Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Наименование на услугата

Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Правно основание (нормативни документи)

 • чл. 483 от Гражданско процесуален кодекс (ГПК)

Характеристика

 • Със заявяването на услугата се цели снабдяване на заявителя с необходимите писмени доказателства за установяване правото му на собственост върху недвижим имот на територията на Община град Добрич по реда на чл. 483 от ГПК

Компетентен орган

 • Кмета на Община град Добрич
 • Областен управител на Област Добрич

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 • Искане и декларация по образец;
 • Оригинал на актуална скица, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър (ГКК) град Добрич (скицата се връща на клиента при изготвяне на удостоверението);
 • Документ за собственост или разрешение за строеж (ако има такива)....

Срок за изпълнение/ такса на услугата

 • Срок за извършване на услугата: до 7 дни след заверка в Областна администрация.
 • Такса за услугата: 15.00 лв.

Резултат

 • Удостоверения, което да представите пред избран нотариус - от Областна администрация град Добрич и от Община град Добрич. С така комплектованата преписка се снабдявате с необходимите писмени доказателства за установяване правото Ви на собственост.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 07