Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

Издаване на удостоверение за съгласие за продажба на съсобствен имот

Наименование на услугата

Издаване на удостоверение за съгласие за продажба на съсобствен имот

Правно основание (нормативни документи)

 • чл. 33 от Закона за собствеността

Характеристика

 • Съществува законово ограничение при разпореждането на съсобственик с неговия дял от недвижимия имот, уредено в чл. 33 от Закона за собствеността. Съсобственикът на общински имот не може сам да учредява ограничени вещни права, тъй като тези права не могат да се упражняват върху идеална част, а върху цялата вещ. Разпоредителните действия се извършват само със съгласието на Община град Добрич.

Компетентен орган

 • Кмета на Община град Добрич

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 • Предложение до Кмета на Община град Добрич по образец;
 • Документ за собственост /нотариален акт или договор за отстъпено право на строеж/;
 • Скица от Службата по геодезия, картография и кадастър;
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/ - издава се служебно;

Срок за изпълнение/ такса на услугата

 • Срок за извършване на услугата: до 7 дни.
 • Такса за услугата: 15.00 лв.

Резултат

 • Удостоверение, в което е изразено съгласие на Кмета на Община град Добрич за продажба на съсобствен имот, което да послужи пред избран нотариус.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 07