Обществена поръчка

Информация
Наименование Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община град Добрич
Номер Р-9
Дата 27.2.2019 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 4.4.2019 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 27.2.2019 г.
Валидна до 4.4.2019 г.
Описание С настоящата обществена поръчка Община град Добрич, в качоството си на краен клиент, по смисъла на Закона за енергетиката, има за цел избор на: 1.доставчик на електрическа енергия - ниско напрежение за обектите, посочени в Техническата спецификация, представляващо неразделна част от настоящата документация и 2.координатор на стандартна балансираща група. При изпълнението на поръчката следва да се извършва при необходимост енергиен мониторинг със собствени или наети средства за измерване и комуникация и да се представят на възложителя необходимите графици и справки. Избраният изпълнител на настоящата поръчка следва да поема разходите за небаланси за обектите на Община град Добрич.
Възложител Община град Добрич
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00383-2019-0004
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636393333
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-9 | 27.2.2019 г. 5.3.2019 г. Решение за откриване
12-24-32 | 27.2.2019 г. 5.3.2019 г. Обявление
15-00-29 | 27.2.2019 г. 5.3.2019 г. Обща информация
15-00-30 | 27.2.2019 г. 5.3.2019 г. Информация за участие