Service Description

Service Provider: Община град Добрич , UIC/BULSTAT 000852932

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

Наименование на услугата

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

Правно основание (нормативни документи)

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК);
 • Административнопроцесуален кодекс (АПК);

Необходими документи за изпълнение на услугата

 • Документ за самоличност на заявителя;
 • Писмено пълномощно с нотариална заверка в случаите, когато искането се подава от друго лице (съгласно чл.18, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)).

Срок за изпълнение/ такса на услуга

 • Обикновена - 2.00 лв./бр.;
 • Срок на изпълнение - 7 дни.
 • Бърза услуга - таксата се увеличава 2,5 пъти.
 • Срок на изпълнение - до 3 дни.
При избора на начин на получаване на документа, трябва да се има предвид следното:
 • при получаване на гише, таксата се заплаща в общината;
 • при получаване с куриер, доставката е за сметка на заявителя.

Резултат

 • Лицето получава изготвено удостоверение с описани задължения или с информация, че няма задължения - в зависимост от установеновеното при извършената проверка.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич:

 • Наименование на банката: Общинска банка АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14
 • IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644
 • Код за вид плащане: 44 80 07