Обществена поръчка

Информация
Наименование Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5
Номер Р-73
Дата 2.11.2018 г.
Обект Строителство
Срок за получаване на офертите 19.11.2018 г. 17:00:00
Статус Възложена
Валидна от 2.11.2018 г.
Валидна до 19.11.2018 г.
Описание При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, съгласно Техническа спецификация: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изпълнение на СМР съгласно Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти. 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа. 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране. 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа. 8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация. 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация. 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 11.Извършване на авторски надзор.
Възложител Община град Добрич
Процедура Договаряне без предварително обявление
Номер в АОП 00383-2018-0033
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633313630
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-73 | 2.11.2018 г. 2.11.2018 г. Решение за откриване
70-00-1828 | 2.11.2018 г. 2.11.2018 г. Покана за участие
15-00-172 | 2.11.2018 г. 2.11.2018 г. Обща информация
15-00-173 | 2.11.2018 г. 2.11.2018 г. Информация за участие
15-00-200 | 22.11.2018 г. 22.11.2018 г. Протокол