Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

Подаване на предложения до Община град Добрич

Наименование на услугата

Подаване на предложения до Община град Добрич

Правно основание (нормативни документи)

  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
  • Наредба за административното обслужване
  • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община град Добрич

Необходими документи за изпълнение на услугата

  • Не се изискват

Срок за изпълнение/ Такса на услугата

  • Срокът за отговор е един месец. За услугата не се заплаща такса.
  • Решението по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от по-горестоящия орган до 6 месеца, за което се съобщава на подателя.
  • Решението, постановено по направено предложение, не подлежи на обжалване, съгласно чл.118, ал.3 от АПК;