Обществена поръчка

Информация
Наименование Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Номер 77-00-9
Дата 13.2.2019 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 27.2.2019 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 13.2.2019 г.
Валидна до 27.2.2019 г.
Описание В обхвата на дейностите попада изпълнението на конкретните мерки за представяне на проекта, неговата същност, цели и очаквани резултати. Целта на дейността е осигуряване на максимално информационно покритие в Община град Добрич и извън нея за конкретните предстоящи дейности по проекта, осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. за реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта. Мерките ще се прилагат съгласно Правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕП и Съвета от 17.12.2013 г., Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. и задълженията на бенефициента за осигуряване на информация и публичност. Дейностите за визуализация, публичност и информираност ще включват:  Организирани и проведени 3 публични събития/официални церемонии, анонсирани по подходящ начин;  Публикувани 2 платени публикации в медии (печатни/електронни);  Изработени и поставени на подходящо място 10 плаката, формат А3;  Изработени и поставени 2 билборда по време на строително-монтажните дейности по проекта;  Изработена и поставена 1 постоянна обяснителна табела след приключване на СМР. Всички събития и материали/продукти трябва да са в съответствие с приложимите правила за визуализация, публичност и информираност, предвидени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейностите, предмет на обществената поръчка, продължават по време на целия период на изпълнение на проекта. Поръчката се извършва в пълно съответствие с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, одобреното проектно предложение и бюджет. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представено в Техническата спецификация – приложение към обявата.
Възложител Община град Добрич
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9085949
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085949
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
77-00-9 | 13.2.2019 г. 13.2.2019 г. Обява
12-24-21 | 13.2.2019 г. 13.2.2019 г. Информация за публикуване на обява
15-00-16 | 13.2.2019 г. 13.2.2019 г. Обща информация
15-00-17 | 13.2.2019 г. 13.2.2019 г. Информация за участие
12-24-29 | 22.2.2019 г. 22.2.2019 г. Информация за удължаване на срок за подаване на оферти