Procurement

Information
Name Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Добрич, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции (ОП)
Number Р-18
Date 3/17/2017
Object Услуги
Participation deadline 4/24/2017 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 3/17/2017
Valid to 4/24/2017
Description Обществената поръчка включва 2 Обособени позиции:Обособена позиция 1 (ОП1): „Консултантски услуги по ЗУТ – Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на сгради с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 31, гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 62” гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 55”; гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 49, гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 53”; Обособена позиция 2 (ОП2): „Консултантски услуги по ЗУТ – Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на сгради с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 39: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 4 гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 33 гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 36 гр. Добрич, ул. „Максим Горки“, блок № 5”. Поръчката обхваща следните услуги: - Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект; - Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България и изпълнението може условно да се раздели на два етапа: - Етап 1 - Оценка за съответствие на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите. - Етап 2 - Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, на строително-ремонтните и монтажни работи, съгласно приетия и одобрен работен проект от Етап 1.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0009
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434323231
Documents
Number Date published Name
Р-18 | 3/17/2017 3/20/2017 Решение за откриване
12-24-35 | 3/17/2017 3/20/2017 Обявление
15-00-31 | 3/22/2017 3/22/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
15-00-32 | 3/22/2017 3/22/2017 Информация за участие
70-00-528 #2 | 4/7/2017 4/7/2017 Разяснение по чл. 33 ,ал.1 от ЗОП