Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

Подаване на сигнали до Община град Добрич

Наименование на услугата

Подаване на сигнали до Община град Добрич

Правно основание (нормативни документи)

  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
  • Наредба за административното обслужване
  • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община град Добрич

Необходими документи за изпълнение на услугата

  • Не се изискват

Срок за изпълнение/ Такса на услугата

  • Срокът за отговор е един месец. За услугата не се заплаща такса.
  • Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.
  • Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване, съгласно чл.124, ал.2 от АПК;
  • Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.