Procurement

Information
Name Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич по обособени позиции
Number Р-40
Date 8/6/2019
Object Строителство
Participation deadline 9/12/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 8/6/2019
Valid to 9/12/2019
Description При изпълнение предмета на поръчката следва да се извърши: Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич“: включва изпълнението на строителни и монтажни работи при текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени съгласно Техническа спецификация Обособена позиция №2 „Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич“: включва изпълнението на строителни и монтажни работи при основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради със и без промяна на предназначението на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени с разрешително за строеж съгласно Техническа спецификация
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0017
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732303236
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 8/6/2019 Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич“: включва изпълнението на строителни и монтажни работи при текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени съгласно Техническа спецификация Opened -
ОП 2 8/6/2019 Обособена позиция №2 „Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възтановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич“: включва изпълнението на строителни и монтажни работи при основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възтановителни работи и преустройства на съществуващи сгради със и без промяна на предназначението на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени с разрешително за строеж съгласно Техническа спецификация Opened -
Documents
Number Date published Name
Р-40 | 8/6/2019 8/9/2019 Решение за откриване
12-24-122 | 8/6/2019 8/9/2019 Обявление
15-00-116 | 8/9/2019 8/9/2019 Обща информация
15-00-117 | 8/9/2019 8/9/2019 Информация за участие
77-00-30 | 8/30/2019 8/30/2019 Разяснение по чл.33 ал. 2 от ЗОП