Procurement

Information
Name Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5
Number Р-73
Date 11/2/2018
Object Строителство
Participation deadline 11/19/2018 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 11/2/2018
Valid to 11/19/2018
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, съгласно Техническа спецификация: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изпълнение на СМР съгласно Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти. 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа. 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране. 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа. 8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация. 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация. 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 11.Извършване на авторски надзор.
Principal Община град Добрич
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00383-2018-0033
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633313630
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-73 | 11/2/2018 11/2/2018 Решение за откриване
70-00-1828 | 11/2/2018 11/2/2018 Покана за участие
15-00-172 | 11/2/2018 11/2/2018 Обща информация
15-00-173 | 11/2/2018 11/2/2018 Информация за участие
15-00-200 | 11/22/2018 11/22/2018 Протокол