Обществена поръчка

Информация
Наименование Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ , по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с две обособени позиции
Номер Р-83
Дата 27.11.2018 г.
Обект Строителство
Срок за получаване на офертите 7.1.2019 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 27.11.2018 г.
Валидна до 7.1.2019 г.
Описание При изпълнение на поръчката следва да се извърши: - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Панайот Хитов“ (Обособена позиция №1) - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по бул. „Добричка епопея“, рехабилитация и основен ремонт на мост при км. 0+370 по бул. „Добричка епопея“ (Обособена позиция №2).
Възложител Община град Добрич
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00383-2018-0037
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633393537
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-83 | 27.11.2018 г. 30.11.2018 г. Решение за откриване
12-24-133 | 27.11.2018 г. 30.11.2018 г. Обявление
15-00-202 | 30.11.2018 г. 30.11.2018 г. Обща информация
15-00-203 | 30.11.2018 г. 30.11.2018 г. Информация за участие
15-00-41 | 20.3.2019 г. 20.3.2019 г. Протокол № 1