Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка
Number Р-55
Date 10/9/2019
Object Услуги
Participation deadline 10/30/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 10/9/2019
Valid to 10/30/2019
Description Основния предмет на настоящата поръчка се състои в почистването на участъци от корекцията на река Добричка, на територията на Община град Добрич.Всички дейности са: Услугата по почистване на участъци от корекцията на река Добричка, на територията на Община град Добрич с цел поддържане проводимостта на речното й легло ще обхване следните участъци:Участък 1 - от стадион "Пионер" до бул."25-ти септември" - L=1380m;Участък 2 - по бул."Русия" от "25-ти септември" до вливането на дере "Сердика" (китайски магазин) , включително подземен участък до църква "Св.Климент Охридски" - L=2400 m;Участък 3 - от приток "Сердика"(китайски магазин) до мост при ул."Поп Богомил" L = 1050 m;Участък 4 - от ул."Поп Богомил" до ул."Калиакра" - L=900 m.Предвижда се 90 % от дейностите да се извършат механизирано и 10 % ръчно.Дейностите които ще се извършат са почистване на дънни наноси (изкоп на земни почви при две утежнени условия), включително натоварване и транспорт;събиране и товарене на битови отпадъци и растителност(дървета, храсти и паразитна растителност) от коритото на реката и в сервитута й.При изпълнението на настоящата поръчка извозването на земни почви (наноси), строителни, битови отпадъци и растителност (дървета, храсти и паразитна растителност) ще става до регионално депо при с.Стожер.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0023
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734343330
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-55 | 10/9/2019 10/9/2019 Решение за откриване
12-24-148 | 10/9/2019 10/9/2019 Обявление
15-00-163 | 10/9/2019 10/9/2019 Обща информация
15-00-164 | 10/9/2019 10/9/2019 Информация за участие
77-00-43 | 11/6/2019 11/6/2019 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"