Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Number 77-00-9
Date 2/13/2019
Object Услуги
Participation deadline 2/27/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/13/2019
Valid to 2/27/2019
Description В обхвата на дейностите попада изпълнението на конкретните мерки за представяне на проекта, неговата същност, цели и очаквани резултати. Целта на дейността е осигуряване на максимално информационно покритие в Община град Добрич и извън нея за конкретните предстоящи дейности по проекта, осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. за реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта. Мерките ще се прилагат съгласно Правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕП и Съвета от 17.12.2013 г., Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. и задълженията на бенефициента за осигуряване на информация и публичност. Дейностите за визуализация, публичност и информираност ще включват:  Организирани и проведени 3 публични събития/официални церемонии, анонсирани по подходящ начин;  Публикувани 2 платени публикации в медии (печатни/електронни);  Изработени и поставени на подходящо място 10 плаката, формат А3;  Изработени и поставени 2 билборда по време на строително-монтажните дейности по проекта;  Изработена и поставена 1 постоянна обяснителна табела след приключване на СМР. Всички събития и материали/продукти трябва да са в съответствие с приложимите правила за визуализация, публичност и информираност, предвидени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейностите, предмет на обществената поръчка, продължават по време на целия период на изпълнение на проекта. Поръчката се извършва в пълно съответствие с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, одобреното проектно предложение и бюджет. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представено в Техническата спецификация – приложение към обявата.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9085949
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085949
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-9 | 2/13/2019 2/13/2019 Обява
12-24-21 | 2/13/2019 2/13/2019 Информация за публикуване на обява
15-00-16 | 2/13/2019 2/13/2019 Обща информация
15-00-17 | 2/13/2019 2/13/2019 Информация за участие
12-24-29 | 2/22/2019 2/22/2019 Информация за удължаване на срок за подаване на оферти