Procurement

Information
Name Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия
Number Р-22
Date 5/20/2019
Object Услуги
Participation deadline 8/20/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 5/20/2019
Valid to 8/20/2019
Description Обект на конкурса е Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и градоустройствено решение за територията от пл. „Свобода” до автогара Добрич. съгласно Техническото задание Възложителят определя следните награди и плащания към участниците в конкурса: • І място: 10 000,00 (десет хиляди) лева; • ІІ място: 7 500,00 (седем хиляди и петстотин) лева; • ІІІ място: 5 000,00 (пет хиляди) лева.
Principal Община град Добрич
Procedure Конкурс за проект
Number in PPA 00383-2019-0009
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639323431
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-22 | 5/20/2019 5/23/2019 Решение за откриване
12-24-65 | 5/20/2019 5/23/2019 Обявление
15-00-74 | 5/23/2019 5/23/2019 Обща информация
15-00-75 | 5/23/2019 5/23/2019 Информация за участие
94Ч-00-8 #1 | 6/3/2019 6/3/2019 Разяснение по чл.33 ал. 2 от ЗОП