Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за извършване на услуга по осигуряване на информация, публичност и визуализация на дейностите по проект № BG05M9OP001-2.040-0030 – „Подкрепа в дома“, Одобрен с Решение № РД05-62/23.04.2019 г. на оценителната комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Number 77-00-36
Date 9/30/2019
Object Услуги
Participation deadline 10/21/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/30/2019
Valid to 10/21/2019
Description Община град Добрич в ролята на Бенефициент по Проект „Подкрепа в дома“, следва да възложи изпълнението на набор от мерки за осигуряването на визуализация, публичност и информираност относно изпълнението на проекта. Поръчката се извършва в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и одобрения бюджет на проекта. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора. Предметът на настоящата обществена поръчка съдържа дейности, включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение“ е запазена, предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение на основание чл.12 ал.1 т.1 ЗОП Дейностите по информираност, визуализация и публичност ще включват: 1. Дизайн, изработване и поставяне на 30 /тридесет/ плаката поставени на видно място, достъпно за широката общественост; 2. Дизайн, изработване и поставяне на 300 /триста/ броя информационни стикери за оборудване и обзавеждане. Всички дейности по изработване на плакатите и стикерите, включени в обхвата на поръчката, следва да се изпълнят при спазване изискванията на т. 3.2 и т.3.3 от Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9093458
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093458
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-36 | 9/30/2019 9/30/2019 Обява
12-24-146 | 9/30/2019 9/30/2019 Информация за публикуване на обява
15-00-151 | 9/30/2019 9/30/2019 Обща информация
15-00-152 | 9/30/2019 9/30/2019 Информация за участие
12-24-151 | 10/15/2019 10/15/2019 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти