Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Наименование на услугата

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Правно основание (нормативни документи)

 • Закон за гражданската регистрация - чл.88 ал.1, т.2 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. трето;
 • Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4

 • Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в град Добрич, или за лица, за които е съставен акт за брак в град Добрич

Необходими документи за изпълнение на услугата

 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за изпълнение/ такса на услугата

 • Такса на услугата - 3.00 лв.;
 • Срок на изпълнение до 3 дни.
 • Бърза услуга - таксата се увеличава 2,5 пъти.
При избора на начин на получаване на документа, трябва да се има предвид следното:
 • при получаване на гише, таксата се заплаща в общината;
 • при получаване с куриер, доставката е за сметка на заявителя.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 07