Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
77-00-10 6/16/2017 Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за Община Добрич Opened 9065365
Р-45 6/16/2017 ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – гр. Добрич”, която се реализира по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0001-С01, процедура на директно предоставяне № BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич - град“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Opened 00383-2017-0023
77-00-8 6/8/2017 Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за Община Добрич Terminated 9065091
Р-42 6/5/2017 Избор на консултант за предоставяне на юридически консултации и услуги във връзка с изготвяне на технически спецификации и документации за възлагане на обществените поръчки за нуждите на Община град Добрич Opened 00383-2017-0022
Р-41 5/26/2017 Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите на инвестиционни проекти във фаза работен проект на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по 2 обособени позиции Opened 00383-2017-0021