Обществена поръчка

Информация
Наименование Избор на изпълнител за превоз на хора с увреждания със специално пригоден автобус
Номер Р-6
Дата 14.2.2019 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 14.3.2019 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 14.2.2019 г.
Валидна до 14.3.2019 г.
Описание Обхвата от дейностите включени в настоящата поръчка се изразява в приемане на подадените заявки по телефона на граждани, които желаят да се възползват от услугата, на предварително посочен от фирмата телефон. Дейностите по настоящата обществена поръчка включват: изпращане на автобус до адрес на потребителя на посочената услуга, извозването му до посочено от него място (адрес) и връщането му в посочен от него часови интервал обратно до неговия адрес. Клиентът ще заплаща цена за услугата равностойна на цената на билет в градския транспорт. Превозвачът е длъжен да издаде билет на потребителя на услугата. Останалите средства (разликата в цената) се изплащат от Общината в зависимост от пробега на автобуса. Извозването задължително се извършва с автобус, отговарящ на техническите спецификации, в настоящата обществена поръчка.
Възложител Община град Добрич
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 00383-2019-0002
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636323536
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-6 | 14.2.2019 г. 14.2.2019 г. Решение за откриване
12-24-24 | 14.2.2019 г. 14.2.2019 г. Обявление
15-00-21 | 14.2.2019 г. 14.2.2019 г. Обща информация
15-00-22 | 14.2.2019 г. 14.2.2019 г. Информация за участие