Обществена поръчка

Информация
Наименование Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020" с шест обособени позиции
Номер Р-70
Дата 15.10.2018 г.
Обект Строителство
Срок за получаване на офертите 22.11.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 15.10.2018 г.
Валидна до 22.11.2018 г.
Описание При изпълнение на поръчката следва да се извърши: ОП 1 - „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Теменуга“ - Подобект: Кв. 53 – благоустрояване, озеленяване, възстановяване на комб. детски площадки, Подобект Кв. 54 – благоустрояване, озеленяване, възстановяване на комб. детски площадки, Подобект Кв. 44 благоустрояване, озеленяване и реконструкция на комб. детска и спортна площадки“; ОП 2 - „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Детелина (от ул. Тракия до ул. Роза)“; ОП 3 - „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Св. Св. Кирил и Методий (от бул. Добричка епопея до паркинг на хотел България) Подобект: УПИ III, кв. 50 по плана на ЦГЧ на град Добрич - Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. детска площадка; Подобект: УПИ VI (УПИ II по предходен план), кв. 51 по плана на ЦГЧ на град Добрич -- Озеленяване и изграждане на нова комб. детска площадка, тенис маса и фитнес уреди“; ОП 4 – „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Георги Кирков (от ул. цар Петър до бул. 25-ти Септември)“; ОП 5 - „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Максим Горки (от ул. Независимост до бул. 3-ти Март)“; ОП 6 - „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Стоян Михайловски (от ул. Любен Каравелов до ул. Максим Горки)“.
Възложител Община град Добрич
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00383-2018-0032
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632343837
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП1 15.10.2018 г. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Теменуга“ - Подобект: Кв. 53 – благоустрояване, озеленяване, възстановяване на комб. детски площадки, Подобект Кв. 54 – благоустрояване, озеленяване, възстановяване на комб. детски площадки, Подобект Кв. 44 благоустрояване, озеленяване и реконструкция на комб. детска и спортна площадки“ Отворена -
ОП2 15.10.2018 г. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Детелина (от ул. Тракия до ул. Роза)“ Отворена -
ОП3 15.10.2018 г. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Св. Св. Кирил и Методий (от бул. Добричка епопея до паркинг на хотел България) Подобект: УПИ III, кв. 50 по плана на ЦГЧ на град Добрич - Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. детска площадка; Подобект: УПИ VI (УПИ II по предходен план), кв. 51 по плана на ЦГЧ на град Добрич -- Озеленяване и изграждане на нова комб. детска площадка, тенис маса и фитнес уреди“ Отворена -
ОП4 15.10.2018 г. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Георги Кирков (от ул. цар Петър до бул. 25-ти Септември)“ Отворена -
ОП5 15.10.2018 г. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. Максим Горки (от ул. Независимост до бул. 3-ти Март)“ Отворена -
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-70 | 15.10.2018 г. 18.10.2018 г. Решение на за откриване
12-24-107 | 15.10.2018 г. 18.10.2018 г. Обявление
15-00-168 | 18.10.2018 г. 18.10.2018 г. Обща информация
15-00-169 | 18.10.2018 г. 18.10.2018 г. Информация за участие
15-00-170 | 18.10.2018 г. 18.10.2018 г. Информация за участие. Техническа документация.