Procurement

Information
Name Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на Община град Добрич
Number Р-42
Date 8/14/2019
Object Услуги
Participation deadline 9/19/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 8/14/2019
Valid to 9/19/2019
Description Предметът на настоящата обществена поръчка е „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на Община град Добрич”, а именно: - Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ; - Проверка на количествени сметки към проект; - Участие на консултанта в експертни или други съвети; - Упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ; - Отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад; проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж; изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството; проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.); - Изготвяне на технически паспорти на нови строежи, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. (изм.ДВ,бр.102 от 12.12.2014г.); - Обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5/28.12.2006
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0019
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732333331
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-42 | 8/14/2019 8/19/2019 Решение за откриване
12-24-124 | 8/14/2019 8/19/2019 Обявление
15-00-120 | 8/14/2019 8/19/2019 Обща информация
15-00-121 | 8/14/2019 8/19/2019 Информация за участие.
15-00-185 | 10/28/2019 10/28/2019 Протокол № 1