Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-27 4/24/2017 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции Opened 00383-2017-0014
Р-23 4/6/2017 Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, по 3 обособени позиции Opened 00383-2017-0013
Р-22 3/31/2017 ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” включваща 9 обособени позиции Opened 00383-2017-0012
Р-21 3/27/2017 Предоставяне на на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към Община град Добрич от средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала (СБКО) за 2017 година Opened 00383-2017-0011
Р-19 3/22/2017 Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съотетствието за енергийна ефективност и осъществяване на строителен надзор на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич по две обособени позиции. Opened 00383-2017-0010