Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства - Маршрутен пропуск

Наименование на услугата

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства Маршрутен пропуск

Правно основание (нормативни документи)

 • Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич .

Характеристика

Движението на всички видове превозни средства по пешеходната зона на град Добрич и Градски парк е забранено. Изключение се допуска за пътните превозни средства, снабдени с маршрутен пропуск.

Съгласно наредбата пропускът се издава от Община град Добрич след подаване на заявление в Център за услуги и информация и заплащане на съответната цена.

Пропускът за движение в забранените зони е с фиксиран маршрут и с него трябва да бъдат снабдени:

 • Моторни превозни средства, обслужващи строително-монтажни работи, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности;
 • Моторни превозни средства, обслужващи общоградски прояви с временен характер;
 • Специални автомобили за обслужване на АТМ-устройства и банкови офиси;
 • Автомобили с максимално общо тегло до 2,5 т за зареждане на търговски и други обекти по пешеходната зона в часовия интервал от 20:00 до 07:00 часа за летния период и от 18:00 до 08:00 часа за зимния.

Необходими документи за изпълнение на услугата

 • Заявление за ползване на услугата с точно описан маршрут на придвижване и период за ползване на услугата;
 • Договор за строителство (при нужда);
 • Документи, свързани с упражняване на дейността;
 • Документ за платена цена.

Срок за изпълнение/цена на услуга

 • 36 лв./месец с ДДС - за автомобили с тегло до 3,5 тона;
 • 72 лв./месец с ДДС - за автомобили с тегло над 3,5 тона.
 • Срок за изпълнение - 7 дни.
 • Бърза услуга - цената се увеличава 2,5 пъти.
 • Срок за изпълнение - до 3 дни
При избора на начин на получаване на документа, трябва да се има предвид следното:
 • при получаване на гише, таксата се заплаща в общината;
 • при получаване с куриер, доставката е за сметка на заявителя.

Резултат

 • Издаденият Маршрутен пропуск дава право на заявителя да се придвижва с превозно средство в зоните и улиците, за които има въведено ограничение.

Цената за административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 70 00