Procurement

Information
Name Почистване на участъци от корекцията на река Добричка
Number Р-15
Date 3/20/2020
Object Услуги
Participation deadline 5/20/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 3/20/2020
Valid to 5/20/2020
Description Дейностите които ще се извършват са почистване на дънни наноси (изкоп на земни почви при две утежнени условия), включително натоварване на транспорт и извозване; събиране и товарене на битови отпадъци и растителност (дървета, храсти и паразитна растителност) от коритото на реката и в сервитута й. При изпълнение на дейностите по настоящата поръчка извозването на земни почви (наноси), строителни, битови отпадъци и растителност (дървета, храсти и паразитна растителност) ще става до регионално депо при с.Стожер.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2020-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739353532
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-15 | 3/20/2020 3/20/2020 Решение за откриване
12-24-39 | 3/20/2020 3/20/2020 Обявление
15-00-44 | 3/20/2020 3/20/2020 Обща информация
15-00-45 | 3/20/2020 3/20/2020 Информация за участие
Р-28 | 4/21/2020 4/21/2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация