Procurement

Information
Name Доставка на траурни стоки по обособени позиции
Number 77-00-60
Date 11/21/2018
Object Доставки
Participation deadline 12/4/2018 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 11/21/2018
Valid to 12/4/2018
Description Доставка на траурни стоки по обособени позиции, съгласно приложени Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция – ОП 1 „Доставка на ковчези”; 2.Обособена позиция – ОП 2 „Доставка на надгробни знаци”; 3. Обособена позиция - ОП 3 „Доставка на погребални стоки“ Обществената поръчка предвижда доставка на траурни стоки, необходими за Oбщинско предприятие „Обреден Дом“ към Община град Добрич. Техническите спецификации за стоките, както и техните прогнозни количества са подробно описани в Документацията за обществена поръчка. Срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9083684
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083367
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 11/21/2018 „Доставка на ковчези” Terminated -
ОП 2 11/21/2018 „Доставка на надгробни знаци”; Terminated -
ОП 3 11/21/2018 „Доставка на погребални стоки“ Terminated -
Documents
Number Date published Name
77-00-60 | 11/21/2018 11/21/2018 Обява
12-24-128 | 11/21/2018 11/21/2018 Информация за публикуване на обява
15-00-196 | 11/21/2018 11/21/2018 Обща информация
15-00-197 | 11/21/2018 11/21/2018 Информация за участие
12-24-138 | 11/29/2018 11/29/2018 Информация за удължаване срок