Procurement

Information
Name Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1
Number Р-92
Date 11/23/2017
Object Строителство
Participation deadline 1/3/2018 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 11/23/2017
Valid to 1/3/2018
Description В обхвата на настоящата поръчка е включено изпълнението на следните дейности : - Изготвяне на проектни разработки фаза «Работен проект» съгласно Заданията за проектиране на Възложителя «Проектиране на част от главни колектори I, I-B, IV, V, VI от канализационната мрежа на гр.Добрич, включително и КПС „Свежест”, „Иглика” и „Югоизток” и «Допроектиране на съпътстващ водопровод”; - Упражняване на авторски надзор за спазване предписанията на проектните разработки при изпълнение на СМР съгласно чл.162 от ЗУТ; - Строителство по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа (приблизителна дължина 6461 м.) в гр.Добрич и съпътстващ водопровод (приблизителна дължина 4035 м.). Количества и видове СМР, заложени в обхвата на поръчката са детайлно посочени в подробните Количествени сметки по част “реконструкция и рехабилитация на съпътстващ водопровод”, подробните Количествени сметки за канализационните помпени станции “КПС Иглика”, “КПС Свежест” и “КПС Югоизток” и Индикативна количествена сметка по част “реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа”, указани в раздел "Технически спецификации", Приложение №1 към Документацията за участие. Предвидените строително монтажни работи, включват най-общо изпълнението на следните дейности: -реконструкция и рехабилитация на Главни колектори I, I-B, IV, V, VI от канализационната мрежа на гр.Добрич – по видове СМР, посочени в Индикативна Количествена сметка -реконструкция на канализационни помпени станции – „Иглика” , Югоизток” и канализационна помпена станция „Свежест” - по видове СМР, посочени в подробна Количествена сметка за всяка от тях; Възложителят поставя изискване за извършване на задължителен оглед на място за запознаване със съществуващото/фактическо състояние на канализационните помпени станции, предвидени за реконструкция и рехабилитация по проекта. Посещенията ще се извършват по предварително направена писмена заявка от страна на заинтересованото лице до 10 дни преди срока за получаване на оферти. Огледът ще се извършва в посочени от Възложителя конкретни дни от работната седмица в присъствието на представител на Община Добрич, за което ще се води нарочен регистър. -рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа - по видове СМР, посочени в подробна Количествена сметка. Изискванията на Възложителя към изпълнението на дейностите по предмета на поръчката са посочени в документите от Приложение №1 “Технически спецификации” към настоящата документация.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0037
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532303031
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-92 | 11/23/2017 11/27/2017 Решение за откриване
12-24-137 | 11/23/2017 11/27/2017 Обявление за откриване на обществена поръчка
15-00-240 | 11/23/2017 11/27/2017 Информация за участие
15-00-241 | 11/23/2017 11/27/2017 Обща информация
70-00-2180 #1 | 12/4/2017 12/4/2017 Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП