Procurement

Information
Name Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Община град Добрич
Number Р-16
Date 5/7/2019
Object Услуги
Participation deadline 5/29/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 5/7/2019
Valid to 5/29/2019
Description Пълният обхват на поръчката включва осъществяване на входящи и изходящи гласови, телефони и факс обаждания от и към всички национални фиксирани, мобилни и международни разговори и разговори към мобилни оператори, чрез използване на телефонна и достъп до интернет.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638373939
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-16 | 5/7/2019 5/7/2019 Решение за откриване
12-24-60 | 5/7/2019 5/7/2019 Обявление
15-00-63 | 5/7/2019 5/7/2019 Обща информация
15-00-64 | 5/7/2019 5/7/2019 Информация за участие
77-00-20 | 6/21/2019 6/21/2019 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"