Procurement

Information
Name Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич
Number Р-15
Date 4/14/2016
Object Строителство
Participation deadline 6/27/2016 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 4/14/2016
Valid to 6/27/2016
Description „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)” издание 1999 г. и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2016-0011
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336363934
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-15 | 4/14/2016 4/14/2016 Решение за откриване (дата на публикуване 15.04.2016г.)
12-24-79 | 4/14/2016 4/14/2016 Обявление (дата на публикуване 15.04.2016г.)
57-00-33 | 4/14/2016 4/14/2016 Съобщение до средствата за масово осведомяване (дата на публикуване 15.04.2016 г.)
15-00-184 | 4/15/2016 4/15/2016 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице (дата на публикуване 15.04.2016г.)
15-00-185 | 4/15/2016 4/15/2016 Становище за осъществен контрол по чл.19, ал 2, т.22 от ЗОП (дата на публикуване 15.04.2016г.)