Procurement

Information
Name Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич
Number Р-48
Date 6/11/2020
Object Строителство
Participation deadline 8/13/2020 12:00:00 AM
State Assigned
Valid from 6/11/2020
Valid to 8/13/2020
Description Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2020-0019
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832333938
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-48 | 6/11/2020 6/15/2020 Решение за откриване
12-24-63 | 6/11/2020 6/15/2020 Обявление
15-00-103 | 6/11/2020 6/15/2020 Обща информация
15-00-104 | 6/11/2020 6/15/2020 Информация за участие
77-00-26 | 7/17/2020 7/17/2020 Разяснения чл. 33