Обществена поръчка

Информация
Наименование Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции
Номер Р-86
Дата 20.12.2018 г.
Обект Строителство
Срок за получаване на офертите 6.2.2019 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 20.12.2018 г.
Валидна до 6.2.2019 г.
Описание При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции съгласно Техническа спецификация: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 2. Изпълнение на СМР съгласно Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; 8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 11.Извършване на авторски надзор.
Възложител Община град Добрич
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00383-2018-0038
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333634373937
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-86 | 20.12.2018 г. 27.12.2018 г. Решение за откриване
12-24-164 | 20.12.2018 г. 27.12.2018 г. Обявление
15-00-230 | 27.12.2018 г. 27.12.2018 г. Обща информация
15-00-231 | 27.12.2018 г. 27.12.2018 г. Информация за участие
77-00-2 | 14.1.2019 г. 14.1.2019 г. Разяснение по чл.33 ал. 2 от ЗОП