Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Наименование на услугата

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Правно основание (нормативни документи)

 • Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.2;
 • Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1;
 • Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.9-12;

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 • Документи за самоличност/Нотариално заверено пълномощно;
 • Препис-извлечение от акта за смърт.

Срок за изпълнение/ Такса на услугата

 • за лица, починали преди 1980 г. - 5.00 лв.;
 • за лица, починали след 1980 г. - 3.00 лв.;
 • За добавяне на данни от удостоверение за наследници от друга община към основното удостоверение - 3.00 лв.
 • Срок на изпълнение до 3 дни.

 • Бърза услуга - таксата се увеличава 2,5 пъти.
При избора на начин на получаване на документа, трябва да се има предвид следното:
 • при получаване на гише, таксата се заплаща в общината;
 • при получаване с куриер, доставката е за сметка на заявителя.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 07