по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.416; 72624.905.418; 72624.905.421; 72624.905.467; 72624.905.466; 72624.905.415;.37,50 (тридесет и седем и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
548104.09.2020 г.1678ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 64,00 (шестдесет и четири) кв. метра, представляваща 64/649 (шестдесет и четири от шестстотин четиридесет и девет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 649,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.421 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, две, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 09.07.2019 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.421 по КККР; №1666 А по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.420; 72624.905.422; 72624.905.614; 72624.905.468; 72624.905.467; 72624.905.417;.72624.905.416; 72624.905.41821,70 (двадесет и един и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547626.08.2020 г.1674ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.5.900 (седем, две, шест, две, четири, точка, пет, точка, девет, нула, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 21.08.2020 г. с площ 511.00 (петстотин и единадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич , местност лозя "Богдан"; Поземлен имот с идентификатор 72624.5.900 по КККР; Номер по предходен план: 2 900. Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.5.917; 72624.5.899; 72624.420.13; 72624.5.901; 72624.5.159.179,40 (сто седемдесет и девет и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547726.08.2020 г.1675ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.91 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, девет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 511.00 (петстотин и единадесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич , местност лозя "Алмалий"; Поземлен имот с идентификатор 72624.900.91 по КККР; Номер по предходен план: 2 352; Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.900.90; 72624.900.89; 72624.900.92; 72624.900.93; 72624.900.94; 72624.900.392.173,40 (сто седемдесет и три и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547826.08.2020 г.1676ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.220 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, две, две, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1 052.00 (хиляда петдесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич , местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.906.220 по КККР; Номер по предходен план: 1 201; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.567; 72624.906.222; 72624.906.223; 72624.906.221; 72624.906.219.411,90 (четиристотин и единадесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547926.08.2020 г.1677ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.280 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, две, осем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 1 004.00 (хиляда и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич , местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.906.280 по КККР; Номер по предходен план: 1 020; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.563; 72624.906.281; 72624.906.279; 72624.906.277; 72624.906.276.393,10 (триста деветдесет и три и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547514.08.2020 г.1673ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 82,00 (осемдесет и два) кв. м, представляваща 82/582 (осемдесет и два от петстотин осемдесет и два) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 582,00 кв. метра, с идентификатор 72624.904.317 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, четири, точка, три, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 29.07.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.904.317 по КККР; №1727 по предходен план, стар: 320. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.904.447; 72624.904.318; 72624.904.315; 72624.904.316; 72624.904.293; 72624.904.292.32,10 (тридесет и два и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547331.07.2020 г.594ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3650 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, шест, пет, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-4994/15.06.2020 г. на началника на СГКК град Добрич, с площ 283.00 (двеста осемдесет и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Елисейна" №9, ПИ с идентификатор 72624.615.3650 по КККР; УПИ ХХІ-3589 в кв. 582, предвиден за "Жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2" на град Добрич, одобрен със Заповед №591/21.07.1997 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.615.3590, 72624.615.3591, 72624.615.3588, 72624.615.9033, 72624.615.3649.5 094,00 (пет хиляди деветдесет и четири) лева.8.1. АОС №1688/10.01.2002 г., вписан под №85, том І, вх. рег. №228/17.01.2002 г., нот. дело №95 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547431.07.2020 г.1672ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 154,00 (сто петдесет и четири) кв. м, представляваща 154/654 (сто петдесет и четири от шестстотин петдесет и четири) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 654,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.488 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, осем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 07.07.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.488 по КККР; №1894 по предходен план, стар: 133. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.498; 72624.905.657; 72624.905.613; 72624.905.472.60,30 (шестдесет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547208.07.2020 г.1671ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 152,00 (сто петдесет и два) кв. м, представляващо 152/2552 (сто петдесет и два от две хиляди петстотин петдесет и два) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 2 552,00 кв. м, с идентификатор 72624.123.476 (седем, две, шест, две, четири, точка, едно, две, три, точка, четири, седем, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед №18-3092/23.03.2020 г.на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Княз Александър Батенберг" №88, ПИ с идентификатор 72624.123.476 по КККР; УПИ ІІ-476 в кв. 950, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.123.803, 72624.123.477, 72624.123.118, 72624.123.814.1 631,70 (хиляда шестстотин тридесет и един и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547001.07.2020 г.1669ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 90,00 (деветдесет) кв. м, представляваща 90/640 (деветдесет от шестстотин и четиридесет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 640,00 кв. метра, с идентификатор 72624.903.12 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, три, точка, едно, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 03.06.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.903.12 по КККР; №2314 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.420.5; 72624.903.13; 72624.900.434; 72624.903.11.28,40 (двадесет и осем и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
547101.07.2020 г.1670ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.123.806 (седем, две, шест, две, четири, точка, едно, две, три, точка, осем, нула, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 747.00 (седемстотин четиридесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.123.806 по КККР; Номер по предходен план: 123002. Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.123.76; 72624.123.802; 72624.123.77; 72624.123.75.130,10 (сто и тридесет и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
546922.06.2020 г.1668ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.123.92 (седем, две, шест, две, четири, точка, едно, две, три, точка, девет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 2 402.00 (две хиляди четиристотин и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич; Поземлен имот с идентификатор 72624.123.92 по КККР; Номер по предходен план: 123092. Категория на земята при неполивни условия: 4.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.123.802; 72624.123.93; 72624.123.803; 72624.601.963; 72624.601.965.480,30 (четиристотин и осемдесет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
546805.06.2020 г.1667ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 126,00 (сто двадесет и шест) кв. м, представляваща 126/626 (сто двадесет и шест от шестстотин двадесет и шест) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 626,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.49 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 16.03.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.49 по КККР; №574 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.622; 72624.905..638; 72624.905.50; 72624.905.604.49,30 (четиридесет и девет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1224/09.09.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №319/18.08.2020 г. с Живко Илиев Великов.Изтегли файла
546620.05.2020 г.80ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 69,77 (шестдесет и девет цяло седемдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.2801.1.78 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула, едно, точка, едно, точка, седем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с 0,9594% (нула цяло девет хиляди петстотин деветдесет и четири десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия" №55, ет. 13, ап. 78; СО с идентификатор 72624.614.2801.1.78 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.614.2801; УПИ ІV в кв. 563 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. и ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №917/02.09.2014 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.2801.1.77. Под обекта: 72624.614.2801.1.72. Над обекта: 72624.614.2801.1.84.21 280,40 (двадесет и една хиляди двеста и осемдесет и 0,40) лева.АОС №406/21.10.1997 г., вписан под №107, т. ХХ, вх. рег. №9992/06.06.2005 г., нот. дело №9992 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
546520.05.2020 г.131ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 73,73 (седемдесет и три цяло седемдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.604.472.1.50 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, четири, седем, две, точка, едно, точка, пет, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с 0,723% (нула цяло седемстотин двадесет и три хилядни процента) от 1 080,34 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.604.472.1, равняващи се на 7,81 (седем цяло осемдесет и една стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Силистра" №53, вх. Б, ет. 4, ап. 11; СО с идентификатор 72624.604.472.1.50 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.604.472; УПИ ІІІ в кв. 25 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.604.472.1.51, 72624.604.472.1.49. Под обекта: 72624.604.472.1.34. Над обекта: 72624.604.472.1.66.17 002,60 (седемнадесет хиляди и два и 0,60) лева.8.1. АОС №694/21.05.1998 г., вписан под №166, том ХХІV, вх. рег. №11412/11.07.2005 г., нот. дело №5468 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
546720.05.2020 г.211ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 73,94 (седемдесет и три цяло деветдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.106.4.16 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, шест, точка, четири, точка, едно, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с 2,702% (две цяло седемстотин и две хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №34, вх. А, ет. 6, ап. 16; СО 72624.618.106.4.16 се намира в сграда №4, разположена в ПИ 72624.618.106; УПИ ІV в кв. 18 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.106.4.17, Под обекта: 72624.618.106.4.13. Над обекта: Няма..11 793,70 (единадесет хиляди седемстотин деветдесет и три и 0,70) лева.АОС №910/26.10.1998 г., вписан под №48, т. ХХХІІІ, вх. рег. №13874/07.09.2005 г., нот. дело №7305 в Службата по вписванията в град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
546419.05.2020 г.219ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 47,94 (четиридесет и седем цяло деветдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.607.709.1.58 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно, точка, пет, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с 1,040% (едно цяло и четиридесет хилядни процента) от 677,54 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.607.709.1, равняващи се на 7,05 (седем цяло и пет стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Стоил войвода" №16, ет. 12, ап. 58; СО с идентификатор 72624.607.709.1.58 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.607.709; УПИ І в кв. 1238 по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, приет с Решение №24-10/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.607.709.1.54, 72624.607.709.1.57. 72624.607.709.1.56, 72624.607.709.1.55 Под обекта: 72624.607.709.1.53. Над обекта: 72624.607.709.1.63.15 040,40 (петнадесет хиляди и четиридесет и 0,40) лева.8.1. АОС №919/05.11.1998 г., вписан под №29, том ХХХІІІ, вх. рег. №13855/07.09.2005 г., нот. дело №7286 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе Изтегли файла
546318.05.2020 г.156ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 45,29 (четиридесет и пет цяло двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.615.3234.1.95 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, две, три, четири, точка, едно, точка, девет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с 0,4749% (нула цяло четири хиляди седемстотин четиридесет и девет десетохилядни процента) от 936,15 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.615.3234.1, равняващи се на 4,45 (четири цяло четиридесет и пет стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №14, вх. Б, ет. 6, ап. 17; СО с идентификатор 72624.615.3234.1.95 се намира в сграда №1, разположена в ПИ 72624.615.3234; УПИ І в кв. 591 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2" на град Добрич, одобрен със Заповед №591/21.07.1997 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.615.3234.1.94, 72624.615.3234.1.96. Под обекта: 72624.615.3234.1.77. Над обекта: 72624.615.3234.1.113.10 263,50 (десет хиляди двеста шестдесет и три и 0,50) лева.8.1. АОС №793/25.06.1998 г., вписан под №77, том ХХІV, вх. рег. №11274/07.07.2005 г., нот. дело №5370 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
546215.05.2020 г.1666ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 82,00 (осемдесет и два) кв. м, представляващо 82/1582 (осемдесет и два от хиляда петстотин осемдесет и два) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1582,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.801 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, осем, нула, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Добруджа" №182, ПИ с идентификатор 72624.602.801 по КККР; УПИ ХІІ-801 в кв. 935, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.995, 72624.602.804, 72624.602.802, 72624.602.1098175.880,30 (осемстотин и осемдесет и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №911/10.07.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №318/02.07.2020 г. с Атанас Ангелов Иванов и Иван Ангелов Иванов.Изтегли файла
546115.05.2020 г.204ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 73,94 (седемдесет и три цяло деветдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.221.12.47 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, две, едно, точка, едно, две, точка, четири, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", №31, вх. В, ет. 1, ап. 1; СО 72624.619.221.12.47 се намира в сграда №12, разположена в ПИ 72624.619.221; УПИ Х в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.221.12.25, 72624.619.221.12.48. Под обекта: няма. Над обекта: 72624.619.221.12.50.11 811,50 (единадесет хиляди осемстотин и единадесет и 0,50) лева.АОС №898/21.10.1998 г., вписан под №40, т. ХХХІІІ, вх. рег. №13866/07.09.2005 г., нот. дело №7297 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
546016.04.2020 г.1665ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 29,00 (двадесет и девет) кв. м, представляващо 29/239 (двадесет и девет от двеста тридесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 239,00 кв. м, с идентификатор 72624.623.4555 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, пет, пет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Кирил и Методий" №58, ПИ с идентификатор 72624.623.4555 по КККР; УПИ ХІІІ-4555 в кв. 60, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.1044, 72624.623.4745, 72624.623.9520, 72624.623.4556.1 004,90 (хиляда и четири и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №834/26.06.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №316/19.06.2020 г. с Диян Христов Христов и Диана Керанова Христова.Изтегли файла
545903.04.2020 г.1664ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 62,00 (шестдесет и два) кв. м, представляваща 62/1062 (шестдесет и два от хиляда шестдесет и два) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1062,00 кв. метра, с идентификатор 72624.906.442 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, четири, четири, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.906.442 по КККР; №1546 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.441; 72624.906..445; 72624.906.443; 72624.621.212; 72624.906.439; 72624.906.440.12,40 (дванадесет и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №833/26.06.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №317/19.06.2020 г. с Галина Стефанова Русева.Изтегли файла
545811.03.2020 г.1663ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 5,00 (пет) кв. м, представляващо 5/762 (пет от седемстотин шестдесет и два) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 762,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.1076 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, едно, нула, седем, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-8922/12.06.2014 година на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Момчил войвода" №11, ПИ с идентификатор 72624.602.1076 по КККР; УПИ ХХVІІ-1076 в кв. 934, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №907/09.10.2013 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.993, 72624.602.758, 72624.602.1077, 72624.602.1075.56,50 (петдесет и шест и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №617/26.05.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №314/20.05.2020 г. с Йордан Иванов Пенев и Мирка Стоянова Пенева.Изтегли файла
545709.03.2020 г.763ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС.Чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 72624.625.561 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, пет, шест, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 295,00 (двеста деветдесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с: - Масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.625.561.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, пет, шест, едно, точка, едно) по КККР на град Добрич със застроена площ 235.00 (двеста тридесет и пет) кв. м, предназначение: за културна и обществена дейност. Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Славянска" №7, ПИ с идентификатор 72624.625.561 по КККР, УПИ ХІХ в кв. 79, предвиден "За обществено обслужване" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1405/07.10.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Предходен идентификатор: 72624.625.542.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.625.9519, 72624.625.562, 72624.625.9533.198 691,40 (сто деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и един и 0,40) лева.8.1. АОС №5221/08.09.2015 г., вписан под №36, том ХХ, вх. рег. №8692/09.09.2015 г., в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2343/23.01.2004 г., вписан под №100, том ІІ, нот. дело №349, вх. рег. №1356/30.01.2004 г. в Службата по вписваниятаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545625.02.2020 г.1662ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 35,00 (тридесет и пет) кв. м, представляващо 35/940 (тридесет и пет от деветстотин и четиридесет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 940,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.851 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, осем, пет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-37/02.01.2020 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Маяк" №15, ПИ с идентификатор 72624.602.851 по КККР; УПИ VІІ-851 в кв. 955, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.989, 72624.602.850, 72624.602.843.375,70 триста седемдесет и пет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №702/08.06.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №315/01.06.2020 г. с Красимир Димитров Димитров.Изтегли файла
545511.02.2020 г.1661ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 61,00 (шестдесет и един) кв. м, представляващо 61/921 (шестдесет и един от деветстотин двадесет и един) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 921,00 кв. м, с идентификатор 72624.602.557 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-13102/12.12.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Княз Александър Батенберг" №44, ПИ с идентификатор 72624.602.557 по КККР; УПИ ХVІІІ-557 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.556, 72624.602.558, 72624.602.990, 72624.602.9029.654,80 (шестстотин петдесет и четири и 0.80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №503/27.04.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №312/27.03.2020 г. със Свилен Иванов Иванов.Изтегли файла
545403.02.2020 г.1661ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3538 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, пет, три, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 322.00 (триста двадесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Белмекен" №4, ПИ с идентификатор 72624.615.3538 по КККР; УПИ ІІ-3538 в кв. 586, предвиден за "Жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 2" на град Добрич, одобрен със Заповед №591/21.07.1997 година и ПУП-ПЗ и РУП, одобрени със Заповед №23/08.01.2008 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.615.9034, 72624.615.3559, 72624.615.3558, 72624.615.3539, 72624.615.3537.5 796,00 (пет хиляди седемстотин деветдесет и шест) лева.НямаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №524/04.05.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №225/24.04.2020 г. със Снежана Милкова Димитрова.Изтегли файла
545313.12.2019 г.1659ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 588,00 (петстотин осемдесет и осем) кв. м, представляваща 588/7068 (петстотин осемдесет и осем от седем хиляди шестдесет и осем) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 7 068,00 кв. м, с идентификатор 72624.623.628 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За комплекс за култура и изкуство.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "България" №5, ПИ с идентификатор 72624.623.628 по КККР на град Добрич; УПИ І в кв. 44, предвиден "за театър, озеленяване и трафопост" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.141, 72624.623.9528, 72624.623.960, 72624.623.9527.7 660,70 (седем хиляди шестстотин и шестдесет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545202.12.2019 г.1660ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Чл. 61, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ.Поземлен имот с идентификатор 72624.612.258 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, пет, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 401.00 (четиристотин и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", ПИ с идентификатор 72624.612.258 по КККР, попадащ в терени за обществени паркове и градини по ОУПО град Добрич, одобрен с Решение №22-3/25.07.2017 г. на Общински съвет град Добрич. Предходен идентификатор: 72624.612.233Поземлени имоти с идентификатори: 72624.612.255, 72624.612.259, 72624.612.81, 72624.611.172.3 212,00 (три хиляди двеста и дванадесет) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545126.11.2019 г.1659ПубличнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.623.628.4 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-995/02.02.2018 г. на Началника на СГКК град Добрич със застроена площ 457,00 (четиристотин петдесет и седем) кв. м и предназначение: Друг вид обществена сграда, построена 1985 г. (Протокол на приемателна комисия за въвеждане в действие от 25.06.1985 г.). В сградата са обособени следните самостоятелни обекти: " Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.2 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири, точка, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, с разгъната застроена площ 605,00 (шестстотин и пет) кв. м, ведно с 39,13% (тридесет и девет цяло и тринадесет стотни процента) от 394,00 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 154,17 (сто петдесет и четири цяло и седемнадесет стотни) кв. м, разположен на 3 нива: зала за концерти (Огледална зала "Нели Божкова") със ЗП 389,00 (триста осемдесет и девет) кв. м, разположена на кота "+4,90". Съседни СО в сградата: няма. гримьорни със ЗП 174,00 (сто седемдесет и четири) кв. м, разположени на кота "+2,40" Съседни СО в сградата: на същото ниво: няма; под нивото: 72624.623.628.4.4, над нивото: няма. сервизни помещения със ЗП 42,00 (четиридесет и два) кв. м, разположени на кота "±0,00". Съседни СО в сградата: на същото ниво: 72624.623.628.4.4, под нивото: 72624.623.628.4.3, над нивото: няма. Предназначение на СО: За културна и обществена дейност. Стар идентификатор: 72624.623.628.4.1; 72624.623.628.4.4; 72624.623.628.1.3. " Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.4 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, със застроена площ 305,00 (триста и пет) кв. м, ведно с 19,73% (деветнадесет цяло седемдесет и три стотни процента) от 394,00 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 77,74 (седемдесет и седем цяло седемдесет и четири стотни) кв. м, разположен на кота "±0,00". Съседни СО в сградата: на същото ниво: 72624.623.628.4.2, под нивото: 72624.623.628.4.3, над нивото: 72624.623.628.4.2. Предназначение на СО: За обществено хранене. Стар идентификатор: 72624.623.628.1. " Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, шест, две, осем, точка, четири, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, със застроена площ 459,00 (четиристотин петдесет и девет) кв. м, ведно с 41,14% (четиридесет и едно цяло и четиринадесет стотни процента) от 394,00 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 162,09 (сто шестдесет и две цяло и девет стотни) кв. м, разположен на кота "-4,75". Неразделна част от СО е емпоре със ЗП 132,00 (сто тридесет и два) кв. м и помещения със ЗП 44,00 (четиридесет и четири) кв. м, разположени на кота "-2,30". Съседни СО в сградата: на същото ниво: няма; под нивото: няма; над нивото: 72624.623.628.4.4, 72624.623.628.4.2. Предназначение на СО: Друг вид СО в сграда. Стар идентификатор: 72624.623.628.1.4.Област Добрич, Община Добрич, град Добрич, ул. "България" №5; ПИ с идентификатор 72624.623.628 по КККР на град Добрич; УПИ І в кв. 44, предвиден "за театър, озеленяване и трафопост" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич. Стар идентификатор 72624.623.628.1. 919 010.00 (деветстотин и деветнадесет хиляди и десет) лева.АПОС №4085/17.07.2008 г., вписан под №66, т. VІІ, дело №5519/2008 г., входящ рег. №10928/24.07.2008 г. АПОС №4086/17.07.2008 г., вписан под №66, т. VІІ, дело №5518/2008 г., входящ рег. №10927/24.07.2008 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
545025.11.2019 г.1658ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 106,00 (сто и шест) кв. м, представляваща 106/622 (сто и шест от шестстотин двадесет и два) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 622,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.209 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, две, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-713/22.07.2008 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.209 по КККР; №694 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.413; 72624.902.429; 72624.420.1; 72624.902.466.19,80 (деветнадесет и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №523/04.05.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №313/23.04.2020 г. с Цветанка Иванова Рязкова - Великова.Изтегли файла
544918.11.2019 г.1657ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 8,00 (осем) кв. м, представляващо 8/179 (осем от сто седемдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 179,00 кв. м, с идентификатор 72624.624.819 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, четири, точка, осем, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Стоян Михайловски" №10, ПИ с идентификатор 72624.624.819 по КККР; УПИ ІV-819 в кв. 53, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.624.694, 72624.624.9513, 72624.624.9511, 72624.624.816.277,20 (двеста седемдесет и седем и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №490/22.04.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №311/10.04.2020 г. с Пенка Павлова Бербатова.Изтегли файла
544830.10.2019 г.1656ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 9,00 (девет) кв. м, представляваща 9/409 (девет от четиристотин и девет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 409,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.114 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, едно, едно, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-1243/31.10.2011 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.114 по КККР; №305 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.411; 72624.902.115; 72624.902.126; 72624.902.412.3,10 (три и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №253/21.02.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №309/10.02.2020 г. с Димка Колева Тодорова.Изтегли файла
544729.10.2019 г.1655ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 114,00 (сто и четиринадесет) кв. метра, представляваща 114/894 (сто и четиринадесет от осемстотин деветдесет и четири) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 894,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.68 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, шест, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.68 по КККР; №351 по предходен план.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.72; 72624.902.67; 72624.902.385; 72624.902.75, 72624.902.74; 72624.902.73.19,90 (деветнадесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №403/24.03.2020 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №310/17.03.2020 г. с Пейо Петров Георгиев и Силвия Иванова Георгиева.Изтегли файла
544613.08.2019 г.883ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.623.499 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, девет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-1472 от 29.11.2012 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 2 384.00 (две хиляди триста осемдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "България" №15; ПИ с идентификатор 72624.623.499 по КККР; УПИ І в кв. 40, предвиден "За жилищно строителство и паркиране" по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.623.332, 72624.623.9525, 72624.623.595, 72624.623.598, 72624.623.597, 72624.623.9524.60 136,90 (шестдесет хиляди сто тридесет и шест и 0,90) лева.8.1. АОС №3393/12.02.2007 г., вписан под №170, том ІІ, вх. рег. №2690/19.02.2007 г., нот. дело №1044 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2693/22.11.2004 г., вписан под №97, том ХХХІІІ, вх. рег. №14189/02.12.2004 г., нот. дело №7312 в СлИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544525.07.2019 г.454ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.432 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-587/03.05.2006 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ 387.00 (триста осемдесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, ведно с: - Едноетажна сграда (павилион) с идентификатор 72624.619.432.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, две, точка, едно) по КККР на град Добрич, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.432 по КККР, УПИ І в кв. 54, предвиден "За търговия и услуги" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.201, 72624.619.253.52 287.00 (петдесет и две хиляди двеста осемдесет и седем) лева.8.1. АОС №2095/03.04.2003 г., вписан под №71, том ІХ, вх. рег. №5358/09.04.2003 г., нот. дело №1884 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544315.07.2019 г.1653ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 4 384,00 (четири хиляди триста осемдесет и четири) кв. м, представляваща 4384/79896 (четири хиляди триста осемдесет и четири от седемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 79 896,00 кв. м, с идентификатор 72624.604.1055 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.604.1055 по КККР; УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден "за ПСД" по ПУП-ПРЗ на "Бизнес зона" на град Добрич, приет и одобрен с Решение №19-3/31.03.2009 г., ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №48-10/23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.1054, 72624.604.1039, 72624.603.82, 72624.603.91.35 510,40 (тридесет и пет хиляди петстотин и десет и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1356/03.10.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №306/19.09.2019 г. на "НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.Изтегли файла
544415.07.2019 г.1654ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Част от Поземлен имот с площ 3 646,00 (три хиляди шестстотин четиридесет и шест) кв. м, представляваща 3646/31099 (три хиляди шестстотин четиридесет и шест от тридесет и една хиляди деветдесет и девет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 31 099,00 кв. м, с идентификатор 72624.603.362 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, три, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Свещеник Павел Атанасов", ПИ с идентификатор 72624.603.362 по КККР; УПИ ХLІХ-169, 190, 191, 193, 194, 300 в кв. 256, предвиден "за ПСД" по Кадастрален и ЗРП на ПЗ "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №750/05.08.1996 г., ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №48-10/23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.603.196, 72624.603.82, 72624.604.1052, 72624.604.1039, 72624.604.1056, 72624.603.318., 72624.603.113, 72624.603.17, 72624.603.15, 72624.603.301, 72624.603.83.29 532,60 (двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и два и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.2. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1145/22.08.2019 г. имотът се отписва от актовата книга за общинска собственост - продаден с Договор №304/20.08.2019 г. на "СТАРТ" АД.Изтегли файла
544204.07.2019 г.1652ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 261.00 (двеста шестдесет и един) кв. м, представляващо 261/1261 (двеста шестдесет и един от хиляда двеста шестдесет и един) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 1261.00 кв. м, с идентификатор 72624.602.535 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-4235/19.04.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Княз Александър Батенберг" №58, ПИ с идентификатор 72624.602.535 по КККР; УПИ І-535 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Рилци" на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.986, 72624.602.536, 72624.602.537, 72624.602.540, 72624.602.983.2 801,80 (две хиляди осемстотин и един и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1315/01.10.2019 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №305/12.09.2019 г. с Минчо Георгиев Йорданов и Димитър Траянов Стоянов.Изтегли файла
544121.06.2019 г.712ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.430 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-376/24.03.2006 г., с площ 3 981.00 (три хиляди деветстотин осемдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид отпадъци, ведно с: - Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.430.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, три, нула, точка, едно) със застроена площ Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.430 по КККР, УПИ ІІ в кв. 40, предвиден "За площадка за разделно събиране на отпадъци" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №918/02.09.2014 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.429, 72624.619.410, 72624.619.428.68 697,80 (шестдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и седем и 0,80) лева.8.1. АОС №2380/19.02.2004 г., вписан под №29, том V, вх. рег. №2954/04.03.2004 г., нот. дело №943 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
544007.06.2019 г.314ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.621.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, пет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 5 424,00 (пет хиляди четиристотин двадесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, метанстанция.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Батовска" №1; ПИ с идентификатор 72624.621.52 по КККР; УПИ І-52 в кв. 725, предвиден "За обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Добротица" на град Добрич, одобрен с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.621.91, 72624.621.64, 72624.621.53, 72624.621.92.122 040.00 (сто двадесет и две хиляди и четиридесет) лева.8.1. АОС №1432/09.02.2001 г., вписан под №200, т. ІV, вх. рег. №3542/27.02.2001 г., нот. дело №885 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543928.05.2019 г.1651ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 54.00 (петдесет и четири) кв. м, представляващо 54/354 (петдесет и четири от триста петдесет и четири) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 354.00 кв. м, с идентификатор 72624.604.1057 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, едно, нула, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Хан Тервел" №160, ПИ с идентификатор 72624.604.1057 по КККР; УПИ ХХІІ-179 в кв. 9, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.105, 72624.604.145, 72624.604.185, 72624.604.998, 72624.604.171.1 215,00 (хилядя двеста и петнадесет) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеНа основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1064/07.08.2019 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №303/30.07.2019 г. с Росен Стоянов Йорданов.Изтегли файла
543623.05.2019 г.1476ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.71 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, седем, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111/30.01.2013 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 1 547,00 (хиляда петстотин четиридесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено и делово обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Стефан Стамболов" ПИ с идентификатор 72624.620.71 по КККР; УПИ VІІІ в кв. 5, предвиден "За обществено и делово обслужване по Кадастрален и ЗРП на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град ДобричПоземлени имоти с идентификатори: 72624.620.70, 72624.620.67, 72624.620.72, 72624.620.34.21 753,90 (двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и три и 0,90) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543723.05.2019 г.1476ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.620.74 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, седем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111 от 30.01.2013 г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ 1 557,00 (хиляда петстотин петдесет и седем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено и делово обслужване.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Стефан Стамболов" ПИ с идентификатор 72624.620.74 по КККР; УПИ ІІ в кв. 5, предвиден "За обществено и делово обслужване по Кадастрален и ЗРП на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град ДобричПоземлени имоти с идентификатори: 72624.620.37, 72624.620.73, 72624.620.72.21 894.50 (двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и четири и 0,50) лева. Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
543823.05.2019 г.1650ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.616.189 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, едно, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-15 от 12.05.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 440.00 (четиристотин и четиридесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Баба Парашкева" №12, ПИ с идентификатор 72624.616.189 по КККР; УПИ І-189 в кв. 620, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.561, 72624.616.190, 72624.616.532.6 494,40 (шест хиляди четиристотин деветдесет и четири и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
               
Страница 1 от 109 (5429 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
107
108
109
Следваща
[Условие]Създаване на филтър