Procurement

Information
Name Инженеринг: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Включва 10 Обособени позиции.
Number Р-39
Date 11/8/2016
Object Строителство
Participation deadline 12/14/2016 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 11/8/2016
Valid to 12/14/2016
Description „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП1): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 31”; Обособена позиция 2 (ОП2): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 39”; Обособена позиция 3 (ОП3): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 4”; Обособена позиция 4 (ОП4): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 55”; Обособена позиция 5 (ОП5): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 62”; Обособена позиция 6 (ОП6): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 33”; Обособена позиция 7 (ОП7): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 49”; Обособена позиция 8 (ОП8): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 53”; Обособена позиция 9 (ОП9): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 36”; Обособена позиция 10 (ОП10): „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Максим Горки“, блок № 5”;
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2016-0015
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430353533
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 11/10/2016 „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 31”; Completed -
ОП 2 11/10/2016 „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 39” Completed -
ОП 3 11/10/2016 „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 4”; Completed -
ОП 4 11/10/2016 „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 55” Completed -
ОП 5 11/10/2016 „ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 62”; Completed -
Documents
Number Date published Name
Р-39 | 11/8/2016 11/10/2016 Решение за откриване
12-24-122 | 11/8/2016 11/10/2016 Обявление
15-00-308 | 11/10/2016 11/10/2016 Информация за участие
15-00-309 | 11/10/2016 11/10/2016 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
70-00-1942 #1 | 11/22/2016 11/22/2016 Разяснение по чл. 33 ,ал.1 от ЗОП