Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

Записване за приемен ден на ръководството

Наименование на услугата

Записване за приемен ден на ръководството.

Правно основание (нормативни документи)

  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
  • Наредба за административното обслужване
  • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община град Добрич

Необходими документи за изпълнение на услугата

  • Не се изискват