Procurement

Information
Name Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Number 77-00-19
Date 6/10/2020
Object Строителство
Participation deadline 6/29/2020 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 6/10/2020
Valid to 6/29/2020
Description Предметът на поръчката включва: • Ремонт на 24 (двадесет и четири) броя спирки на градски транспорт на територията на Община град Добрич по количествена сметка; • Изграждане на 6 (шест) броя спирки на градски транспорт на територията на Община град Добрич по количествена сметка; • Електрозахранване на 30 (тридесет) броя спирки – за 7 броя спирки захранването ще се осъществи от системата за улично осветление на град Добрич, а за останалите ще е необходимо ново електрозахранване, осигурено от Изпълнителя. Новото електрозахранване на спирките се извършва съгласно Наредба №6 то 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи;
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9099414
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099414
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-19 | 6/10/2020 6/10/2020 Обява
12-24-61 | 6/10/2020 6/10/2020 Информация за публикуване на обява
15-00-99 | 6/10/2020 6/10/2020 Обща информация
15-00-100 | 6/10/2020 6/10/2020 Информация за участие
15-00-134 | 7/24/2020 7/24/2020 Протокол № 1