Procurement

Information
Name Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община град Добрич
Number Р-9
Date 2/27/2019
Object Доставки
Participation deadline 4/4/2019 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 2/27/2019
Valid to 4/4/2019
Description С настоящата обществена поръчка Община град Добрич, в качоството си на краен клиент, по смисъла на Закона за енергетиката, има за цел избор на: 1.доставчик на електрическа енергия - ниско напрежение за обектите, посочени в Техническата спецификация, представляващо неразделна част от настоящата документация и 2.координатор на стандартна балансираща група. При изпълнението на поръчката следва да се извършва при необходимост енергиен мониторинг със собствени или наети средства за измерване и комуникация и да се представят на възложителя необходимите графици и справки. Избраният изпълнител на настоящата поръчка следва да поема разходите за небаланси за обектите на Община град Добрич.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636393333
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-9 | 2/27/2019 3/5/2019 Решение за откриване
12-24-32 | 2/27/2019 3/5/2019 Обявление
15-00-29 | 2/27/2019 3/5/2019 Обща информация
15-00-30 | 2/27/2019 3/5/2019 Информация за участие
77-00-14 | 4/16/2019 4/16/2019 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"