Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Наименование на услугата

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Правно основание (нормативни документи)

 • Наредба № 1/1993 г. на МРРБ за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
 • Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община град Добрич.

Характеристика

На територията на Община град Добрич се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, които имат изявени декоративни качества, независимо от собствеността им. Тази дейност се допуска само след издаване на заповед на Кмета на Община град Добрич при следните условия:

 • Наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и саморасла растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
 • Реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
 • Строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
 • Премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
 • Услугата е по № 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение в Административния регистър

Необходими документи за изпълнение на услугата

 • Списък, потвърждаващ съгласието на всички съсобственици за исканото мероприятие с подписите им;
 • Документ за платена такса (когато дървото е в частен имот).

Срок за изпълнение/цена на услуга

 • 14 лв./час се заплаща само ако услугата се извършва с техника на Общинско бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти", а дървото се намира в частен имот.
При избора на начин на получаване на документа, трябва да се има предвид следното:
 • при получаване на гише, таксата се заплаща в общината;
 • при получаване с куриер, доставката е за сметка на заявителя.
 • Срок за издаване на заповед за окастряне и/ или отсичане на дърво - 1 месец.

Резултат

 • Заповед на Кмета на Община град Добрич. При дървета или храсти върху общинска собственост окастряне или отсичане се извършва от Общинско бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти".

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 70 00