Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“ - с прогнозна стойност 180 000 лв. без ДДС, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г. по обособени позиции
Number Р-55
Date 7/19/2017
Object Услуги
Participation deadline 8/24/2017 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 7/19/2017
Valid to 8/24/2017
Description Общ.поръчка вкл.2 об.позиции: ОП1 вкл.: Изработване на печатни материали ( брошури, дипляни) общо 500 броя; ОП2 вкл.: Изработване, доставка и монтаж на 4 броя билбордове, които ще бъдат поставени на определени от възложителя места; изработване и монтаж на 4 броя постоянни обяснителни табели след изпълнението на дейностите по проекта; изработване и доставка на 2 броя информационни табели; организиране на 6 броя публични събития, включително да осигури зала, необходимото за това оборудване, кафе паузи и др.; организиране на общо 5 броя официални церемонии (първи копки, церемонии по рязане на ленти) за стартиране на проекта, за стартиране и приключване на строително монтажните работи за отделните подобекти, както и при приключване и въвеждане на обектите в експлоатация и приключване на дейностите по ДБФП; изработване на филм, в който да бъде обхванат целият период по изпълнение на дейностите на проекта; изработване на 60 броя стикери за доставените по проекта машини, оборудване и ДМА.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0026
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438303135
Documents
Number Date published Name
Р-55 | 7/19/2017 7/21/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-91 | 7/19/2017 7/21/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-136 | 7/19/2017 7/21/2017 Информация за участие
15-00-137 | 7/19/2017 7/21/2017 Обща информация
77-00-19 | 7/31/2017 7/31/2017 Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП