ОБЩИНА ДОБРИЧ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Досие
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
559810.11.2021 г.1255ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-40 от 05.11.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.606.1133 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, едно, едно, три, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 29.10.2021 г., с площ 1 685,00 (хиляда шестстотин осемдесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Калиакра" №54, ПИ с идентификатор 72624.606.1133 по КККР; УПИ І-456 в кв. 1298, предвиден "за високо жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, одобрен с Решение №24-10/28.07.2009 година на Общински съвет град Добрич. Номер по предходен план: 456; 1131; УПИ VІ в кв. 52.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.606.1131, 72624.606.457, 72624.606.590, 72624.606.591, 72624.606.972.26 993,70 (двадесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и три и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559704.11.2021 г.1719ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 96,00 (деветдесет и шест) кв. метра, представляваща 96/946 (деветдесет и шест от деветстотин четиридесет и шест) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 946,00 кв. метра, с идентификатор 72624.902.360 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, три, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 04.10.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.902.360 по КККР; №216 (527-В) по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.902.422, 72624.902.361, 72624.902.363, 72624.902.373, 72624.902.374, 72624.902.375, 72624.902.454, 72624.902.378, 72624.902.379, 72624.902.35932,60 (тридесет и два и 0,60) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559502.11.2021 г.454ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.588 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, осем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 261, 00 (двеста шестдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с: - Едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.588.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, осем, осем, точка, едно) по КККР на град Добрич, Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.588 по КККР, УПИ ХІ-588 в кв. 54, предвиден "За обществено обслужване" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544 от 16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1401/06.10.2021 г.на Кмета на Община град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.619.432Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.201, 72624.619.253, 72624.619.589.50 214,90 (петдесет хиляди двеста и четиринадесет и 0,90) лева.8.1. АОС №5445/25.07.2019 г., вписан под №26, том ХVІІ, вх. рег. №6689/06.08.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2095/03.04.2003 г., вписан под №71, том ІХ, вх. рег. №5358/09.04.2003 г., нот. дело №1884 в Службата по вписваниятаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559602.11.2021 г.454ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.619.589 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 126, 00 (сто двадесет и шест) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик", ПИ с идентификатор 72624.619.589 по КККР, УПИ ХІІ-589 в кв. 54, предвиден "За обществено обслужване" по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик - Йовково" - юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1401/06.10.2021 г.на Кмета на Община град Добрич. Предишен идентификатор: 72624.619.432Поземлени имоти с идентификатори: 72624.619.201, 72624.619.588, 72624.619.253.1 592,60 (хиляда петстотин деветдесет и два и 0,60) лева.8.1. АОС №5445/25.07.2019 г., вписан под №26, том ХVІІ, вх. рег. №6689/06.08.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №2095/03.04.2003 г., вписан под №71, том ІХ, вх. рег. №5358/09.04.2003 г., нот. дело №1884 в Службата по вписваниятаИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559428.10.2021 г.132ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3229.1.6 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, девет, точка, едно, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,5511% (нула цяло пет хиляди петстотин и единадесет десетохилядни процента) от 1092,28 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Дунав", №24, вх. Б, ет. 1, ап. 3; СО се намира на ет. 1 в сграда с идентификатор 72624.614.3229.1, разположена в ПИ 72624.614.3229; УПИ ІІІ в кв. 562 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3229.1.5, 72624.614.3229.1.7. Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.614.3229.1.27.13 008,50 (тринадесет хиляди и осем и 0,50) лева.АОС №709/21.05.1998 г., вписан под №123, т. ХХІV, вх. рег. №11336/07.07.2005 г., нот. дело №5416 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559228.10.2021 г.237ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 107,35 (сто и седем цяло тридесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.612.65.1.3 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, пет, точка, едно, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 06.07.2011 г. ведно с 5,520% (пет цяло петстотин и двадесет хилядни процента) от 196,44 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Строител" №65, вх. А, ет. 2, ап. 3; СО се намира на ет. 2 в сграда с идентификатор 72624.612.65.1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 72624.612.65; УПИ І в кв. 3 по Кадастрален и регулационен план на жк "Строител" на град Добрич, одобрен със Заповед №539/20.04.1988 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.612.65.1.4. Под обекта: 72624.612.65.1.1. Над обекта: 72624.612.65.1.5.24 399,10 (двадесет и четири хиляди триста деветдесет и девет и 0,10) лева.АОС №943/27.11.1998 г., вписан под №77, том ХХХІІІ, вх. рег. №13905/07.09.2005 г., нот. дело 7334 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559328.10.2021 г.167ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 61,64 (шестдесет и едно цяло шестдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.11.11.192 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, едно, точка, едно, едно, точка, едно, девет, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.10.2021 г., ведно с 1,881% (едно цяло осемстотин осемдесет и една хилядни процента) от 312,05 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.11.11, равняващи се на 5,87 (пет цяло осемдесет и седем стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №21, вх. З, ет. 8, ап. 24; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.620.11.11, разположена в ПИ 72624.620.11; УПИ І в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.620.11.11.191. Под обекта: 72624.620.11.11.168. Над обекта: Няма.9 183,60 (девет хиляди сто осемдесет и три и 0,60) лева.8.1. АОС №2636/30.09.2004 г., вписан под №25, том ХХХ, вх. рег. №12678/01.11.2004 г., Нот. дело №6545 в Службата по вписванията град Добрич. 8.1. АОС №2636/30.09.2004 г., вписан под №25, том ХХХ, вх. рег. №12678/01.11.2004 г., Нот. дело №6545 в СИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559027.10.2021 г.1718ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 31,00 (тридесет и един) кв. м, представляващо 31/511 (тридесет и един от петстотин и единадесет) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 511,00 кв. м, с идентификатор 72624.604.321 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, три, две, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 04.10.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Армейска" №44, ПИ с идентификатор 72624.604.321 по КККР; УПИ ХІV-321 в кв. 17, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.604.280, 72624.604.283, 72624.604.323, 72624.604.990, 72624.604.314.697,50 (шестстотин деветдесет и седем и 0,50 )лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
559127.10.2021 г.361ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 138,90 (сто тридесет и осем цяло и деветдесет стотни) кв. м, представляващо 138,9/303 (сто тридесет и осем цяло и деветдесет стотни от триста и три) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 303,00 кв. м, с идентификатор 72624.620.63 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплексОбласт Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба", ПИ с идентификатор 72624.620.63 по КККР; УПИ ІІІ-51 в кв. 2, предвиден "за обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.620.46, 72624.620.59, 72624.620.34, 2624.620.62.2 194,60 (две хиляди сто деветдесет и четири и 0,60) лева.8.1. АОС №3142/23.06.2006 г., вписан под №181, т. VІС, вх. рег. №10063/06.07.2006г., им. партида №9160 в Службата по вписванията град Добрич. 8.2. АОС №1841/11.06.2002 г., вписан под №121, т. ХІ, вх. рег. №4312/27.06.2002 г., нот. дело №2417 в СлужИмотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558825.10.2021 г.1716ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 203,00 (двеста и три) кв. метра, представляваща 203/1013 (двеста и три от хиляда и тринадесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 013,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.477 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, седем, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 28.05.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.477 по КККР; №1908 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.680, 72624.905.481, 72624.905.478, 72624.905.613, 72624.905.476, 72624.905.474, 72624.905.473, 72624.905.627.79,50 (седемдесет и девет и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558925.10.2021 г.1717ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 14,00 (четиринадесет) кв. метра, представляваща 14/527 (четиринадесет от петстотин двадесет и седем) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 527,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.35 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 10.12.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.35 по КККР; №657 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.603, 72624.905.34, 72624.905.77, 72624.905.36.4,40 (четири и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558722.10.2021 г.1715ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 58,00 (петдесет и осем) кв. м, представляващо 58/670 (петдесет и осем от шестстотин и седемдесет) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 670,00 кв. метра, с идентификатор 72624.602.897 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, осем, девет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Сирма войвода" №27, ПИ с идентификатор 72624.602.897 по КККР; УПИ ХХХІІ-897 в кв. 962, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №846/28.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.896, 72624.602.818, 72624.602.824, 72624.602.996, 72624.602.819.583,30 (петстотин осемдесет и три и 0,30) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558601.10.2021 г.67ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,19 (четиридесет и шест цяло и деветнадесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.563.1.109 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, три, точка, едно, точка, едно, нула, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-276/08.03.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №17, вх. Г, ет. 4, ап. 13; СО се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 72624.619.563.1, разположена в ПИ 72624.619.563; УПИ ІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.619.220.2.109.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.563.1.110, 72624.619.563.1.79, 72624.619.563.1.80; Под обекта: 72624.619.563.1.105; Над обекта: 72624.619.563.1.113.7 876,00 (седем хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева.АОС №4791/15.03.2012 г., вписан под №103, т. VІ, вх. рег. №3371/20.03.2012 г., им. партида №94450 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558430.09.2021 г.186ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 60,30 (шестдесет цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.1.5.6 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, точка, пет, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 28.09.2021 г., ведно с 1,0776 % (едно цяло седемстотин седемдесет и шест десетохилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Христо Ботев", №5, вх. А, ет. 2, ап. 6; СО се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 72624.619.1.5, разположена в ПИ 72624.619.1; УПИ ІV, кв. 30 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.1.5.5, 72624.619.1.5.28. Под обекта: 72624.619.1.5.3. Над обекта: 72624.619.1.5.9.9 752,00 (девет хиляди седемстотин петдесет и два) лева.АОС №852/01.10.1998 г., вписан под №1, том ХХХІІІ, вх. рег. №13808/02.09.2005 г., нот. дело 7254 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558530.09.2021 г.145ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 49,31 (четиридесет и девет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.560.1.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, нула, точка, едно, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-276/08.03.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №15, вх. Б, ет. 3, ап. 10; СО се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 72624.619.560.1, разположена в ПИ 72624.619.560; УПИ ХІ в кв. 38 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич. Стар идентификатор: 72624.619.218.6.34.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.560.1.11, 72624.619.560.1.12, 72624.619.560.1.33, 72624.619.50.1.35; Под обекта: 72624.619.560.1.30; Над обекта: 72624.619.560.1.38.8 390,10 (осем хиляди триста и деветдесет и 0,10) лева.АОС №3536/16.05.2007 г., вписан под №147, т. VІІС, вх. рег. №8916/07.06.2007 г., им. партида №29751 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558229.09.2021 г.1713ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 148,00 (сто четиридесет и осем) кв. метра, представляваща 148/1348 (сто четиридесет и осем от хиляда триста четиридесет и осем) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 348,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.411 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, едно, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 09.06.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.411 по КККР; №1674 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 4Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.600, 72624.905.412, 72624.905.463, 72624.905.461, 72624.905.410.50.20 (петдесет и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558329.09.2021 г.1714ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 130,00 (сто и тридесет) кв. метра, представляваща 130/1430 (сто и тридесет от хиляда четиристотин и тридесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 430,00 кв. метра, с идентификатор 72624.905.412 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, пет, точка, четири, едно, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 09.06.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.905.412 по КККР; №1673 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.905.600, 72624.905.413, 72624.905.415, 72624.905.463, 72624.905.411.50,90 (петдесет и 0,90) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558127.09.2021 г.1712ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-25 от 28.06.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.616.313 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, три, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-9026/12.08.2021 г., с площ 360,00 (триста и шестдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Божур" №18, ПИ с идентификатор 72624.616.313 по КККР; УПИ ІІІ-313 в кв. 621, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.571, 72624.616.523, 72624.616.312, 72624.616.584.4 600,80 (четири хиляди и шестстотин и 0,80) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
558016.09.2021 г.1711ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 28,00 (двадесет и осем) кв. м, представляващо 28/2021 (двадесет и осем от две хиляди двадесет и един) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 2 021,00 квадратни метра, с идентификатор 72624.602.764 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, седем, шест, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-7804/14.07.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Момчил войвода" №1а, ПИ с идентификатор 72624.602.764 по КККР; УПИ ХХІІІ-764 в кв. 934, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.993, 72624.602.765, 72624.602.1112, 72624.602.769, 72624.602.770, 72624.602.763.316,40 (триста и шестнадесет и 0,40) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557902.09.2021 г.149ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68,68 (шестдесет и осем цяло шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.59 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, пет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.08.2021 г., ведно с 2,109% (две цяло сто и девет хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №46, вх. Б, ет. 7, ап. 27; СО се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 72624.618.105.1, разположена в ПИ 72624.618.105; УПИ ІІІ в кв. 19 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 година на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.105.1.60, 72624.618.105.1.83, 72624.618.105.1.58. Под обекта: 72624.618.105.1.55. Над обекта: 72624.105.1.63.11 479,10 (единадесет хиляди четиристотин седемдесет и девет и 0,10) лева.АОС №764/25.06.1998 г., вписан под №92, т. ХХІV, вх. рег. №11290/07.07.2005 г., нот. дело №5385 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557830.08.2021 г.149ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.29 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, две, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.08.2021 г., ведно с 1,284% (едно цяло двеста осемдесет и четири хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №46, вх. А, ет. 8, ап. 29; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.618.105.1, разположена в ПИ 72624.618.105; УПИ ІІІ в кв. 19 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 година на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.105.1.30. Под обекта: 72624.618.105.1.25. Над обекта: Няма.7 413,70 (седем хиляди четиристотин и тринадесет и 0,70) лева.АОС №2977/29.08.2005 г., вписан под №88, т. ХХХІV, вх. рег. №14233/15.09.2005 г., нот. дело №7569 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557626.08.2021 г.47ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 70,32 (седемдесет цяло тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, бокс, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3228.1.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, осем, точка, едно, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 г., ведно с 1,2366% (едно цяло две хиляди триста шестдесет и шест десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №49, ет. 1, ап. 1; СО се намира на ет. 1 в сграда с идентификатор 72624.614.3228.1, разположена в ПИ 72624.614.3228; УПИ ІV в кв. 560 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: Няма. Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.614.3228.1.8.20 667,40 (двадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем и 0,40) лева.АОС №246/23.05.1997 г., вписан под №176, т. ХVІ, вх. рег. №8702/11.05.2005 г., нот. дело №3651 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557726.08.2021 г.195ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 42,86 (четиридесет и две цяло осемдесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.247.2.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, четири, седем, точка, две, точка, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 година, ведно с 3,277% (три цяло двеста седемдесет и седем хилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Оп. Димитър Ковачев" №6, вх. А, ет. 2, ап. 7; СО се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 72624.618.247.2, разположена в ПИ 72624.618.247; УПИ ІV в кв. 13 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.247.2.6, 72624.618.247.2.8, Под обекта: 72624.618.247.2.3. Над обекта: 72624.618.247.2.11.7 923,60 (седем хиляди деветстотин двадесет и три и 0,60) лева.АОС №2904/01.07.2005 г., вписан под №121, т. ХХХІ, вх. рег. №13435/29.08.2005 г., нот. дело №6957 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557525.08.2021 г.61ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.481.10.9 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири, осем, едно, точка, едно, нула, точка, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №7, вх. А, ет. 3, ап. 9; СО се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 72624.619.481.10, разположена в ПИ 72624.619.481; УПИ ІІ в кв. 44 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г. и ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №361/21.04.2003 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.481.10.10; Под обекта: 72624.619.481.10.5; Над обекта: 72624.619.481.10.13.7 830,40 (седем хиляди осемстотин и тридесет и 0,40)лева.АОС №328/10.09.1997 г., вписан под №85, т. ХVІІ, вх. рег. №8884/12.05.2005 г., нот. дело №3769 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557424.08.2021 г.1708ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-29 от 06.08.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.616.170 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, едно, седем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 08.07.2021 г., с площ 250,00 (двеста и петдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Надежда" №8, ПИ с идентификатор 72624.616.170 по КККР; УПИ І-169, 170 в кв. 610, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.556, 72624.616.171, 72624.616.188, 72624.616.169.4 500,00 (четири хиляди и петстотин) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557318.08.2021 г.1710ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 37,00 (тридесет и седем) кв. м, представляващо 37/427 (тридесет и седем от четиристотин двадесет и седем) кв. м в идеални части от поземлен имот целият с площ 427,00 кв. м, с идентификатор 72624.609.1405 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, девет, точка, едно, четири, нула, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-7565/08.07.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Климент Охридски" №15, ПИ с идентификатор 72624.609.1405 по КККР; УПИ ІІІ-1405 в кв. 1120, предвиден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на жк "Север 1" на град Добрич, одобрен с Решение №24-9/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.609.26, 72624.609.1406, 72624.609.1814, 72624.609.1426, 72624.609.1891.832,50 (осемстотин тридесет и два и 0,50) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557217.08.2021 г.1709ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Дворно място с площ 35,00 (тридесет и пет) кв. м, представляващо 35/1187 (тридесет и пет от хиляда сто осемдесет и седем) кв. м в идеални части от Поземлен имот целият с площ 1 187,00 квадратни метра, с идентификатор 72624.602.554 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, пет, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12577/22.12.2020 г. на Началника на СГКК град Добрич. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Рилци", ул. "Петър Берон" №37, ПИ с идентификатор 72624.602.554 по КККР; УПИ ХІІІ-554 в кв. 941, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ЗРП на жк "Рилци", приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.602.985, 72624.602.564, 72624.602.990, 72624.602.555, 72624.602.553.375,70 (триста седемдесет и пет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557113.08.2021 г.1708ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.Заповед № ДжС-09-01-29 от 06.08.2021 г. на Областен управител на област Добрич.Поземлен имот с идентификатор 72624.616.169 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, едно, шест, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 08.07.2021 г., с площ 251,00 (двеста петдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Баба Парашкева" №16, ПИ с идентификатор 72624.616.169 по КККР; УПИ І-169, 170 в кв. 610, предвиден "за жилищно строителство" по Кадастрален и ПРЗ на жк "Русия 3, 4" на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.616.556, 72624.616.170, 72624.616.188, 72624.616.579.3 298,10 (три хиляди двеста деветдесет и осем и 0,10) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
557011.08.2021 г.1707ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Земеделска земя с площ 53,00 (петдесет и три) кв. метра, представляваща 53/913 (петдесет и три от деветстотин и тринадесет) кв. метра в идеални части от Поземлен имот целият с площ 913,00 кв. метра, с идентификатор 72624.904.374 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, четири, точка, три, седем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 05.07.2021 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.904.374 по КККР; №1771 по предходен план. Категория на земята при неполивни условия: 3Поземлени имоти с идентификатори: 72624.904.440, 72624.904.375, 72624.904.367, 72624.904.368, 72624.904.489.20,70 (двадесет и 0,70) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1556/22.10.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №342/14.10.2021 г. със Стоян Димитров Киров.Изтегли файла
556812.07.2021 г.39ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.561.1.93 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, едно, точка, едно, точка, девет, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-276/08.03.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич, ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №13, вх. В, ет. 8, ап. 29; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.619.561.1, разположена в ПИ 72624.619.561; УПИ ІІ в кв. 38 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.561.1.94, 72624.619.561.1.63. Под обекта: 72624.619.561.1.89. Над обекта: Няма.7 195,40 (седем хиляди сто деветдесет и пет и 0,40) лева.АОС №101/10.04.1997 г., вписан под №140, т. VІІІ, вх. рег. №5729/14.03.2005 г., нот. Дело № 1745 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556912.07.2021 г.67ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68,68 (шестдесет и осем цяло шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.563.1.127 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, три, точка, едно, точка, едно, две, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 21.06.2021 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №17, вх. Г, ет. 8, ап. 31; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.619.563.1, разположена в ПИ 72624.619.563; УПИ ІІ в кв. 42 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.563.1.126, 72624.619.563.1.128. Под обекта: 72624.619.563.1.123; Над обекта: Няма.10 673,00 (десет хиляди шестстотин седемдесет и три) лева.АОС №369/22.09.1997 г., вписан под №91, т. ХVІІ, вх. рег. №8894/12.05.2005 г., нот. дело №3775 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556409.07.2021 г.1706ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.612.245 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, четири, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 05.07.2021 г., с площ 358,00 (триста петдесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Иглика", ПИ с идентификатор 72624.612.245 по КККР; УПИ ІV-245 в кв. 1508, предвиден "за обществено и делово обслужване" по ПУП-ПРЗ на жк "Иглика" на град Добрич, приет и одобрен с Решение № 35-3 от 29.06.2010 г. на Общински съвет град Добрич.Поземлен имот с идентификатор: 72624.612.81.5 034.20 (пет хиляди тридесет и четири и 0,20) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556709.07.2021 г.166ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 68,46 (шестдесет и осем цяло четиридесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.619.546.1.48 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, четири, шест, точка, едно, точка, четири, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 21.06.2021 г., ведно с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №1, ет. 12, ап. 48; СО се намира на ет. 12 в сграда с идентификатор 72624.619.546.1, разположена в ПИ 72624.619.546; УПИ ХХV в кв. 51 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"-юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.619.546.1.47. Под обекта: 72624.619.546.1.44. Над обекта: 72624.619.546.1.52.14 763,30 (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и три и 0,30) лева.АОС №815/17.09.1998 г., вписан под №150, т. ХХХІІ, вх. рег. №13753/02.09.2005 г., нот. дело №7199 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556509.07.2021 г.130ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.31.6.91 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три, едно, точка, шест, точка, девет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 06.07.2021 година, ведно с 0,829 % (нула цяло осемстотин двадесет и девет хилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Христо Ботев", №9, вх. Г, ет. 7, ап. 19; СО се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 72624.618.31.6, разположена в ПИ 72624.618.31; УПИ ІV, кв. 2 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.31.6.69, 72624.618.31.6.92. Под обекта: 72624.618.31.6.88. Над обекта: 72624.618.31.6.94.9 643,30 (девет хиляди шестстотин четиридесет и три и 0,30) лева.АОС №683/30.04.1998 г., вписан под №171, том ХХІV, вх. рег. №11418/11.07.2005 г., нот. дело 5473 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не11.1. На основание Заповед на Кмета на Община град Добрич №1324/24.09.2021 г. имотът се отписва от актовите книги за имотите - общинска собственост, поради сключен договор за продажба №452/27.08.2021 г. с Недживан Исмет Мурад.Изтегли файла
556609.07.2021 г.300ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 55,14 (петдесет и пет цяло и четиринадесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.608.1850.2.31 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, осем, точка, едно, осем, пет, нула, точка, две, точка, три, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-13904/12.11.2014 г., ведно с 1,509% (едно цяло петстотин и девет хилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Отец Паисий" №33, вх. Б, ет. 6, ап. 17; СО се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 72624.608.1850.2, разположена в ПИ 72624.608.1850; УПИ VІІ в кв. 1124 по ПУП-ПРЗ на жк "Север 1" на град Добрич, приет с Решение №24-9/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.608.1850.2.32, 72624.608.1850.2.30. Под обекта: 72624.608.1850.2.25. Над обекта: 72624.608.1850.2.37.11 443,40 (единадесет хиляди четиристотин четиридесет и три и 0,40) лева.8.1. АОС №1018/10.05.1999 г., вписан под №197, том ХХХХІІ, вх. рег. №17468/23.11.2005 г., нот. дело №9480 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556308.07.2021 г.200ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 71,39 (седемдесет и едно цяло тридесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.253.5.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, пет, три, точка, пет, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 21.06.2021 г., ведно с 2,608% (две цяло шестстотин и осем хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №35, вх. Б, ет. 6, ап. 16; СО се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 72624.618.253.5, разположена в ПИ 72624.618.253; УПИ І в кв. 22 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.253.5.18, 72624.618.253.5.35, Под обекта: 72624.618.253.5.31. Над обекта: Няма.11 281,00 (единадесет хиляди двеста осемдесет и един) лева.АОС №887/21.10.1998 г., вписан под №39, т. ХХХІІІ, вх. рег. №13865/07.09.2005 г., нот. дело №7296 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556007.07.2021 г.47ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 70,32 (седемдесет цяло тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3228.1.64 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, осем, точка, едно, точка, шест, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.06.2021 г., ведно с 1,0908% (едно цяло деветстотин и осем десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №49, ет. 10, ап. 64; СО се намира на ет. 10 в сграда с идентификатор 72624.614.3228.1, разположена в ПИ 72624.614.3228; УПИ ІV в кв. 560 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3228.1.65. Под обекта: 72624.614.3228.1.57. Над обекта: 72624.614.3228.1.71.21 795,60 (двадесет и една хиляди седемстотин деветдесет и пет и 0,60) лева.АОС №271/03.06.1997 г., вписан под №4, т. ХVІІ, вх. рег. №8738/11.05.2005 г., нот. дело №3679 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556107.07.2021 г.47ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 33,21 (тридесет и три цяло двадесет и една стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, бокс, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.3228.1.84 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, две, осем, точка, едно, точка, осем, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 21.06.2021 г., ведно с 0,4459% (нула цяло четири хиляди четиристотин петдесет и девет десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия", №49, ет. 12, ап. 84; СО се намира на ет. 12 в сграда с идентификатор 72624.614.3228.1, разположена в ПИ 72624.614.3228; УПИ ІV в кв. 560 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.3228.1.83. Под обекта: 72624.614.3228.1.77. Над обекта: 72624.614.3228.1.91.10 052,40 (десет хиляди петдесет и два и 0,40) лева.АОС №281/05.06.1997 г., вписан под №195, т. ХVІ, вх. рег. №8725/11.05.2005 г., нот. дело №3670 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555907.07.2021 г.154ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 93,20 (деветдесет и три цяло и двадесет стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.113.3.34 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, точка, три, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 21.06.2021 г., ведно с 2,823% (две цяло осемстотин двадесет и три хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Балик" №42, вх. Б, ет. 7, ап. 18; СО се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 72624.618.113.3, разположена в ПИ 72624.618.113; УПИ VІ в кв. 22 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.113.3.14, 72624.618.113.3.35, Под обекта: 72624.618.113.3.31. Над обекта: 72624.618.113.3.37.15 578,40 (петнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем и 0,40) лева.АОС №2316/25.11.2003 година.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
556207.07.2021 г.194ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 40,90 (четиридесет цяло и деветдесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.87.3.61 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, осем, седем, точка, три, точка, шест, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 21.06.2021 г., ведно с 3,326% (три цяло триста двадесет и шест хилядни процента) Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, Ул. "Оп. Димитър Ковачев" №8, вх. Г, ет. 1, ап. 2; СО се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 72624.618.87.3, разположена в ПИ 72624.618.87; УПИ VІ в кв. 13 по Кадастрален и ЗРП на жк "Балик-Йовково"- север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.618.87.3.62, 72624.618.87.3.60, Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.618.87.3.64.6 783,50 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три и 0,50) лева.АОС №2754/28.04.2005 г., вписан под №157, т.ХV, вх. рег. №8331/29.04.2005 г., нот. дело №3400 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555807.07.2021 г.874ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 45,29 (четиридесет и пет цяло двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.5.2.89 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, пет, точка, две, точка, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.06.2021 г., ведно с 0,6378% (нула цяло шест хиляди триста седемдесет и осем десетохилядни процента) от 624,10 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.5.2, равняващи се на 3,98 (три цяло деветдесет и осем стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №19, вх. Б, ет. 8, ап. 23; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.620.5.2, разположена в ПИ 72624.620.5; УПИ VІІІ в кв. 3 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.620.1.12.134, 72624.620.1.12.136. Под обекта: 72624.620.1.12.117. Над обекта: Няма.6 823,00 (шест хиляди осемстотин двадесет и три) лева.8.1. АОС №2668/01.10.2004 г., вписан под №132, том ХХVІІІ, вх. рег. №12164/21.10.2004 г., Нот. дело №6230 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555606.07.2021 г.107ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.1.12.72 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, точка, едно, две, точка, седем, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.06.2021 г., ведно с 0,7301% (нула цяло седем хиляди триста и една десетохилядни процента) от 936,15 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.1.12, равняващи се на 6,83 (шест цяло осемдест и три стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №20, вх. Е, ет. 4, ап. 12; СО се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 72624.620.1.12, разположена в ПИ 72624.620.1; УПИ ХVІ в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.620.1.12.71. Под обекта: 72624.620.1.12.54. Над обекта: 72624.620.1.12.90.10 110,00 (десет хиляди сто и десет) лева.8.1. АОС №560/19.01.1998 г., вписан под №21, том ХХІІ, вх. рег. №10516/20.06.2005 г., Нот. дело №4834 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555706.07.2021 г.107ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 60,31 (шестдесет цяло тридесет и една стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.1.12.135 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, точка, едно, две, точка, едно, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.06.2021 г., ведно с 0,6003% (нула цяло шест хиляди и три десетохилядни процента) от 936,15 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.1.12, равняващи се на 5,62 (пет цяло шестдесет и две стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №20, вх. В, ет. 8, ап. 24; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.620.1.12, разположена в ПИ 72624.620.1; УПИ ХVІ в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.620.1.12.134, 72624.620.1.12.136. Под обекта: 72624.620.1.12.117. Над обекта: Няма.9 040,30 (девет хиляди и четиридесет и 0,30) лева.8.1. АОС №550/16.01.1998 г., вписан под №165, том ХХІ, вх. рег. №10416/16.06.2005 г., Нот. дело №4776 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555405.07.2021 г.86ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 70,32 (седемдесет цяло тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.614.2803.1.113 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула, три, точка, едно, точка, едно, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.06.2021 г., ведно с 0,942% (нула цяло деветстотин четиридесет и две хилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, булевард "Русия" №59, ет. 17, ап. 113; СО 72624.614.2803.1.113 се намира в сграда с идентификатор 72624.614.2803.1, разположена в ПИ 72624.614.2803; УПИ І в кв. 563 по Кадастрален и ЗРП на жк "Русия 1" на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 година на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.614.2803.1.114. Под обекта: 72624.614.2803.1.106. Над обекта: Няма.20 351,70 (двадесет хиляди триста петдесет и един и 0,70) лева.АОС №442/24.11.1997 г., вписан под №98, т. ХХ, вх. рег. №9983/06.06.2005 г., нот. дело №4475 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555505.07.2021 г.107ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 45,29 (четиридесет и пет цяло двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.1.12.5 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, точка, едно, две, точка, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 22.06.2021 г., ведно с 0,4494% (нула цяло четири хиляди четиристотин деветдесет и четири десетохилядни процента) от 936,15 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.1.12, равняващи се на 4,21 (четири цяло двадесет и една стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк "Дружба" №20, вх. Б, ет. 1, ап. 2; СО 72624.620.1.12.5 се намира в сграда с идентификатор 72624.620.1.12, разположена в ПИ 72624.620.1; УПИ ХVІ в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на жк "Дружба 1, 2 и 4" на град Добрич, приет с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.620.1.12.4, 72624.620.1.12.6. Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.620.1.12.23.6 823,00 (шест хиляди осемстотин двадесет и три) лева.8.1. АОС №542/14.01.1998 г., вписан под №158, том ХХІ, вх. рег. №10408/16.06.2005 г., Нот. дело №4769 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555302.07.2021 г.1705ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.420 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, четири, две, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 443,00 (четиристотин четиридесет и три) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе.Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, местност "Гаази баба"; Поземлен имот с идентификатор 72624.906.420 по КККР; Номер по предходен план: 1486; Категория на земята при неполивни условия: 3.Поземлени имоти с идентификатори: 72624.906.565; 72624.906.421; 72624.906.564; 72624.906.419, 72624.906.418.173,40 (сто седемдесет и три и ,040) лева.Няма.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555129.06.2021 г.131ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Апартамент със застроена площ 46,30 (четиридесет и шест цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.604.472.1.94 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, четири, седем, две, точка, едно, точка, девет, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 16.06.2021 г., ведно с 0,489% (нула цяло четиристотин осемдесет и девет хилядни процента) от 1 080,34 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.604.472.1, равняващи се на 5,28 (пет цяло двадесет и осем стотни) кв. м; Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Силистра" №53, вх. А, ет. 7, ап. 19; СО се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 72624.604.472.1, разположена в ПИ 72624.604.472; УПИ ІІІ в кв. 25 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.604.472.1.93, 72624.604.472.1.95. Под обекта: 72624.604.472.1.78. Над обекта: 72624.604.472.1.110.10 400,70 (десет хиляди и четиристотин и 0,70) лева.8.1. АОС №700/21.05.1998 г., вписан под №158, том ХХІV, вх. рег. №11403/11.07.2005 г., нот. дело №5460 в Службата по вписванията - град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
555229.06.2021 г.131ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 94,01 (деветдесет и четири цяло и една стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.604.472.1.116 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, четири, седем, две, точка, едно, точка, едно, едно, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 16.06.2021 година, ведно с 0,815% (нула цяло осемстотин и петнадесет хилядни процента) от 1080,34 кв. м в ид. части от общите части на сградата с Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Силистра" №53, вх. В, ет. 8, ап. 16; СО се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 72624.604.472.1, разположена в ПИ 72624.604.472; УПИ ІІІ в кв. 25 по Кадастрален и ПРЗ на жк "Запад" на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.604.472.1.115, 72624.604.472.1.117. Под обекта: 72624.604.472.1.100. Над обекта: Няма.19 849,10 (деветнадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет и 0,10) лева.8.1. АОС №708/21.05.1998 г., вписан под №122, том ХХІV, вх. рег. №11335/07.07.2005 г., нот. дело №5415 в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
554628.06.2021 г.574ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС Апартамент със застроена площ 55,19 (петдесет и пет цяло и деветнадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.606.1131.11.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, едно, едно, три, едно, точка, едно, едно, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-13904/12.11.2014 година, ведно с 1,0741% (едно цяло седемстотин четиридесет и една десетохилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. "Калиакра" №54, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 1; СО се намира в сграда с идентификатор 72624.606.1131.11, разположена в ПИ 72624.606.1131; УПИ І-456 в кв. 1294 по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, приет с Решение №24-10/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.606.1131.11.2. Под обекта: Няма. Над обекта: 72624.606.1131.11.5.12 768,00 (дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем) лева.8.1. АОС №1630/05.09.2001 г., вписан под №93, том ХХІ, вх. рег. №12288/23.10.2001 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
554728.06.2021 г.574ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Апартамент със застроена площ 56,27 (петдесет и шест цяло двадесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня-трапезария, сервизно помещение и балкони, представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.606.1131.11.28 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, едно, едно, три, едно, точка, едно, едно, точка, две, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-13904/12.11.2014 г., ведно с 1,0951% (едно цяло деветстотин петдесет и една десетохилядни процента) от Продължава в раздел "Забележки"Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, улица "Калиакра" №54, бл. 2, вх. А, ет. 7, ап. 28; СО се намира в сграда с идентификатор 72624.606.1131.11, разположена в ПИ 72624.606.1131; УПИ І-456 в кв. 1294 по ПУП-ПРЗ на жк "Север 2" на град Добрич, приет с Решение №24-10/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 72624.606.1131.11.27. Под обекта: 72624.606.1131.11.24. Над обекта: 72624.606.1131.11.32.13 348,50 (тринадесет хиляди триста четиридесет и осем и 0,50) лева.8.1. АОС №1630/05.09.2001 г., вписан под №93, том ХХІ, вх. рег. №12288/23.10.2001 г. в Службата по вписванията град Добрич.Имотът се управлява от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не Изтегли файла
               
Страница 1 от 111 (5542 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
109
110
111
Следваща
[Условие]Създаване на филтър