Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

Подаване на сигнали за корупция в общинската администрация

Наименование на услугата

Подаване на сигнали за корупция в общинската администрация

Правно основание (нормативни документи)

 • Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
 • Административнопроцесуален кодекс (АПК);
 • Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 • Етичен кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт
 • Наредба за административното обслужване;

Необходими документи за изпълнение на услугата

 • Не се изискват

Срок за изпълнение/ Такса на услуга

 • За настоящата услуга не се заплаща такса.
 • Решението по сигнала се взема най-късно в едномесечен срок от постъпването му.