Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-70 10/15/2018 Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020" с шест обособени позиции Opened 00383-2018-0032
Р-69 10/11/2018 Избор на изпълнител за безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк и вътрешни трансфери по определен маршрут в гробищен парк Opened 00383-2018-0031
Р-67 10/9/2018 Доставка на течни горива за моторните превозни средства, специализирана механизация и техника на община град Добрич и второстепенните разпоредители по обособени позиции Opened 00383-2018-0030
Р-66 10/8/2018 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич Opened 00383-2018-0029
Р-65 10/4/2018 Предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към Община град Добрич от средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала (СБКО) за 2019 година Opened 00383-2018-0028