Procurement

Information
Name Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции
Number Р-86
Date 12/20/2018
Object Строителство
Participation deadline 2/6/2019 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 12/20/2018
Valid to 2/6/2019
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции съгласно Техническа спецификация: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 2. Изпълнение на СМР съгласно Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; 8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 11.Извършване на авторски надзор.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2018-0038
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333634373937
Documents
Number Date published Name
Р-86 | 12/20/2018 12/27/2018 Решение за откриване
12-24-164 | 12/20/2018 12/27/2018 Обявление
15-00-230 | 12/27/2018 12/27/2018 Обща информация
15-00-231 | 12/27/2018 12/27/2018 Информация за участие
77-00-2 | 1/14/2019 1/14/2019 Разяснение по чл.33 ал. 2 от ЗОП