Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Наименование на услугата

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Характеристика

 • Удостоверяване на данни - потвърждаващи или не, наличието на факти и обстоятелства по устройство на територията, касаещи планове, имоти на територита на Община град Добрич

Компетентен орган

 • Кмет на Община град Добрич

Заявител

 • Заявител е всяко заинтересовано лице.

Необходими документи за изпълнение на услугата

 • Документ за собственост /отстъпено право на строеж/;
 • Копие от Протокол за определяне строителна линия и ниво със съответните заверки до кота било, изискващи се по чл. 159 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение/ такса на услугата


 • Tакса - 50.00 лв/бр.
 • Срок на изпълнение - 7 дни.
 • Бърза услуга - таксата се увеличава 2,5 пъти.
 • Срок на изпълнение - до 3 дни.
При избора на начин на получаване на документа, трябва да се има предвид следното:
 • при получаване на гише, таксата се заплаща в общината;
 • при получаване с куриер, доставката е за сметка на заявителя.

Резултат

 • Удостоверение, доказващо факти и обстоятелства по териториално устройство.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 01