Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Наименование на услугата

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Правно основание (нормативни документи)

 • Закон за устройство на територията - чл.140 ал.1; чл.12, ал.3; чл41, ал.2; чл.50, 51, 59; чл.133, ал.6 и чл.134 ал.6;

Характеристика

 • Виза за проектиране е скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – копие (извадка) от действащия подробен устройствен план (ПУП)на населеното място или квартала с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Необходима е за започване на проектирането и за получаване на изходни данни и сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му и с нанесени линии на застрояване и допустими височини. Посочват се и някои технико-икономически показатели, които трябва да се спазват, като плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения от действащите норми. Издаването на виза за проектиране е задължително за обекти недвижими паметници на културата, за временни строежи, за строежи извън границите на урбанизираните територии, за проектиране на строежи в имоти с променено предназначение и за изработване на план – извадка в процес на изработване на изменения на действащи ПУП. За обекти на техническата инфраструктура (пътища, водопроводи и т.н.) не се издава виза.

Компетентен орган

 • Главен архитект на Община град Добрич.

Заявител

 • Възложителят на строежа или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране.

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 • Документ за собственост;
 • За виза - Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:
 • а) чл. 38, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията при преустройства в съществуваща жилищна сграда в режим на етажна собственост:
  - нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите - при обект на първия или на полуподземния етаж №...../..............г.;
  - решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта - при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал. 4 №...../.........г.;
  б) чл. 39, ал. 2 от Закона за устройство на територията при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване - освен съгласията по чл. 38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти №....../...............г.;
  в) чл. 183, ал. 1 от Закона за устройство на територията при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот - договор в нотариална форма с останалите собственици;
  г) чл. 183, ал. 2 от Закона за устройство на територията при надстрояване или пристрояване на сграда -етажна собственост - договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение/ такса на услугата

 • Taкса - 30.00 лв/бр.
 • Срок на изпълнение - 14 дни.
 • Бърза услуга - таксата се увеличава 2,5 пъти.
 • Срок на изпълнение - до 3 дни.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 01