Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич”, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“, по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Number Р-50
Date 6/12/2020
Object Строителство
Participation deadline 7/6/2020 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 6/12/2020
Valid to 7/6/2020
Description Ще се изпълняват довършителни строително-монтажни работи, в това число и работи по ремонт/реконструкция и обновяване на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич, предвидени в изготвения и одобрен работен проект и съгласно КСС, която е неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2020-0021
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832393431
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-50 | 6/12/2020 6/12/2020 Решение за откриване
12-24-65 | 6/12/2020 6/12/2020 Обявление
15-00-107 | 6/12/2020 6/12/2020 Обща информация
15-00-108 | 6/12/2020 6/12/2020 Информация за участие
77-00-29 | 7/22/2020 7/22/2020 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"