Procurement

Information
Name Доставка на траурни стоки по обособени позиции
Number 77-00-45
Date 11/19/2019
Object Доставки
Participation deadline 12/6/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 11/19/2019
Valid to 12/6/2019
Description Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция – ОП 1 „Доставка на ковчези”; 2.Обособена позиция – ОП 2 „Доставка на надгробни знаци”; 3. Обособена позиция - ОП 3 „Доставка на погребални стоки“ Обществената поръчка предвижда доставка на траурни стоки, необходими за Oбщинско предприятие „Обреден Дом“ към Община град Добрич. Техническите спецификации за стоките, както и техните прогнозни количества са подробно описани в Документацията за обществена поръчка. Срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца, считано от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9095017
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095017
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 11/19/2019 „Доставка на ковчези” Assigned -
ОП 2 11/19/2019 „Доставка на надгробни знаци” Assigned -
ОП 3 11/19/2019 „Доставка на погребални стоки“ Assigned -
Documents
Number Date published Name
77-00-45 | 11/19/2019 11/19/2019 Обява
12-24-168 | 11/19/2019 11/19/2019 Информация за публикуване на обява
15-00-191 | 11/19/2019 11/19/2019 Обща информация
15-00-192 | 11/19/2019 11/19/2019 Информация за участие
12-24-172 | 12/3/2019 12/3/2019 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти