Procurement

Information
Name СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Основно училище „Христо Ботев”, гр.Добрич, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“ , по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Number Р-3
Date 1/16/2019
Object Строителство
Participation deadline 2/4/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 1/16/2019
Valid to 2/4/2019
Description Настоящата поръчка включва дейности,свързани със СМР по основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енерг.ефективност на обект от образователната инфраструктура в Община град Добрич. Обемът и видовете СМР са определени на база от изработения и одобрен инвест. проект (фаза Работен).СМР,които ще се реализират:Изп.-е на фундамент за верт.подемник за Училищен корпус;Премахв.на подпрозоречен парапет за обособ.на пространство за монтаж на врати за подемник;Изпълн.на 2 броя помощни рампи с площадка и стъпало за хора в неравност. положение за ДГи Физ.салон между оси R и Q;Поставяне на външна стенна топлоизол.-мин.вата по фасадите на сградата с физ.салон и детска градина; Поставяне на външна стенна топлоизол.– EPS - КЛАС С – 8 см по фасадите на учеб.корпус; Полагане на фасадна тънкослойна,еласт.мазилка на двете сгради;Поставяне на топлоизолация XPS 8 см,заедно с армир.мрежа,грунд и моз.мазилка по цоклите на двете сгради;Полагане на топлоизол.XPS,армирана цимент.замазка и два слоя рулонна хидроизол.по плоските покриви на ДГ;Полагане на топлоизол.мин.вата и два слоя рулонна хидроизол.по скатните покриви на физ.салон;Полагане на топлоизол.мин.вата върху стоманобет.плоча в подпокривното пространство на уч.корпус и смяна на покривната ламарина;Полаг.топлоизол.XPS,заедно с хидроизол.от вътр.страна на всички бордове по покривите на двете сгради;Полаг.на топлоизол.XPS, заедно с хидроизол.и шапка от галванизирана ламарина върху всички бордове по покрива на уч.корпус;Подмяна дограма на вътр.врати с за целите на безпроблемна евакуация;Извършв.на вътр.ремонт за училищ. сграда–обособяване чрез гипсокарт.стени на тоалетна за хора с увреждания на втори етаж и тоалетна с душ за обслужващ персонал на трети етаж;Третиране на всички дървени ламперии с импрегниращ продукт с цел намаляване реакцията на материала на огън;Циклене и пренарежд.на настилките от масивен паркет в клас.стаи и хранилища към тях на всички етажи, канцелария и помещение за пом.директор на 2 ет.,библиотека,педагог.съвет на 3 етаж;Нова настилка от ламинир.паркет се предвижда за акт.зала/кинозала на 3 ет.Изключение правят учит.стая и игротеката на 1 ет.,както и директорският кабинет и класната стая в дъното на старата секция на 2 ет.където настилката от лам.паркет се запазва.Обнов.настилка от дървено дюшеме в класната стая в новата секция на 1 ет.също се запазва;Шлайфане и полиране на мозайките в коридори и общи части.Поставяне на гранитогрес в лекарския кабинет,студиото за озв.техника,стълбищната клетка към подземно ниво под комп.кабинет,помещение за охрана.Запазв.на настилки,облицовки и оборудв.на скоро ремонтираните тоалетни за момчета и момичета и преддверията към тях на трите етажа.Новите настилки и промяната в същ.,както и цветовото решение на стените са изложени по-подробно в част интериор;Извършв.на вътр.ремонт за сградата с физ.салон и детска градина–отделяне на нова тоалетна за хора с уврежд.на 2ет.от помещение за логопед, осигуряв.на нормат. изискваното пространство пред тоалетната чрез премахв.на неносещ тухлен зид.Постав.на нови настилки,стенни покрития и оборудв.в помещение за баня до женски съблекални на физ.салон.Зазиждане на същ.врата към банята и избиване на нова в неносещ зид с вход от коридора към съблекалните;Подмяна на същ.настилка във физ.салон и фитнес залата с нова хетерог.винилова подова настилка с висока износоустойчивост спец.пригодена за спортни д-ти.Гранитогрес във входно помещение, коридори,съблекални и в помещение за баня до женските съблекални.Лам.паркет в двете учит.стаи.Гранитогрес на стълбищна площадка при входа на ДГ и в кухнята ѝ,винил.подова настилка върху стълби и в коридор към ДГ и др.Строежът е четвърта категория.Количествата на отделните видове работи са отразени в колич.сметки,които са неразделна част от Поканата за участие в настоящата процедура.
Principal Община град Добрич
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00383-2019-0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635333036
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-3 | 1/16/2019 1/16/2019 Решение за откриване
70-00-95 | 1/16/2019 1/16/2019 Покана за участие
15-00-7 | 1/16/2019 1/16/2019 Обща информация
15-00-8 | 1/16/2019 1/16/2019 Информация за участие
Р-7 | 2/15/2019 2/15/2019 Решение за класиране