Procurement

Information
Name Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община град Добрич
Number Р-38
Date 4/30/2020
Object Доставки
Participation deadline 6/5/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 4/30/2020
Valid to 6/5/2020
Description Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за захранване на 59 броя обекти, собственост на Община град Добрич, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществени поръчки (ЗОП).
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2020-0014
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830363834
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-38 | 4/30/2020 5/4/2020 Решение за откриване
12-24-50 | 4/30/2020 5/4/2020 Обявление
15-00-73 | 4/30/2020 5/4/2020 Обща информация
15-00-74 | 4/30/2020 5/4/2020 Информация за участие