Procurement

Information
Name Извършване на ремонти в обекти общинска собственост по обособени позиции
Number Р-51
Date 9/27/2019
Object Строителство
Participation deadline 10/18/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/27/2019
Valid to 10/18/2019
Description Предметът на Обособена позиция №1 (ОП1): „Основен ремонт на покрива на ДГ №18 „Дора Габе“ включва:полагане на топлоизолация, хидроизолация и изграждане на мълниезащита, съгласно предоставена проектна документация. Предметът на Обособена позиция №2 (ОП2): „Текущ ремонт на покрива на ДЯ №4 „Щастливо детство” включва: Подмяна на хидроизолацията и на ламаринената обшивка на бордовете. На вентилационните отвори по покривите е необходимо да се монтират нови предпазни „шапки”, също и предпазни решетки на воронките и др. съгласно Документацията за участие. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възл. ще възложи:ОП3 с предмет „Текущ ремонт в Клуб на пенсионера в ЖК „Рилци",ОП4 с предмет „Текущ ремонт на покрива на Клуб на пенсионера „Отец Паисий”,ОП5 „Текущ ремонт на покрива на Клуб на пенсионера „Димят” и ОП6„Извършване на СМР по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за пред. на безв. фин. помощ BG05M9OP001-2.040 съобразно инд. им стойност, по реда на чл.20, ал.4, т. 1 ЗОП.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0022
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733393530
Documents
Number Date published Name
Р-51 | 9/27/2019 9/27/2019 Решение за откриване на обществена поръчка
15-00-148 | 9/27/2019 9/27/2019 Обща информация
15-00-149 | 9/27/2019 9/27/2019 Информация за участие
12-24-145 | 9/27/2019 9/27/2019 Обявление
Р-6 | 2/13/2020 2/13/2020 Решение за класиране