Procurement

Information
Name „Доставка на изделия от хартия по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Number ОП 2
Date 9/19/2019
Object Доставки
Participation deadline 10/1/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Documents
Number Date published Name
No attached documents.