Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-39 5/22/2017 Закупуване на два броя автомобили за потребителите на Дневен център за възрастни с увреждания и Дом за стари хора Opened 00383-2017-0020
Р-38 5/19/2017 Изпълнение на Строително - монтажните работи (СМР) на сгради в Община град Добрич, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015г.не са извършени строително-монтажни работи, по три обособени позиции Opened 00383-2017-0019
77-00-7 5/19/2017 Изработване на работен инвестиционен проект за изграждане на система за денонощно видеонаблюдение и постоянен контрол на трафика на територията на гр. Добрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството Opened 9064498
Р-37 5/16/2017 Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич Opened 00383-2017-0018
Р-35 5/12/2017 ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Георги Павлов“– гр. Добрич”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-3.002-0032-C01, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Opened 00383-2017-0017