Procurement

Information
Name Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти на Община град Добрич
Number Р-13
Date 4/15/2019
Object Услуги
Participation deadline 5/9/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 4/15/2019
Valid to 5/9/2019
Description Предметът на обособена позиция 1 включва:„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Изграждане на „Парк на миниатюрите „Малката Добруджа“ с посетителски център и кафе аперитив – гр. Добрич; Поставяне на миниатюри в двора на ''Къща, в която е живял Йордан Йовков'', ул. ”Майор Векилски” № 18, гр. Добрич; Поставяне на информационни табели и плочки и съставянето на туристически маршрут между двете сгради недвижими културни ценности и ''Парка на миниатюрите“. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят е възложил обособена позиция № 2, съобразно индивидуалната й стойност , по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-директно възлагане. Предметът на позицията включва „Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич“ – етап I“.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638323637
Documents
Number Date published Name
Р-13 | 4/15/2019 4/15/2019 Решение за откриване
12-24-53 | 4/15/2019 4/15/2019 Обявление
15-00-46 | 4/15/2019 4/15/2019 Обща информация
15-00-47 | 4/15/2019 4/15/2019 Информация за участие
77-00-16 | 5/3/2019 5/3/2019 Разяснения по член 180, ал.2 от ЗОП