Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за превоз на хора с увреждания със специално пригоден автобус
Number Р-6
Date 2/14/2019
Object Услуги
Participation deadline 3/14/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 2/14/2019
Valid to 3/14/2019
Description Обхвата от дейностите включени в настоящата поръчка се изразява в приемане на подадените заявки по телефона на граждани, които желаят да се възползват от услугата, на предварително посочен от фирмата телефон. Дейностите по настоящата обществена поръчка включват: изпращане на автобус до адрес на потребителя на посочената услуга, извозването му до посочено от него място (адрес) и връщането му в посочен от него часови интервал обратно до неговия адрес. Клиентът ще заплаща цена за услугата равностойна на цената на билет в градския транспорт. Превозвачът е длъжен да издаде билет на потребителя на услугата. Останалите средства (разликата в цената) се изплащат от Общината в зависимост от пробега на автобуса. Извозването задължително се извършва с автобус, отговарящ на техническите спецификации, в настоящата обществена поръчка.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636323536
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-6 | 2/14/2019 2/14/2019 Решение за откриване
12-24-24 | 2/14/2019 2/14/2019 Обявление
15-00-21 | 2/14/2019 2/14/2019 Обща информация
15-00-22 | 2/14/2019 2/14/2019 Информация за участие
15-00-48 | 4/16/2019 4/16/2019 Протокол № 1