Procurement

Information
Name Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич
Number Р-47
Date 6/11/2020
Object Услуги
Participation deadline 7/17/2020 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 6/11/2020
Valid to 7/17/2020
Description При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности: 1) Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране. 2) Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране. 3) Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 4) Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 5) Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2020-0018
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832323331
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-47 | 6/11/2020 6/15/2020 Решение за откриване
12-24-62 | 6/11/2020 6/15/2020 Обявление
15-00-101 | 6/11/2020 6/15/2020 Обща информация
15-00-102 | 6/11/2020 6/15/2020 Информация за участие
77-00-32 | 9/1/2020 9/1/2020 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"