Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Наименование на услугата

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Правно основание (нормативни документи)

 • Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето;
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал.1, т.4.

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 • Лична карта на лицето или на родител за малолетното или непълнолетно дете;
 • Нотариално заверено пълномощно от титуляра за издаване на акт чрез трето лице

 • Необходимо е да се знае точната рождена дата на лицето, родено в град Добрич. Издава се за всички родени в град Добрич или за тези, на които е съставен акт за раждане в град Добрич.

Срок за изпълнение/ такса на услуга:

 • Такса за услугата - 3.00 лв.;
 • Срок на изпълнение до 3 дни.
 • Бърза услуга - таксата се увеличава 2,5 пъти.
При избора на начин на получаване на документа, трябва да се има предвид следното:
 • при получаване на гише, таксата се заплаща в общината;
 • при получаване с куриер, доставката е за сметка на заявителя.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 07