Procurement

Information
Name Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции
Number Р-53
Date 7/13/2017
Object Доставки
Participation deadline 8/7/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 7/13/2017
Valid to 8/7/2017
Description „Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции. Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции:  Обособена позиция – ОП 1: „Доставка на оборудване и принадлежности за офиса, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“;  Обособена позиция – ОП 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“. Обществената поръчка обхваща дейности по доставка на оборудване и материали за обезпечаване на административните нужди във връзка с администрирането, архивиране, мониторинг, докладване, отчитане и управлението на инвестиционен проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“, финансиран с финансовата подкрепа на ЕС, чрез приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№ Д-34-58/30.12.2016г.).
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2017-0025
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437383432
Documents
Number Date published Name
Р-53 | 7/13/2017 7/13/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-90 | 7/13/2017 7/13/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-133 | 7/13/2017 7/13/2017 Информация за участие
15-00-134 | 7/13/2017 7/13/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
15-00-173 | 8/21/2017 8/21/2017 Протокол №1