Procurement

Information
Name Извършване на ремонти в обекти общинска собственост
Number Р-36
Date 7/22/2019
Object Строителство
Participation deadline 8/13/2019 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 7/22/2019
Valid to 8/13/2019
Description Предметът на ОП 1 включва:-подмяна на част от канализацията за битови води и сградно канализационно отклонение към същ. РШ; укрепване на земната основа на едноетажна сграда администрация чрез инжекционни микропилоти; възстановяване на стоманобетонни конструктивни елементи и тухлени зидове и изграждане на подпорна стена в северната част на двора. На основание чл.21, ал.6 ЗОП, Възложителят ще възложи Обособена позиция № 2, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ “ съобразно индивидуалната й стойност, по реда на чл.20, ал.4, т. 1 ЗОП – директно възлагане.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0015
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731343232
Documents
Number Date published Name
Р-36 | 7/22/2019 7/22/2019 Решение за откриване
12-24-118 | 7/22/2019 7/22/2019 Обявление
15-00-101 | 7/22/2019 7/22/2019 Обща информация
15-00-102 | 7/22/2019 7/22/2019 Информация за участие
Р-43 | 8/14/2019 8/14/2019 Решение за прекратяване