Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка на траурни стоки по обособени позиции
Номер 77-00-60
Дата 21.11.2018 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 4.12.2018 г. 17:00:00
Статус Прекратена
Валидна от 21.11.2018 г.
Валидна до 4.12.2018 г.
Описание Доставка на траурни стоки по обособени позиции, съгласно приложени Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция – ОП 1 „Доставка на ковчези”; 2.Обособена позиция – ОП 2 „Доставка на надгробни знаци”; 3. Обособена позиция - ОП 3 „Доставка на погребални стоки“ Обществената поръчка предвижда доставка на траурни стоки, необходими за Oбщинско предприятие „Обреден Дом“ към Община град Добрич. Техническите спецификации за стоките, както и техните прогнозни количества са подробно описани в Документацията за обществена поръчка. Срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.
Възложител Община град Добрич
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9083684
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083367
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП 1 21.11.2018 г. „Доставка на ковчези” Прекратена -
ОП 2 21.11.2018 г. „Доставка на надгробни знаци”; Прекратена -
ОП 3 21.11.2018 г. „Доставка на погребални стоки“ Прекратена -
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
77-00-60 | 21.11.2018 г. 21.11.2018 г. Обява
12-24-128 | 21.11.2018 г. 21.11.2018 г. Информация за публикуване на обява
15-00-196 | 21.11.2018 г. 21.11.2018 г. Обща информация
15-00-197 | 21.11.2018 г. 21.11.2018 г. Информация за участие
12-24-138 | 29.11.2018 г. 29.11.2018 г. Информация за удължаване срок