Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка на течни горива за моторните превозни средства, специализирана механизация и техника на община град Добрич и второстепенните разпоредители по обособени позиции
Номер Р-67
Дата 9.10.2018 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите -
Статус Възложена
Валидна от 9.10.2018 г.
Валидна до -
Описание Предметът на поръчката е доставка на течни горива за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на Община град Добрич и второстепенните и разпоредители. Обществената поръчка включва три обособени опзиции: Обособена позиция 1 „Доставка на течни горива , чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на община град Добрич и второстепенните разпоредители на бюджетна издръжка. Обособена позиция 2: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства на община град Добрич за зареждане в страната”. Обособена позиция 3 „Доставка на природен газ-метан” Заложено е осъществяването на периодични доставки чрез покупка на горива-бензин А95-Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан, метан. Място на изпълнение на поръчката-територията на град Добрич и Република България. Срокът за изпълнение на поръчката е дванадесет месеца, считано от влизане на договора в сила или до достигане на прогнозната стойност. Количествата на заявяваните горива ще се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя. Предлаганите горива следва да отговарят на съответните стандарти и изисквания, на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол посочени в нея, приета с Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г.; Закона за енергията от възобновяеми източници; Закона за чистотата на атмосферния възух , както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България. Всички останали условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера представляващ Възложителя на "Софийска стокова борса" АД. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.
Възложител Община град Добрич
Процедура Договаряне без предварително обявление
Номер в АОП 00383-2018-0030
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632323135
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-67 | 9.10.2018 г. 9.10.2018 г. Решение за откриване
15-00-156 | 9.10.2018 г. 9.10.2018 г. Обща информация
15-00-157 | 9.10.2018 г. 9.10.2018 г. Информация
12-24-131 | 23.11.2018 г. 27.11.2018 г. Обявление за възложена обществена поръчка и сключени договори